ผลงานของคณะ/นักศึกษา

โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์อนงค์ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ . ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562  ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ   เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งบทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงาน

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รศ. ดร. ปรีชา  ปรีชา  ปาโนรัมย์  คณบดีคระวิทยาการจัดการ และผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2561  ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562   ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชภัฏคอมเพล็ก เพื่อให้นักศึกษาได้รู้วิธีการเรียน วัฒนธรรมของสาขา คณาจารย์ รุ่นพี่ การติดต่อประสานงานกับหน่ายงานภายในต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่นักศึกษาและทดสอบและปรับพื้นฐานทางการเรียนก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันอังคารที่  7 พฤษภาคม 2562   ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานงวิจัยและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ภาคสนาม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ราเมศร์ พหรมชาติ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม อาจารย์นรินทร์ เจตธำรง และอาจารย์วีรากร รัตกูล ได้จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ภาคสนาม ครั้งที่ 1 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-พระนครศรีอยุธยา-กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562  และครั้งที่ 2 ภาคทฤษฎี ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม  2562  ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านมัคคุเทศก์ในสถานที่จริง ด้านการนำเที่ยวและเป็นมัคคุเทศก์ให้กับนักศึกษา และให้นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด และนักศึกษาสามารถขอมีบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)ได้

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขา

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขา ประจำปี 2563 นำโดย รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ  ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ จังหวัดระยอง เพื่อระดมสมองและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลด้านการให้และการรับข้อมูลรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้มีระบบธรรมมาภิบาลภายในองค์กร และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้ทราบอย่างทั่วถึง

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ จำนวน 950 คน ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 .ณ   ชั้น 6   อาคารคอมเพล็ก  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ หลักความรู้ต่าง ๆ ด้านสังคม การเรียนรู้ หลังจากออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสามารถนำความรู้ ทักษะและหลักความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง  

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกนำเสนอผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์กิตติกวินท์  เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาวิชา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกนำเสนอผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปี 4 ได้ทบทวนการทำงานในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมและตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (NPAEs)

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ฐิติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (NPAEs) ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561” ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานการบัญชีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี และส่งเสริมศักยภาพความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

โครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ทำดีความดีด้วยหัวใจ”

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ทำดีความดีด้วยหัวใจ”  นำโดย รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่  30 มีนาคม 2562  ณ อาคาร 24 คณะวิทยาการจัดการทุกชั้น เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขา ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดอาคาร 24 และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดใช้อาคารหลังใหม่และบริเวณพื้นที่อาคารโดยรอบ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังจิตสำนักที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสาพัฒนาสังคม ให้นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข