ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง  การรับใบรับรองคุณวุฒิ
—————————-
ตามที่นักศึกษา ภาคปกติ นักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวมทั้งนักศึกษาตกค้างศึกษาครบหลักสูตร
ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาดังกล่าว มารับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป)

ในวันอังคารที่  ๑๓   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐      เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.


ตามรายละเอียดกำหนดการดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

     – รับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป)
     – นำใบรับรองคุณวุฒิแสดงต่องานการเงิน เพื่อติดต่อขอรับค่าประกันของเสียหายคืน
สถานที่       หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

หมายเหตุ

     – นักศึกษาต้องมาติดต่อดำเนินการทุกขั้นตอน ด้วยตนเอง

     – หากนักศึกษาท่านใดยังไม่ดำเนินการเกี่ยวกับใบปลดหนี้ให้รีบมาดำเนินการที่มหาวิทยาลัย ฯให้เสร็จสิ้นก่อนถึงวันรับใบรับรองคุณวุฒิ   

     – แต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ

 

ประกาศ    ณ    วันที่   ๕   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด : รายละเอียดเพิ่มเติม 

แชร์ข่าวนี้