ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เข้าร่วมประชุม

 ผศ.ดร.กุลกันยา  ศรีสุขรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย


เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย (ระดับคณะ) ร่วมกับ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นโยบายการดำเนินงานบริการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจากอธิการบดี
ตลอดจนมีข้อราชการเพื่อปรึกษาหารือคณะทำงานของหน่วยงาน


ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้