ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

                               กำหนดการโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
                                                 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
ณ บริเวณลานวัฒนธรรม องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมกัน ณ บริเวณลานวัฒนธรรม
องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
09.15 น. ผู้นำกล่าวคำบูชา พระพุทธสัพพัญญูสุคโต
– ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร เปลี่ยนผ้าอังศะ องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต
– ประธาน สรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูสุคโต
เสร็จพิธีช่วงเช้า
16.00 น. พิธีรดน้ำดำหัว และขอพรผู้ใหญ่
– ประธานในพิธีขึ้นกล่าวเนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
– รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
เสร็จพิธี และร่วมบันทึกภาพ

** หมายเหตุ : เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดไทยสมัยรัตนโกสินทร์

แชร์ข่าวนี้