…NEWS & ACTIVITY

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

Read More

รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ปริญญาตรี

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ

Read More

การอบรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ “เขียนรายงานการวิจัย 5 บทอย่างไร จึงจะส่งผลงานทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ได้

Read More

ข่าวด่วน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

Read More

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วย Ionic Framework

Read More

งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓ : BRICC Festival 2019 ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Read More

ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการประกวดแผนธุรกิจ

Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะทางการตลาด

Read More

….ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา

สาขาวิชาจัดการได้จัดโครงการ​ ปฐมนิเทศ​ บายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูปีการศึกษา2562​

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ”

Read More

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญที่ 2/2562

Read More

กำหนดการ “พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ” ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

Read More

ต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ

Read More

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

Read More

โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

Read More

เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงาน

Read More

โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Read More

วารสารสหวิทยาการจัดการ

สารสหวิทยาการจัดการ (ฉบับล่าสุด)

เรื่องล่าสุด


….ข่าวการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วามต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจการประเมิน

Read More

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

Read More

คณะวิทยาการจัดการ

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 439 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ เกิดขึ้นตามประกาศการแบ่งส่วนราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2528 โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ภาคคือภาควิชาการจัดการทั่วไป ภาควิชาการบัญชี
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ “สถานที่ฝึกงาน” บริษัท สยามเบย์ เกาะช้าง จำกัด จังหวัดตราด

Read More

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1767/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562 “

Read More

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผู้บริหารชวนทำบุญ (ตักบาตรประจำสัปดาห์) ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1744/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

Read More

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม “การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานการผลิตสื่อดิจิทัลแบบเปิด”

Read More

แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่หนังสือของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตและพัฒนาครู

Read More

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1625/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Read More

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2/2562

Read More

ขอเชิญประชุม

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาเวียดนาม

Read More

งานวิจัย Research

งานวิชาการ Academic

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา

ระบบครังข้อมูลทางวิชาการ DSpace

ระบบสมัครนักศึกษาออนไลน์

ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยฯ

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับคณาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
| VDO