ข่าวฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ
| คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร.

วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ l ฉบับล่าสุด

ข่าวสารงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
l วิจัย

ข่าวสารคณะวิทยาการจัดการร่วมกับ DEPA | สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


NEWS & ACTIVITY

….ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา

เรื่องล่าสุดคณะวิทยาการจัดการ

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 439 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
เกิดขึ้นตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2528 โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ภาค
คือภาควิชาการจัดการทั่วไป ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  เพื่อผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

      ปริญญาตรี
หลักสูตร TQF พ.ศ.2556 จำนวน 9 หลักสูตร

ปริญญาโท

งานวิจัย Research

งานวิชาการ Academic

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

FMS l NEWS

เรื่องล่าสุด

ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา

ระบบครังข้อมูลทางวิชาการ DSpace

ระบบสมัครนักศึกษาออนไลน์

ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยฯ

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับคณาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
| VDO