…NEWS & ACTIVITY

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

รับสมัคร นักศึกษา part time จำนวน 40 คน เท่านั้น

Read More

ประกาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

Read More

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

Read More

รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ปริญญาตรี

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ

Read More

การอบรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ “เขียนรายงานการวิจัย 5 บทอย่างไร จึงจะส่งผลงานทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ได้

Read More

ข่าวด่วน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

Read More

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

….ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

Read More

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคโปสเตอร์

Read More

โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

Read More

สาขาวิชาจัดการได้จัดโครงการ​ ปฐมนิเทศ​ บายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูปีการศึกษา2562​

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ”

Read More

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญที่ 2/2562

Read More

กำหนดการ “พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ” ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

Read More

ต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ

Read More

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

Read More

วารสารสหวิทยาการจัดการ

สารสหวิทยาการจัดการ (ฉบับล่าสุด)


….ข่าวการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วามต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจการประเมิน

Read More

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

Read More

คณะวิทยาการจัดการ

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 439 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ เกิดขึ้นตามประกาศการแบ่งส่วนราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2528 โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ภาคคือภาควิชาการจัดการทั่วไป ภาควิชาการบัญชี
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ร่วมวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 05.00 – 09.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด – ปิด กีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 45 “ม่วง-เหลือง เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง งดการเรียนการสอนและการสอนชดเชย ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับภาคปกติ

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.

Read More

ขออนุญาตให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน”ม่วง-เหลืองเกมส์”

Read More

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งคณะจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/2562

Read More

ขอเชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Read More

เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

Read More

งานวิจัย Research

งานวิชาการ Academic

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา

ระบบครังข้อมูลทางวิชาการ DSpace

ระบบสมัครนักศึกษาออนไลน์

ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยฯ

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับคณาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
| VDO