…NEWS & ACTIVITY

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการพิจารณานักศึกษาที่สอบผ่านเบื้องต้นเพื่อเข้าทำงาน PART TIME กับบริษัท ONE TO ONE

Read More

ขอเชิญร่วมงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

Read More

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก (ข่าวดี!! ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 9 กันยายน 2562)

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

รับสมัคร นักศึกษา part time จำนวน 40 คน เท่านั้น

Read More

ประกาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

Read More

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

Read More

รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ปริญญาตรี

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ

Read More

การอบรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ “เขียนรายงานการวิจัย 5 บทอย่างไร จึงจะส่งผลงานทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ได้

Read More

ข่าวด่วน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

Read More

….ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการตักบาตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Read More

นางสาวภัทรวรรณ อาจประโคน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 เข้ารับรางวัลจากการประกวดนักจัดรายการวิทยุฯ โดยได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ครั้งที่ 17

Read More

21 สิงหาคม 2562 โครงการฝึกทักษะทางภาษา “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

Read More

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคโปสเตอร์

Read More

โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

Read More

สาขาวิชาจัดการได้จัดโครงการ​ ปฐมนิเทศ​ บายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูปีการศึกษา2562​

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ”

Read More

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญที่ 2/2562

Read More

กำหนดการ “พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ” ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

Read More

วารสารสหวิทยาการจัดการ

สารสหวิทยาการจัดการ (ฉบับล่าสุด)

เรื่องล่าสุด


….ข่าวการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วามต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจการประเมิน

Read More

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

Read More

คณะวิทยาการจัดการ

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 439 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ เกิดขึ้นตามประกาศการแบ่งส่วนราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2528 โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ภาคคือภาควิชาการจัดการทั่วไป ภาควิชาการบัญชี
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 “บ้านเชียงเกมส์”

Read More

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51″บ้านเชียงเกมส์”

Read More

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3639/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Read More

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้เด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

Read More

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ ที่ 3578/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม “องค์กรโปร่งใส ประจำปีการศึกษา 2562”

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ภาค กศ.บป.)

Read More

ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการ “อธิการพบนักศึกษา”

Read More

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3232/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

Read More

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะทั้งงบประมาณสาขา และงบประมาณคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3187/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการ “การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง”

Read More

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3219/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562

Read More

กำหนดการกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562

Read More

งานวิจัย Research

งานวิชาการ Academic

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา

ระบบครังข้อมูลทางวิชาการ DSpace

ระบบสมัครนักศึกษาออนไลน์

ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยฯ

FMS l NEWS

เรื่องล่าสุด

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับคณาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
| VDO