ข่าวฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ
| คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร.

วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ l ฉบับล่าสุด

ข่าวสารงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
l วิจัย

ข่าวสารคณะวิทยาการจัดการร่วมกับ DEPA | สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


NEWS & ACTIVITY

เรื่องล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 439 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
เกิดขึ้นตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2528 โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ภาค
คือภาควิชาการจัดการทั่วไป ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  เพื่อผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัย Research

งานวิชาการ Academic

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา

ระบบครังข้อมูลทางวิชาการ DSpace

ระบบสมัครนักศึกษาออนไลน์

ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยฯ

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับคณาจารย์

คณะวิทยาการจัดการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

Read More

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจ้ดการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read More

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต(KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Read More

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ประกาศเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

Read More

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมรับบริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Read More

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560

Read More

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย

Read More

ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัย และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read More

อาจารย์อนงค์ ทองเรือง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำคณาจารย์ในสาขาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

Read More

ผศ.สายใจ ทันการ. รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0

Read More

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหาร

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565

Read More

อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

Read More

คณะวิทยาการจ้ดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการร่วมแสดงความยินดี

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศเจตจำนงสุจริต

Read More

โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร ถวาสยภัตตาหารเพลแด่พระส่งฆ์

Read More

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์

Read More

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิจัย

Read More

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีการศึกษา 2559

Read More

ขอชื่นชมและประกาศคุณความดี

Read More

      ปริญญาตรี
หลักสูตร TQF พ.ศ.2556 จำนวน 9 หลักสูตร

ปริญญาโท

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
| VDO


สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Travel and hotels

รหัส 357

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
2.มีเกรดเฉลีี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติม : งานรับบริการนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0 4461 1221  ต่อ 7103 / 08 1977 6926

สาขาวิชาการตลาด

รหัส  354

คุณสมบัติ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. กรณีใช้วุฒิ ปวช. รับเฉพาะแผนกวิชาการตลาด

สอบถามเพิ่มเติม : งานรับบริการนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0 4461 1221  ต่อ 7103 / 08 1977 6926


สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

รหัส  701

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
2.มีเกรดเฉลีี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติม : งานรับบริการนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0 4461 1221  ต่อ 7103 / 08 1977 6926


สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

รหัส 353

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
2.มีเกรดเฉลีี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน) 2.00 ขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติม : งานรับบริการนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0 4461 1221  ต่อ 7103 / 08 1977 6926