คณะวิทยาการจัดการ

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 439 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
เกิดขึ้นตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2528 โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ภาค
คือภาควิชาการจัดการทั่วไป ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  เพื่อผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยงานในคณะวิทยาการจัดการ

งานวิจัย Research

งานวิชาการ Academic

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Read More

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ประกาศเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

Read More

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมรับบริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Read More

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560

Read More

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย

Read More

ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัย และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read More

อาจารย์อนงค์ ทองเรือง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำคณาจารย์ในสาขาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

Read More

ผศ.สายใจ ทันการ. รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0

Read More

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหาร

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565

Read More

อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

Read More

คณะวิทยาการจ้ดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการร่วมแสดงความยินดี

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศเจตจำนงสุจริต

Read More

โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร ถวาสยภัตตาหารเพลแด่พระส่งฆ์

Read More

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์

Read More

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิจัย

Read More

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีการศึกษา 2559

Read More

ขอชื่นชมและประกาศคุณความดี

Read More

เรื่องล่าสุด

  • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1409/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและการออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2561
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. 2561
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่่ 1275/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ ปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัย

สอบข้อเขียน
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

สอบปฏิบัติ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ(ทุกสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ)

      ปริญญาตรี
หลักสูตร TQF พ.ศ.2556 จำนวน 9 หลักสูตร

ปริญญาโท

วารสารสหวิทยาการจัดการ ฉบับล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
| VDO


สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Travel and hotels

รหัส 357

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
2.มีเกรดเฉลีี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติม : งานรับบริการนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0 4461 1221  ต่อ 7103 / 08 1977 6926

สาขาวิชาการตลาด

รหัส  354

คุณสมบัติ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. กรณีใช้วุฒิ ปวช. รับเฉพาะแผนกวิชาการตลาด

สอบถามเพิ่มเติม : งานรับบริการนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0 4461 1221  ต่อ 7103 / 08 1977 6926


สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

รหัส  701

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
2.มีเกรดเฉลีี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติม : งานรับบริการนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0 4461 1221  ต่อ 7103 / 08 1977 6926


สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

รหัส 353

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
2.มีเกรดเฉลีี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน) 2.00 ขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติม : งานรับบริการนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0 4461 1221  ต่อ 7103 / 08 1977 6926