คณะวิทยาการจัดการ

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 439 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
เกิดขึ้นตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2528 โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ภาค
คือภาควิชาการจัดการทั่วไป ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  เพื่อผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา

Read More

ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดี คณบดี และกรรมการบริหารคณะ ร่วมประชุมอนุมัติเกรด ปีการศึกษา 3/2559

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ประจำคณะวิทยาการจัดการ

Read More

คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ประชุมสามัญครั้งที่ 3/2560

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

Read More

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

1111

Read More

กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปี 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

3-2559

Read More

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

Read More

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ “3 ให้ 4 ห้าม” 2560

Read More

กำหนดการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2560

Read More

กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560

Read More

โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการเรียนการสอน/ผลงานนักศึกษาและคณาจารย์
“คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรการศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

      ปริญญาตรี

หลักสูตร TQF พ.ศ.2556 จำนวน 9 หลักสูตร

ปริญญาโท

รวบรวมข่าวเด่น

ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา

Read More

ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดี คณบดี และกรรมการบริหารคณะ ร่วมประชุมอนุมัติเกรด ปีการศึกษา 3/2559

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ประจำคณะวิทยาการจัดการ

Read More

คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ประชุมสามัญครั้งที่ 3/2560

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560

Read More

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Read More

ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์เป็นประธานตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Read More

กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปี 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Read More

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

Read More

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย

Read More

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ “3 ให้ 4 ห้าม” 2560

Read More

กำหนดการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2560

Read More

กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560

Read More

ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ นำนักศึกษาศึกษาดูงาน กศ.บป รุ่น 29 และ 30 ณ จังหวัดหนองคาย

Read More

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ”ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา”

Read More

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Read More

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับท่าน ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์

Read More

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการติวสอบภาค ก. (ก.พ.) 28 มิ.ย.60

Read More

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการติวสอบภาค ก. (ก.พ.) 27 มิ.ย.60

Read More

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคกศ.บป. 3/2559

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจ้ดการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read More

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต(KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

Read More

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่ 4

Read More

ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย นำโดย คณบดีคณะวิทยาการจ้ด ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี และผู้บริหารได้ร่วมโครงการเสวนาเพื่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

Read More

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยภายในคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 6

Read More

ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัย และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

Read More

อาจารย์อนงค์ ทองเรือง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำคณาจารย์ในสาขาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

Read More

ผศ.สายใจ ทันการ. รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0

Read More

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหาร

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565

Read More

อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีและผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับสาขาวิชาการเงินและการธนาคารที่ได้รับรางวัล

Read More

ดร.รพีพรรณ พงศ์อินทร์วงษ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย “ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น”

Read More

ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร ได้รับรางวัล “ตีพิมพ์บทความวิชาการดีเด่น”

Read More

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมสามัญครั้งที่ 2

Read More

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัยภายในคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5

Read More

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

Read More

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัยเส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางวิจัยยุค 4.0

Read More

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความชื่นชม นางสาวเกวลิน สุวรรณกาโล

Read More

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังเทศน์ นั่งสมาธิและเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา 10 พ.ค. 2560

Read More

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

Read More

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559

Read More

การเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

Read More