ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาการจัดการ

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 439 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ เกิดขึ้นตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2528 โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ภาค คือภาควิชาการจัดการทั่วไป ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  เพื่อผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีซึ่งสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นสาขาวิชาแรกคือเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ในระยะต่อมาความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพด้านการจัดการได้รับความสนใจจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ  จึงได้เปิดสอนทั้งภาคปกติ  ภาคพิเศษ  และภาควันเสาร์-อาทิตย์  โดยมีสาขาที่เปิดสอนประกอบด้วย  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  (การตลาด)   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  (การบัญชี)  สาขาวิชาการริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) การบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
โทร 044-611221 ต่อ 5000
แฟกซ์ 044-611221
อีเมลล์  : Panoram2516@yahoo.com

หลักสูตร/สาขา

หลักสูตร TQF พ.ศ.2556 จำนวน 9 หลักสูตรคือ (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (4) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (5) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
(7) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตกลุ่มวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ และกลุ่มวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร (8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมและ(9) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป.

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการเรียนการสอน
“คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรการศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย   : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ภาษาอังกฤษ: Bachelor  of  Business  Administration  Program in Finance and Banking

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    : บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)     :  บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor  of  Business  Administration  Program ( Finance and Banking)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Finance and Banking)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4. ปี

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
– งานด้านที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน
– งานด้านที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการเงิน
– งานด้านการธนาคารแห่งประเทศไทย
– งานด้านหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

 + ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาการตลาด

ชื่อหลักสูตร(ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปหัวข้อที่ 1)
ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา(ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หัวข้อที่ 2)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   บธ.บ (การตลาด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Business Administration Program (Marketing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :    B.B.A
รูปแบบของหลักสูตร(ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปหัวข้อที่ 5)
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร4 ปี

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
  – งานด้านฝ่ายการตลาด
– งานด้านการขายอาชีพ
– งานด้านวางแผนการตลาด
– งานด้านการวิจัยการตลาด
– งานฝ่ายจัดซื้อ
– งานด้านธนาคารรัฐบาล/ธนาคารพาณิชย์

 + ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย   : บริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    : บริหารธุรกิจบัณทิต  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)     :  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer)

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
– งานด้านคอมพิวเตอร์
– งานด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– งานด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
– งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ

 + ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย           :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ       :  Bachelor of Economics Program in Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย             ชื่อเต็ม:     เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
ชื่อย่อ :     ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ        ชื่อเต็ม:     Bachelor of Economics (Economics)
ชื่อย่อ :     B.Econ. (Economics)

วิชาเอก
2.1 แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
2.2 แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– งานด้านเศรฐกร
– งานด้านการธนาคาร
– งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
– งานด้านการธุรการ
– งานด้านการบริหารงาน
– งานด้านการธนาคาร
– งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
– งานด้านการธุรการ
– งานด้านการบริหารงาน

 + ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบประเมินของคณะวิทยาการจัดการ