ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้อมูลศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการรวมจำนวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  เพื่อให้ครบตามหลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงต้องจัดโครงการส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการรวมจำนวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  เพื่อให้ครบตามหลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงต้องจัดโครงการส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนาความรู้ หลักการทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง
๒.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ
๓.  เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานภายใต้การแนะนำช่วยเหลือของ หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่มีประสบการณ์มาก่อน
๔.  เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

เป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ๔ ปี ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมงและ 4๕๐ ชั่วโมง ตามลาดับ

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ รวมจานวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า  ๒๑๐  ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 4๕๐ชั่วโมง เพื่อให้ครบตามหลักสูตร

วิธีดำเนินการ

๑. นักศึกษาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและได้รับการตอบรับจากหน่วยงานนั้นๆ
๒. คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมสัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๓. คณะวิทยาการจัดการ จัดทาหนังสือส่งตัวนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตาม หน่วยงานต่างๆ ดังรายละเอียดที่นักศึกษาได้ให้ข้อมูลไว้กับทางคณะฯ
๔. คณะฯ จัดส่งอาจารย์ออกไปนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพบปะหัวหน้าหน่วยงานเพื่อติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์เป็นระยะๆอย่างน้อย ๒ ครั้ง
๕. เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากหัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์นิเทศ และส่งผลการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปยังคณะฯ
๖. จัดอบรมสัมมนานักศึกษาหลังจากกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งสุดท้าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆ โดยการนาเอาความรู้ทางทฤษฎีที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติจนเกิดทักษะความช านาญเพียงพอที่จะนาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไปได้อย่างดี

1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)
– งานด้าน CEO องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
– งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านนักบริหารสานักงาน
– งานด้านเจ้าหน้าที่ธุรการ
– งานด้านหัวหน้าส านักงาน
– งานด้านผู้ประกอบธุรกิจ

2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)
– งานด้านฝ่ายการตลาด                       – งานด้านการขายอาชีพ
– งานด้านวางแผนการตลาด                 – งานด้านการวิจัยการตลาด
– งานฝ่ายจัดซื้อ                                    – งานด้านธนาคารรัฐบาล/ธนาคารพาณิชย์

3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
– งานด้านคอมพิวเตอร์
– งานด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– งานด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
– งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์)
– งานด้านฝ่ายการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านฝ่ายสวัสดิการ
– งานด้านฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
– งานด้านการเลขานุการผู้บริหาร
– งานด้านฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)
– งานด้านที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน
– งานด้านที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการเงิน
– งานด้านการธนาคารแห่งประเทศไทย
– งานด้านหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
– งานด้านเศรฐกร
– งานด้านการธนาคาร
– งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
– งานด้านการธุรการ
– งานด้านการบริหารงาน

7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)
– งานด้านการธนาคาร
– งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
– งานด้านการธุรการ
– งานด้านการบริหารงาน

8.สาขาวิชาการบัญชี
– งานด้านการบัญชี
– งานด้านการตรวจสอบบัญชี
– งานทางด้านการเงินการบัญชี
– งานด้านตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
– งานด้านการตรวจสอบบัญชี ผู้รองรับบัญชี

9. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
– งานด้านการประชาสัมพันธ์
– งานด้านการจัดรายการวิทยุ
– งานด้านข่าววิทยุ งานด้านข่าวหนังสือพิมพ์
– งานด้านข่าวโทรทัศน์
– งานด้านการฝ่ายขายโฆษณา
– งานด้านช่างภาพนิ่ง ช่างภาพวีดีทัศน์
– งานด้านครีเอทีฟบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

10. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม
– งานด้านมัคคุเทศก์ ทางานในสถานประกอบการนาเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ
– งานด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
– งานด้านการนาเที่ยว ภาครัฐและเอกชน
– งานด้านการต้อนรับบนเครื่องบิน
– งานด้านการประกอบการอาชีพธุรกิจโรงแรม,เรือสาราญ

แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
สำหรับฝึกงาน

สำหรับภาคนิพนธ์

เอกสารเพิ่มเติม :

ลำดับลงวันที่เรียนหน่วยงานที่อยู่สาขาวิชา ชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลผลการตอบรับ
0013 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวประภาพร ชุ่มมงคลนางสาวสุภาพร สมพงษ์นางสาวอภิสรา โสดาตอบรับ
0023 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ742 หมู่ 9 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การเงินและการธนาคารนางสาวสุธิดา จำปาบุรีนางสาวสุนิษา เพียพยัคฆ์ตอบรับ
0033 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวศุภรัตน์ ดำนิลนางสาวปวีณา กล่อมกามิฬตอบรับ
0043 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน บุรีรัมย์125 หมู่ 6 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวอารีรัตน์ สาลีนางสาวชัญญานุช แกมกล้าตอบรับ
0053 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400การเงินและการธนาคารนางสาวรุ่งนภา เมืองสันเทียะตอบรับ
0063 กันยายน 2561ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์127 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวนภัสสร ริ้วกระโทกนางสาวสุวิมล ไชยคำตอบรับ
0073 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านด่าน171/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวญาณี ศรีเตชะนางสาวธนพร ขุนคิ้มนางสาวปฏิกาญจน์ เครือน้ำคำตอบรับ
0083 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ซอยธานี ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาววารุณี เจริญศิรินางสาวศิริญญา กองอาสานางสาวอรุณี ขอเชื่อมกลางตอบรับ
0093 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวนิดารัตน์ โสปันหรินางสาวศศิมาภรณ์ นาราษฎรตอบรับ
0103 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอิสาณ127/8-10 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรัรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวกุลสตรี พิมโคตรนางสาวธิดารัตน์ เบียดรัมย์ตอบรับ
0113 กันยายน 2561คุณรุจาดา เดชมงคลกานต์อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด444 หมู่ 15 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวศุภรัตน์ พุทธลานางสาวสุดารัตน์ นารถแนวนางสาวพรพรรณ สุวรรณตอบรับ
0123 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวพัชสุดา แก้วเลื่อนนางสาวกัญญาภัค วนมาตอบรับ
013241676นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวสุดารัตน์ สมฤทธิ์ตอบรับ
0163 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ599/6-8 ถนนสหพนมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การเงินและการธนาคารนางสาวจุฑามาศ ลงลายชาตินางสาวปิยพร ปทุมทองนางสาวอรุณี รุมชะเนาตอบรับ
0173 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวจริดา สุมรัมย์นางสาวนิสราพร แซ่ตังนางสาวสุภัสสร สุภาพตอบรับ
0183 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย72 หมู่ 8 ถนนโชคชัย-เดชอุม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140การเงินและการธนาคารนางสาวปพิชญา เดียรประโคนนางสาวสุภาวดี พลสุวรรณนางสาวจินตหรา ทัศนศาสตร์ตอบรับ
0193 กันยายน 2561ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวศิรดา บุญมากนางสาวพัชรี ไก่แก้วตอบรับ
0216 กันยายน 2561ผู้อำนวยการ นายสิทธิพงษ์ จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 157 หมู่ 4 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวธนพร แซ่อึ้งตอบรับ
0233 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวช่อผกา อาดมนตรีนางสาวพรชิตา ยศรักษานางสาวณัฐกานต์ รามรถนางสาวนนทิยา ธรรมมีภักดิ์ตอบรับ
0243 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระสัง487 หมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160การเงินและการธนาคารนางสาวปานตะวัน พ่อค้านางสาวจันทรา กุมรัมย์ตอบรับ
0253 กันยายน 2561ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวจุรีพร จากรัมย์ตอบรับ
0263 กันยายน 2561ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห้ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวกมลลักษณ์ ไกรจันทร์นางสาวนฤมล แวะสันเทียะตอบรับ
0273 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ742 หมู่ 9 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การเงินและการธนาคารนางสาวปิยธิดา แสนชูปาตอบรับ
0283 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระกา294 หมู่ 7 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160การเงินและการธนาคารนางสาวกรรณิการ์ อาญาเมือง นางสาวอินทิรา สมณีตอบรับ
0293 กันยายน 2561นายบรรจง เทพเกษตรกูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ สาขาที่ 001632/19 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวเบญญา หล่อทองนางสาวสายสุนีย์ เสริมรัมย์ตอบรับ
0303 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขานางรอง371 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การเงินและการธนาคารนางสาวกัญญาวีร์ ขาวก้านเหลืองนางสาวอภิญญา แก้วเหลี่ยมนางสาวสุปรีญา คำเสนาตอบรับ
0313 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยราช119-120 หมู่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวภาวินี บุญแก้วนางสาววีรวรรณ พวงจันทร์นางสาวสุภัทรชดา นุชารัมย์ตอบรับ
0323 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ599/6-8 ถนนสหพนมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การเงินและการธนาคารนางสาวสุวาณิชกานต์ พงศกาญจนพัฒน์ตอบรับ
0333 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตึก111 หมู่ 22 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การเงินและการธนาคารนางสาวนัยนา มงคลภาสตอบรับ
0353 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตมัธยมศึกษา 32 ฝ่ายธุรการ15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวพาขวัญ ปันรัมย์นางสาวณัฐมน โกศลนางสาวพัณณิตา ปรินรัมย์ตอบรับ
0363 กันยายน 2561สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายทวีศัดิ์ เกิดในหล้านางสาวรัตนา พวงศรีนางสาววิภาวี ทองทวีตอบรับ
0373 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ599/6-8 ถนนสหพนมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ นายภัทรพล สุขแสนสุขตอบรับ
0393 กันยายน 2561สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์103/5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนายสุวรรณ ศวนรัมย์นางสาวรจนา ระมิตรัมย์นางสาวศิราพร หลอดทองตอบรับ
0403 กันยายน 2561นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายภูรินท์ พินึกรัมย์นางสาววราภรณ์ ประสานตอบรับ
0413 กันยายน 2561ผู้จัดการศูนย์และบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ธนาคารออมสิน สาขาเมืองบุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารหนี้21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวกันตาภา ฤกษ์รุจิพิมลนางสาวรัตนาภรณ์ เสนีโสดนางสาวสุพรรษา ประสพสุขตอบรับ
0423 กันยายน 2561ผู้อำนวยการเขตบุรีรัมย์ธนาคารออมสิน สาขาเมืองบุรีรัมย์ ฝ่ายสินเชื่อ21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวจริยา ชัยแหม่งนางสาวเจนจิรา พรมหงษ์นางสาวพวงแก้ว ไชยคงตอบรับ
0433 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสตึก49 หมู่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 การเงินและการธนาคารนางสาวศิรินทร์ทิพย์ จิตสุขนางสาวรัตนาพร แสนระวังตอบรับ
0443 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคูเมือง150/1 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การเงินและการธนาคารนางสาวกานดา โอชำรัมย์นางสาวดวงรัตน์ ตีนทองนางสาวศุภรัตน์ ศุภนามนางสาวสุวิภา โสระเม็กตอบรับ
0453 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวฐิติยาพร พรมสุรินทร์นางสาวรจเรดศ เจียมจิตร์ตอบรับ
0463 กันยายน 2561นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายปฏิภาณ พุทธรรมนายยงยุทธ ศิริสำราญนายอนุกูล ศรีตุ้มแก้วตอบรับ
0473 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา70 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นมูลตอบรับ
0493 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขานครราชสีมา428/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 3000การเงินและการธนาคารนางสาวรภัทราวดี ศรีสว่างนางสาวรุ่งทิวา สิขิรัมย์นางสาวสุทธิดา นาคร้ายตอบรับ
0503 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท Thunder taxs advisory Co.,LTD 40/88 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวทรรศิกานต์ ราชเทียรนางสาวทิวาพร ทวีศรีตอบรับ
0513 กันยายน 2561ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์441 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวทัศวรรณ ภูมิพันธ์นายสราวุธ อุปภักดีตอบรับ
0523 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวเกษมณี ชัยพระอินทร์นายสมชาย นนทะศิลาตอบรับ
0533 กันยายน 2561การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จัดหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวภัทรานิษฐ์ ปัญโยนางสาวสายฝน เจวรัมย์นางสาวอทิตญา รัมพณีนิลนางสาวสุนิสา สุขเกิดตอบรับ
0553 กันยายน 2561พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์67/22 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวฐิติมา แสนกล้านางสาวพิชญธิดา เรืองรัมย์นางสาวปนัดดา อาญาเมืองตอบรับ
0563 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินบุรีรัมย์315/3 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวสุกัญญา ปานทองนางสาวน้ำฝน โจมรัมย์นางสาวพานาศิริ แจ่มใสนางสาวกรรณิกา เอียมอยู่แท้ตอบรับ
0573 กันยายน 2561นายอำเภอหนองหงส์ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์101 หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายสมชาย บุญหว่านนายภูวนาถ ดวงดีตอบรับ
0583 กันยายน 2561คุณทัศนีย์ สิทธิวงศ์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ (ฝ่ายธุรการ)231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายนพดล คุณเลิศนายปิยะวัฒน์ มาพงษ์นางสาวนนทิยา ไทยโสภาตอบรับ
0593 กันยายน 2561นายอำเภอปทุมรัตต์ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวสุมิตตรา ช่างถมตอบรับ
0603 กันยายน 2561สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์71/1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนายสหรัฐ ยะปะเภานางสาวประทุมมา ไกรกูลนางสาวแพรรวี จานิกรตอบรับ
0613 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารอิสลาม สาขาบุรีรัมย์39/6-7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวนภาพร ดวงศรีนางสาวสุดารัตน์ หาญสุรินทร์ตอบรับ
0623 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์491/2-4 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวอรดา ประเสริฐตอบรับ
0633 กันยายน 2561สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์71/1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวศิริลักษณ์ โสภาพันธ์นางสาวณัฐนรี เปล่งชัยตอบรับ
0643 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง388 หมู่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120การเงินและการธนาคารนายสิทธิ ปุริมาเตนางสาวประภารัตน์ เพ็ชรเลิศนางสาวปวีณา อุดไธสงนางสาวอังคณา คำใสตอบรับ
0653 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพยัคภูมิพิสัย593 หมู่ 14 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110การเงินและการธนาคารนางสาวสุดารัตน์ สุขสมนางสาวสุภาภรณ์ มนัสศิลาตอบรับ
0663 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนมไพร93 หมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140การเงินและการธนาคารนางสาวมยุรี ศรีสุเลิศตอบรับ
0673 กันยายน 2561คุณสาคร ในรักษา Bestern Royal Buriram Hotel332/22-23 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวกัลยา วันนานางสาวภัทราภรณ์ บุญสมนางสาวสร้อยนภา ราชแผ้วนางสาวหัทยา ขัตติยะตอบรับ
0683 กันยายน 2561คุณศักรินทร์ จุพัฒนกุลห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญสิน900 หมู่ 2 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120การตลาดนางสาวจารุพร เพ็ชรรักษาตอบรับ
0703 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางรอง779-85 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การเงินและการธนาคารนางสาวสุธิชา มหาวงศ์นางสาวสุวนันท์ มูลดับนางสาวอัมพิกา สุเรรัมย์ตอบรับ
0713 กันยายน 2561คุณพิมพ์ชนก ธนินสุธีธนัตถ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรม ศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ทแอนด์สปา214/4 หมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวณิชกัญยะภรณ์ เทวศิรัตน์นางสาวอารีรัตน์ เจริญยิ่งตอบรับ
0723 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวสโรชา บุญผ่องตอบรับ
0733 กันยายน 2561หัวหน้า สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวกนกรัตน์ พันชนะตอบรับ
0743 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายคุณากร เดชบุญนางสาวสุจินดา เดือนไธสงนางสาวอรยา ศิริชาติตอบรับ
0753 กันยายน 2561ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวภัทรนารี ทองจันทร์ตอบรับ
0763 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอเกษตรวิสัย232 หมู่ 5 ถนนปัทถพานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิจัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150การจัดการนางสาววาสนา ทองบุตอบรับ
0773 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จำกัด(โรงงานโจรนะ)1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน กม.51 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวบุญสิตา พากันหาตอบรับ
0773 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จำกัด(โรงงานอยุธยา)1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน กม.51 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวธัญลักษณ์ แพมไธสงค์ตอบรับ
0783 กันยายน 2561จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายนัฐพล วงศ์ใหญ่นางสาวพรพิมล คำมงคลนางสาวสุกัญญา เจียนรัมย์ตอบรับ
0813 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงแรมบีทู บุรีรัมย์ บูติค แอนด์บัดเจท33/5 ถนนอนุวัต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวสุพรรษา เร่งเจริญธรรมนางสาวประภัสสร ตาดทิพย์นางสาวนัตทรี พรมนัสตอบรับ
0823 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกัญญา ทิสารัมย์นางสาวรัฐธิดา นิสังข์รัมย์นางสาวสุดารัตน์ เชิดฉายนางสาวอรทัย สาระรัมย์ตอบรับ
0833 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตึก111 หมู่ 22 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวภริดา โคนาโลนางสาวอรสา ประสารตอบรับ
0843 กันยายน 2561คุณวัลยา ประสานดี ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวศิรินันท์ สง่าชาตินางสาวศศินา วันจันทร์ทึกตอบรับ
0853 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา การรถไฟแห่งประเทศไทย1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวจารุวรรณ คำยาตอบรับ
0863 กันยายน 2561คุณปาลิกา ปิตุหงษ์นันท์ ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ เขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 12 ชั้น 421 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวชุติมา วันโทนางสาวกาญจนา ชัยสุวรรณนายปริญญา บุญครอบตอบรับ
0873 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอิสาณ127/8-10 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรัรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวณัฐริกา ฉัตรทันนางสาวศุภานน บุญถมนางสาวสุพรรษา เจิมแสนตอบรับ
0883 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเป้า141 หมู่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120การตลาดนางสาวพิมพ์ใจ คำมีตอบรับ
0893 กันยายน 2561ผู้จัดการ หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส68 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวแสงระวี ที่รักตอบรับ
0903 กันยายน 2561ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด39 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวพิมพ์วิภา จีนเกิดนางสาวศิริสุดา เทียมคำตอบรับ
0913 กันยายน 2561นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวจุฑามาศ ยิงนารัมย์นางสาวมินตรา ปักการะนังนางสาวสาวิตรี พระปฐมนางสาวประกายวรรณ การรัมย์ตอบรับ
0923 กันยายน 2561คุณวิทูล ธรรมเดชกุล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร กระสัง จำกัด107 หมู่ 21 ถนนกระสัง-พลับพลาชัย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160การจัดการนางสาวพรณิชา หุนติราชนางสาวสุมิตรา สงสริตอบรับ
0933 กันยายน 2561คุณธนานิษฐ ธีรพงษ์วิชญ์สำนักงานที่ดินหมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การจัดการนางสาวเจนจิรา เผ้าเวียงคำตอบรับ
0943 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด328 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140การจัดการนางสาววีนัส ชุ่มเสนานางสาวสุภาพร เสาไธสงนางสาวแพรวพรรณ โชยรัมย์ตอบรับ
0953 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง692 หมู่ 25 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การจัดการนางสาวพรประภา ปานกลางตอบรับ
0963 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโครงการชลประทานบุรีรัมย์หมู่ 17 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวสิริกาญน์ อดุลรัมย์ตอบรับ
0973 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงน้ำตาลสระบุรี188 หมู่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220การจัดการนางสาวภัทรา เลไธสงนางสาวศิริลักษณ์ ปัญญายะตอบรับ
0983 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน (สาขาบุรีรัมย์)21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวศิริกานต์ นอนรัมย์นางสาวศิริรัตน์ ศรีบัวลาตอบรับ
0993 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาบุรีรัมย์4/4 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวรวินท์นิภา แต่งงามตอบรับ
1003 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท โรงน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การจัดการนางสาวณัฐณิชา มีพิษนางสาวสุรวดี แคน้อยนางสาวอาลิยา สาลการตอบรับ
1013 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์441 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวปาจรีย์ แพวขุนทดนางสาวดารินทร์ ศรีวิเศษตอบรับ
1023 กันยายน 2561ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ125 หมู่ 6 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การจัดการนางสาวจิรนันท์ แสนกล้านางสาวพิมพ์พิไล ลุงไธสงตอบรับ
1033 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด289 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การจัดการนางสาวอินทิรา พรมมินางสาวสลิตา แก้วทองภูตอบรับ
1044 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท จีพี มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด456 หมู่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190การจัดการนางสาววิจิตรา สร้อยประดิษฐ์นางสาววรรณรัชต์ กางรัมย์ตอบรับ
1063 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ444 หมู่ 2 ตำบลตำเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การเงินและการธนาคารนางสาวจีระนันท์ รัตนคูศิรินางสาวนันทิญา ทนวนรัมย์ตอบรับ
1073 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย593 หมู่ 14 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110การเงินและการธนาคารนางสาวรัศณีกร สมนึกนางสาวเพ็ญนภา เหมือนชอบตอบรับ
1083 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาบุรีรัมย์4/4 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวจันทร์จิรา ทิรอดรัมย์นางสาวพรธิมล คงมั่นตอบรับ
1093 กันยายน 2561ผู้จัดการจัตุกูล มินิมาร์ท151 หมู่ 7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัหงวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนายกฤษณะ อุทพันธ์ตอบรับ
1103 กันยายน 2561ผู้จัดการศูนย์และบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนายจิระพันธ์ นันตะเวชตอบรับ
1113 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนายเทวา คุ้มไพทูลย์นายวรายุทธ คารัมย์นายณัฐพล เพ็ชรนางรองตอบรับ
1123 กันยายน 2561ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์127 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวปิญาภรณ์ สียางนอกนางสาวอมรรัตน์ สายแสงจันทร์ตอบรับ
1133 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวชลธิชา ขานพรมตอบรับ
1143 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวปวีณา จงหาญนางสาวศิริวิมล จำปาทองตอบรับ
1153 กันยายน 2561ท้องถิ่นอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวปาณิศา ครอบทองตอบรับ
1163 กันยายน 2561สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์328 หมู่ 11 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวสายธาร เขินไพรนางสาวสมฤทัย ไตรพรหมนางสาวอรณีย์ ยุงรัมย์นางสาวภาวิณี เจริญยิ่งตอบรับ
1173 กันยายน 2561ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรัมย์ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกนกพร นามปัญญานางสาวนิโลบล หงษาพันธ์นางสาวศิริวรรณ ทะเชิญรัมย์ตอบรับ
1183 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนมนต์11 หมู่ 2 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวอริษา อุปเท่ห์ตอบรับ
1193 กันยายน 2561นายอำเภอปทุมรัตต์ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวเยาวพา ปัดตังทานังตอบรับ
1203 กันยายน 2561ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวพัชริดา ยอดอ่อนนางสาวฤดีรัตน์ เกษแก้วนางสาวหัทยา มากกว่าวงศ์ตอบรับ
1213 กันยายน 2561นายอำเภอพลับพลาชัยที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัยหมู่ 9 ถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาววาลิตา คงทันดีตอบรับ
1223 กันยายน 2561คุณธนเดช ประวะศรีร้านเจี๊ยบโฆษณา209 หมู่ 6 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอธิบดี บ่อมีตอบรับ
1233 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวณัฐธิดา แสงงามนางสาวนิตยา สายชุมดีนางสาวปิ่นอนงค์ จิ๋วนางสาวสุดา เรืองประโคนตอบรับ
1253 กันยายน 2561ผู้จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิเวศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวคำแพง ชะใบรัมย์นางสาวไพริน พลึกรุ่งโรจน์นายจิรายุทธ ทิ้งโคตรนางสาวอำภา ไชยศรีรัมย์ตอบรับ
1263 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยราช119-120 หมู่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวศิริภา เทพปัญญานางสาวสุนันธินี รอบแคว้นตอบรับ
1273 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละหานทราย48 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170การจัดการนางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งเรืองรัมย์ตอบรับ
1283 กันยายน 2561คุณธนานิษฐ ธีรพงษ์วิชญ์สำนักงานที่ดิน อำเภอคูเมืองหมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การจัดการนางสาวอุษณิษา คงนานางสาวจิราภรณ์ ดวงตารัมย์ตอบรับ
1293 กันยายน 2561
1303 กันยายน 2561เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย233 หมู่ 2 ถนนพุทธิ์รัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140การจัดการนางสาวรัฎาพร ศรีชมภูนางสาวศิรินารถ ศรีชมภูตอบรับ
1313 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส สาขาเมืองอิสาณ525/4 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนายพิชิต ทองลือนางสาวเหมสุดา อินสำอางค์ตอบรับ
1323 กันยายน 2561ฝ่ายบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย สาขา 2 114 หมู่ 14 ถนนบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวณัฐวดี ปูดวงรัมย์ตอบรับ
1333 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)53/9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวสิโรธร ธิมินกุลนางสาวสุภาภรณ์ เกิดช่อตอบรับ
1343 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารอิสลาม สาขาบุรีรัมย์39/6-7 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวปนัดดา ผิวแดง ตอบรับ
1353 กันยายน 2561โทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์บริษัท ทีโอที จำกัด161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวกุลธิดา อุทัยดานางสาวเกศวรินทร์ ทองสายนางสาวชนนิกานต์ บำรัมย์ตอบรับ
1363 กันยายน 2561ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห้ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวสุดารัตน์ สุภาษิตนางสาวศศิภา จันทะมาตรตอบรับ
1373 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)2/19 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 75000การจัดการนางสาวปรียาสิน ประกอบกุลตอบรับ
1383 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการบริษัทเทนเนโก-ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) จำกัด700/758-759 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160การจัดการนางสาวสุนารี คุมสุขตอบรับ
1403 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชน197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวพัชรี บุตรอำคานางสาวสิรินัดดา หลวงกอง
1413 กันยายน 2561ผู้บริหาร แอดไวซ์ จำกัด สาขาอุทุมพรพิสัย680/23 หมู่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวราวุฒิ สุทนต์ตอบรับ
1423 กันยายน 2561
1433 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนายสุรศักดิ์ พิมพาสีดานายสนธยา อังกรรัมย์ตอบรับ
1443 กันยายน 2561นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายศราวุธ ก่ำรัมย์นายกิตติบูลย์ กันเกตุตอบรับ
1453 กันยายน 2561นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (กองคลัง)444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวนิรัชพร ดวงจิตนางสาวธัญญา จาบประโคนนางสาวสายฝน หิงประโคนตอบรับ
1463 กันยายน 2561คุณสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศบาลตำบลอิสาณตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายนิภัทธร วงศ์อามาตย์นายธวัชชัย สุขแก้วนางสาวมริษา อาจบุรายนางสาวชุลีพร หง้วนประโคนตอบรับ
1473 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวยุพรัตน์ ปรินสารัมย์นางสาววิภา ทัดวงศ์ตอบรับ
1483 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์328 หมู่ 11 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาววัชรี แก้วกาหลงตอบรับ
1496 กันยายน 2561วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์)1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวเพ็ญนภา ปะโนรัมย์นางสาววิจิตรา ปรุดรัมย์นางสาวปิยพร อาจเอื้อมนางสาวศิริลักษณ์ ไชโยตอบรับ
1503 กันยายน 2561ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด107 หมู่ 21 ถนนกระสัง-พลับพลาชัย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวนฤมล จิตสัตย์ตอบรับ
1513 กันยายน 2561นายอำเภอตาพระยาที่ทำการปกครองอำเภอตาพระยาหมู่ 1 ถนนธนะวิถี ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวอนุรดี แซมโอนางสาวอรวรรณ โตสุขศรีนางสาวสุวิไล ขอมประสพตอบรับ
1523 กันยายน 2561นายทะเบียนที่ดินสำนักงานที่ดิน สาขาอำเภอประโคนชัย233 หมู่ 2 ถนนพุทธิ์รัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวเกมฬิกา ผู้มีสัตย์นางสาวชลาลัย มุ่งสันติวงษ์นางสาวสลิลทิพย์ เคล้าสีนางสาวอัจฉรา สังโสมาตอบรับ
154241676ผู้จัดการธนาคารออมสิน(สาขาละหานทราย)182 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170สาขาเศรษศาสตร์การเมืองและบริหารนางสาวนิภาพร ดีประเสริฐตอบรับ
15514 กันยายน 2561ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สาขาพนมดงรัก)1 หมุ่ 1 ตำบลบักใด อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวจรรยาพร พูนดีตอบรับ
1563 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขานางรอง779-85 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรรัมย์ 31110เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวกัญญารัตน์ มุขศรีนาคนางสาวทัศณา ทวงกระโทกตอบรับ
1573 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุดมธรรมหมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวพรรณนิดา กุยรัมย์ตอบรับ
1583 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์(ฝ่ายบริหารทั่วไป)ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวปริศนา แม้นรัมย์นางสาววาสนา อันทะโสนางสาวอาภาภรณ์ ชำนาญจิตรตอบรับ
1593 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาห้วยราช119-120 หมู่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวปานตะวัน ตระกูลรัมย์ตอบรับ
1603 กันยายน 2561ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายการเงิน)227/5 ถนนองค์การสาย1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวทิพย์วิมล นิลไชยตอบรับ
1613 กันยายน 2561นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(กองแผนและงบประมาณ)444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวน้ำผึ้ง เสน่หานางสาวอัญชนา โกรัมย์ตอบรับ
1623 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (กองสวัสดิการสังคม)9 ถนนรมบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวฐิตาภา ชูชาตินางสาวอรัญญา ทรงศิลป์ตอบรับ
1633 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวณัฐธิดา ทองสุขนางสาวสุปราณี คงเป็นนิจตอบรับ
1653 กันยายน 2561ผู้จัดการทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์274 หมุ่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพงษ์พิสุทธิ์ บุญครองตอบรับ
1663 กันยายน 2561นายวิทย์ วรวงค์แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์441 ถนนจระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวนฤมล พรมหงษ์ตอบรับ
1673 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษ้ท อธิมาตร จำกัด170 หมู่ 11 ถนนสตึก-แคนดง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสิราพร พรมเทพนางสาวรัตนาภรณ์ วังยิฉิม
1683 กันยายน 2561นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์261 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวรสจรินทร์ ชมภูนางสาวอัจฉริยา พวงธรรมเจริญตอบรับ
1693 กันยายน 2561ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ศูนย์กระจายสินค้า ซีพีออลล์ บุรีรัมย์46 หมู่ 5 ถนนบุรีรัมย์-ลำปรายมาศ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวปราถนา โพธิสว่างนางสาวสุชาดา ดีต่อตอบรับ
1703 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิลเติม จำกัด (advice สาขาที่ 00044)356/3-4 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายธนากร เตียงแก้วตอบรับ
1723 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)7/38-39 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวสุภาวิณี โพธิ์ไทรตอบรับ
1733 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงแรม โนไวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท282 ถนนพระบารมี ตำบลเสม็ด อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวจรินทร์ทิพย์ เลิศรัมย์นางสาวเปียทิพย์ ซอยรัมย์นางสาวศิวนาถ เกษหอมตอบรับ
1743 กันยายน 2561เรียนผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรม เดอะ ซายน์(The Zign Hotel)555/65 หมู่ 5 ซอย 12 ถนนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวชุลีภรณ์ สามิภักดิ์นางสาวสิรินาถ โยมรัมย์ตอบรับ
1753 กันยายน 2561คุณเกียร์ติยส มงคลกุลท่าอากาศยานบุรีรัมย์-สตึก143 หมู่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาววรรณิษา ชะฎารัมย์นางสาวอรพรรณ ชุนรัมย์ตอบรับ
1763 กันยายน 2561คุณ ปุญวีรย์ บุษบงค์X2 vibe Buriram Hotel405 หมู่ 10 ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวบุญตรา กุยรัมย์นางสาวอรพรรณ พลประโคนนางสาวสกุณา สวัสดิ์พูนตอบรับ
1773 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรมเขาหลักลากูน่า รีสอร์ท26/8 หมู่ 7 ถนนเพรชเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวณัฐยา ดอมไธสงนางสาวมาริสา ชเติกเคลนางสาวสุจิตรา แสวงศิลป์ตอบรับ
1783 กันยายน 2561เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย233 หมู่ 2 ถนนพุทธิรัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140การจัดการนายสุวัฒน์ชัย หล่อแท้ตอบรับ
1793 กันยายน 2561สำนักทรัพยากรมนุษย์สถานีโทรทัศน์ไทยพีพีเอส145 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลตลาดบางเขน อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210การสื่อสารมวลชนนายนภัสกร ทำทองนางสาวเกวรินทร์ ประจิตรตอบรับ
1803 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนางสาวญาณิศา แสงจำนงค์นางสาวนก สืบศรี
1813 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เมก้าดาสเซิล จำกัด2/1 ถนนสุดนธมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวกนกพร เกือบรัมย์นางสาวอนุธิดา นุสอนรัมย์นางสาวภัทรา เรืองนามนางสาววรวีย์ กรรย์มูลตอบรับ
1823 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุทไธสง22 หมู่ 2 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120การเงินและการธนาคารนางสาวพัชรา ไลไธสงนางสาวอรทัย ปวิสาตอบรับ
1833 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวปภาวี ศรีชุมแสงนางสาวสุกัญญา หุบกำปังตอบรับ
1843 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เอส.พี.ไวร์เลส.สาขา สนญ. 448/19-20 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจัง หวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวฐิตากา ภูมิกาศตอบรับ
1853 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน)3 อาคารรัจนาการสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120การตลาดนางสาวกาญจนาภา จินดาวัลย์
1863 กันยายน 2561ผู้จัดการหจก. ศิริเกษตร ปักธงชัย137 หมู่8 ถนนสิมศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150การตลาดนางสาวจุฑามาศ ไชยชนะวงศ์ตอบรับ
1883 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท แอดไวซ์สตึกดาต้าคอมแอนโมบาย จำกัด343/1 หมู่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การตลาดนางสาวกมลรัตน์ เพิ่มดีนางสาวนุชรี พงศ์ชะนะตอบรับ
1893 กันยายน 2561ผู้จัดการสำนักงานบริหารลูกค้า กสท บุรีรัมย์55 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวทิพยาพร คามบุตรนางสาวภัทรวดี บุญมามอญตอบรับ
190241676นายอำเภอโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์(ฝ่ายบริหารงานปกครอง)ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายธนากร ซึ่งเสนตอบรับ
1913 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายบุคคลสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์12/2 ถนนนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวอัญมณี ดีมานางสาวสุนันทา ตุ้มนอกนางสาวอรวรรณ วงค์สุวรรณ์ตอบรับ
1923 กันยายน 2561ผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 25 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวขวัญฤดี จันมณีตอบรับ
1943 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)218 หมู่ 4 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวธิดามณี ทิพย์กระโทกนางสาววนัสนันท์ แสนบุญตอบรับ
1963 กันยายน 2561คุณรัศมี มีชำนะ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรโรงแรมโนวาแพล็มทินัม562-562/1 หมู่ 10 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21050การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวจุฑามาศ จันตรงนางสาวปาริชาติ ภูเงินนางสาวกุลธิดา รักคติพงษ์นางสาวศุภาลัย มูลวรรณ์ตอบรับ
1973 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด42/5 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวประภาพรรณ โขงรัมย์ตอบรับ
1983 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลLlaflora Resort & Spa59/1 หมู่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอกายกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายนัฐพงษ์ มีสุระนางสาวเปรมิดา ศรีม่วงกลางนางสาวศิริพรรณ ภูมิไธสงนางสาวอิสริยา ศรีทาตอบรับ
1993 กันยายน 2561ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมโคซี่บีส พัทยา400 หมู่ 12 ซอยราชวรุณ ถนนพระตำหนัก ตำบลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวธัญญลักษณ์ แก้วมรกฎนางสาวสุริสา เหลวกุลนางสาวเนตรนภา ประจัญบานนางสาววรรณพร ไพโรจน์ตอบรับ
2003 กันยายน 2561ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ โรงแรมอิลตัน พัทยาHilton Pattaya333/101 หมู่ 9 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายดาริกา เหมหงษ์นางสาวเรวดี รูซ์นางสาวสุมินตรา เหยียดรัมย์ตอบรับ
2013 กันยายน 2561นายอำเภอพลับพลาชัยที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัยหมู่ 9 ถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายประสพ ชนะชัยนายก้องศักดิ์ เมยประโคนตอบรับ
2023 กันยายน 2561คุณน้ำฝน ศรีแก้วHotel Vista Pattaya196 หมู่ 9 ซอยพัทยาเหนือซอย4 ถนนเสียบชายหาด ตำบลบางมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุภาวดี ศรีสิงห์ตอบรับ
2033 กันยายน 2561ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด (สอนคอมเบื้องต้น)หมู่ 4 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวเกวลิน สวัสดิ์พันธ์ตอบรับ
2043 กันยายน 2561ผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาละหานทราย 296 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170การจัดการนางสาววัทนวิภา หาญธงชัยนางสาวอมิตา บุระพาตอบรับ
2053 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรณ์การเกษตร สาขาย่อยบ้านด่าน171/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคาร นางสาวณัฐวดี ชะวูรัมย์ตอบรับ
206241676พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์67/22 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวสโรชา บุญมากนางสาวอาภัสรา มณีศรีตอบรับ
2073 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์ธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์356 ถนนธนสารใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000การเงินและการธนาคารนางสาวจุฑารัตน์ บุญครองนางสาวธันย์ชนก สมสวยตอบรับ
2083 กันยายน 2561ผู้จัดการหจก. ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟฟิคดีไซน์382 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวอรทัย เสนผาบนางสาวปวีณ์สุดา โพธินามนางสาวรัชพรรณ สมจิตรตอบรับ
2093 กันยายน 2561หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10020การจัดการนางสาวสุรีรัตน์ ใจงามตอบรับ
2103 กันยายน 2561ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านกรวด117 หมู่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180การจัดการนางสาวศิริรัตน์ ธรรมโกศลตอบรับ
2113 กันยายน 2561ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)46 หมู่ 5 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวสุขรินทร์ หนาแน่นนางสาวกุลสตรี สมศรีจันทร์ตอบรับ
2123 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวศิริลักษณ์ พูนแสงตอบรับ
2133 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัทบุณณดา เอ็นจิเนียจำกัด62/81 หมู่ 1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเพทมหานคร 10160การจัดการนางสาวอณุภา ยิวารัมย์ตอบรับ
2143 กันยายน 2561ผู้จัดการสาขา ร.ต. ศุทธี จิตสงวนสุข ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละหานทราย48 หมู่ 1 ถนนละหานทราย-ปะคำ ตำบลละหานทราย อำเภอระหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170การจัดการนางสาวขนิษฐา เธียรวรรณตอบรับ
2153 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหจก. ศิริพงษ์แมชินเนอรี่226 หมู่ 10 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190การจัดการนางสาวนันฐิตา พิราญรัมย์นางสาวเพ็ญนภา อ่อนงามตอบรับ
2163 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลJW Marriott Bangkok Hotel4 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาววราภรณ์ คิดบรรจงตอบรับ
2173 กันยายน 2561คุณปาริชาติ แจ่มใส (ผู้จัดการร้าน)มิสเตอร์โดนัท สาขาบิ๊กซีบุรีรัมย์150 หมุ่ 7 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวเนตรชนก ยอดมุงคุล
2203 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสตึก 49 หมุ่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาววาสนา พรมพิทักษ์นางสาววราภรณ์ สร้อยเสนตอบรับ
2213 กันยายน 2561ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมพระ534 หมุ่ 6 ถนนปัทมานนท์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาววิลาวัณย์ บูรณ์เจริญตอบรับ
2223 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายวิรุต ลิอ่อนรัมย์ตอบรับ
2233 กันยายน 2561ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายจิรวัฒน์ ศักดิ์ศรีตะกูลนายอนุชา ปั่นรัมย์ตอบรับ
2243 กันยายน 2561คุณสายชล ศรีพระจันทร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์ แอ็คเซสเซอรี่139 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุชาวดี โทนุบลตอบรับ
2253 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท KATATA ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD60/13 หมู่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวธารทิพย์ พลดอนนางสาวเขมิสรา ทวีชาติตอบรับ
2263 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย297 หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาววัชราภรณ์ แก้วเหลี่ยมตอบรับ
2283 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระสัง487 หมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวรุ่งทิพย์ มรกตตอบรับ
2293 กันยายน 2561ผู้จัดการหจก.ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟฟิกดีไซน์382 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวกัญญาณัฐ โพธินามตอบรับ
2303 กันยายน 2561คุณพงศา จิตรหาญบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด311 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวทิพย์สุดา มุ่งดีนายผดุงเดช ปานเพ็ชรนางสาวภัทรกันย์ เกรียงคุณวุฒิตอบรับ
2333 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงแรมสกายวิว รีสอร์ทบุรีรัมย์58 หมู่ 16 ถนนประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุดารัตน์ ดีศิรินางสาวสิริวิรินทร์ อินมานายธนภัทร ศรีจันทร์บุญตอบรับ
2343 กันยายน 2561สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์97/7 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวรัชฎาวรรณ ห้าวหาญนางสาววิไลพร สมสายตอบรับ
2363 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณหมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวธาริตา ชัชวาลวงศ์ตอบรับ
2373 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวพลอยไพลิน ฉันทกิจนุกูลตอบรับ
2383 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ เอ็ม วี พี บุรีรัมย์274 หมู่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนายอัษฎาวุฒิ ทิพย์พระเนตรนางสาวสิริยากร ภูธรนางสาวแสงทิพย์ แสงโคตรนายภูดิศ ห่วงเนาวกุลตอบรับ
2393 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย297 หมู่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายภควัต ไชยเสนาตอบรับ
2403 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานไปรษณีย์พัฒนาการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด982 ถนนพัฒนาการ ตำบลสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250การจัดการนางสาวพฤกษา ชุบไธสงตอบรับ
2413 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน)47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130การจัดการนางสาวภควดี ชะนะชัย
2423 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (ฝ่ายกองคลัง)ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวพิสมัย เพลงปานตอบรับ
2433 กันยายน 2561ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมสีมาธานี2112/2 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวกัญวนาลักษณ์ ขยันกลางตอบรับ
2443 กันยายน 2561คุณใจกานต์ ชัยวิภาสโรงแรม ศิริสาทร27 ซอยศาลาแดง 1 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 105000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาววิลัยภรณ์ ดอนแก้วนางสาวพรชนก แซ่ผู่ตอบรับ
2453 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโรงแรม อ่าวพร้าว รีสอท60 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายอนุชา ทรงราษีนางสาวกัญญารัตน์ ศรีสุขนางสาวญาสุมินทร์ เสาทองตอบรับ
2463 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลThe NAKA Phuket1/18,1/20 หมู่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุนิตา ทรงบรรพตตอบรับ
2473 กันยายน 2561คุณธารินทร์ เกรติกุลบริษัท kerry Express22/1 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายดนุเดช ศิริรัตน์ตอบรับ
2506 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรม Amari Residences pattaya hotel 382/14 หมู่ 2 ถนนเขาพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวกนกพร อินทร์ชัยตอบรับ
2513 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท บุรีรัมย์สยามมอเตอร์ จำกัด235-241 ถนนสุนทรเทพ ตำบนในเมือง จ.บุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวณัฐมล นะรัมย์ตอบรับ
2523 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด66/3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130การตลาดนางสาวนภาพร เชยรัมย์นางสาวทิพวรรณ นุ่มนวลตอบรับ
2533 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท อควา แคร์ เทรดดิ้ง จำกัด187/1 ซอยสุคนธิวิท ตำบลคอนไก่ดี อำเภอกระทุ่งแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110การตลาดนายปรมัตถ์ เสาร์ประโคนตอบรับ
2543 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลthe mall นครราชสีมา1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 3000การสื่อสารมวลชนนางสาวเจนจิรา เสือสูงเนิน
2553 กันยายน 2561ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคามถนนมนตรีบำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000การสื่อสารมวลชนนางสาวปาริฉัตร ศรเพรชตอบรับ
2563 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท เซอร์เจมส์ รีสอร์ท จำกัด19/3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล้ก จังหวัดสระบุรี 18180การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวจิราภา สรสิทธิ์นางสาวณัฐรัตน์ ชาภักดีตอบรับ
2573 กันยายน 2561คุณ พิมพ์ชนก ธนินสุธีธนัตถ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรมศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ท แอนด์สปา214/4 หมู่2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64210การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวปฐมาวดี สีดาสกุลนางสาวนารีรัตน์ แอมรัมย์ตอบรับ
2583 กันยายน 2561ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวอุมาพร ไวยุกรรณ์ตอบรับ
2593 กันยายน 2561ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายณัฐดนัย ดิษ์ฐ์วัฒนาโชตินายชัยยะ ขบวนรัมย์นางสาวจิตนา บุดดาลีนางสาวเสาวลักษณ์ ด้วงเคนตอบรับ
2603 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอเมือง17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ หมู่ 2นางสาวกนกอร คนรู้ตอบรับ
2613 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย72/8 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกวินทิพย์ ตรากลางตอบรับ
2623 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรม ทรีซิกตี้ไฟว์555/85 หมู่5 ซอยนาเกลือ12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวสุธิดา นัยเนตรนางสาวสุภาพร รักษานางสาวศศิธร ชะระตะคุนางสาวสกุลนี คำภาพันธ์ตอบรับ
2633 กันยายน 2561ฝ่ายบุคคลโรงแรม ทรีซิกตี้ไฟว์555/85 หมู่5 ซอยนาเกลือ12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20151การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาว ชฎารัตน์ โค้งสูงเนินตอบรับ
2643 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)97/11 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี จังหวัดกรุงเทพมหานครการบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวจรินทร์ยา คำแพงมักนางสาวศิรดา ชุมสงฆ์นางสาวมลพิลา วัชรินทร์ตอบรับ
2653 กันยายน 2561ผู้จัดการธานีลิสซิ่ง48/9 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนายสมชาย คงรุ่งโชคดีตอบรับ
2663 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เอกชัย-ดิสทริบิวชั่นซีสเทม จำกัด333 หมู่ 19 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การตลาดนางสาวดวงนภา วันทา นางสาวกลมลักษณ์ เดชารัมย์ตอบรับ
2673 กันยายน 2561ผู้จัดการไทยแอร์เอเซีย จำกัด143/12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การตลาดนางสาวธรรญรส ศาตศิลป์นางสาวสุภาวรรณ กตัญญูนางสาวเรณุมาศ เฉลิมรัมย์ตอบรับ
2683 กันยายน 2561ผู้จัดการหจก. เลิศอมรธุรกิจ33/13 ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนายไวทยา เที่ยงเจริญตอบรับ
269241676ผู้จัดการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)151/7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนายสุรพล วิไชยสงนางสาวชลิตา อาญาเมืองนางสาวน้ำฝน เพ็งศรีนางสาวพีรดา ทูลไธสงค์ตอบรับ
270241676อัยการจังหวัดบุรีรัมย์78 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวกฤษณา แทนอาษา นางสาวพัชริดา ศฤงคาร์นันท์ตอบรับ
271241676ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เค แพ็คเกจจิ้ง 90/36 ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์การตลาดนางสาวกฤษณี จงรัมย์
2723 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เอส พี.ไวร์เลส สาขา สนญ.ถ.จิระ448/19-20 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์การตลาดนายสิทธิเวส สามงามพานางสาวปัทมาภรณ์ โสวาทีตอบรับ
2733 กันยายน 2561ผู้จัดการสายการบินนกแอร์ จำกัด มหาชน143/12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การตลาดนางสาวสนธิยา สีขาวตอบรับ
2743 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เกรท ไชน่า บิลเลเนียน ไทยแลนด์ จำกัด555 ถนนราชประชา ตำบลแขวงมักสัน อำเภอเขตราชเทรี จังหวัดกรุงเทพมหานครการตลาดนางสาวกมลวรรณ สมคิดนางสาวรุ่งทิวา ไชยภาตอบรับ
2753 กันยายน 2561ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวอนุสรา พรมนัสตอบรับ
2763 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคลบริษัท บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จำกัด175/6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายณรงฤทธิ์ รักพร้านายสมพล นพคุณตอบรับ
2776 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสิทธิศักดิ์ เอี่ยมศิรินายศุภกฤษ์ พุทธานุตอบรับ
2786 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสตึก141 หมู่ 16 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศลิษา ฉิมณรงค์ตอบรับ
2796 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เอนไกไทย จำกัด444 หมู่ 17 ซอย6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวอนุชสรา เรืองประโคนตอบรับ
2806 กันยายน 2561ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง9 ถนนศรีกัลยา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การจัดการนางสาวศศิวิมล กองศรีนางสาวพิลาพร ทองดีตอบรับ
2816 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขากระสัง109-10 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาววิสุดา นานประโคน
2826 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ไอ.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด302/39-40 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนายณัชพล แผลงประพันธ์ตอบรับ
2836 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ดีพีพี อินเตอร์เทรด จำกัด491/9-10 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวยุภารัตน์ ทบเทิบตอบรับ
2846 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เอกสนกรุ๊ป มอเตอร์ บุรีรัมย์ จำกัด999/1 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวสุนิสา สนองหงอกตอบรับ
2856 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาสตึก) 111 หมู่ 22 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การเงินและการธนาคารนางสาวดอกแก้ว แสนดำรางตอบรับ
2866 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวสุภาวดี สมพินิจตอบรับ
2876 กันยายน 2561ผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์78 หมู่ 4 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาววิภาดา คำนึงสุขนางสาวณัฐมล อะรัญนางสาวสิราวรรณ พิทักษ์นอกนางสาวอทิตยา ดวงดาร์ตอบรับ
2886 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย53/2 หมู่ 5 ตำบลตะกูด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวกาญจนา สิงห์สิทธิ์ตอบรับ
2896 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาละหานทราย182 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวจิราพร ได้พร้อมตอบรับ
2906 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอปะคำหมู่ 9 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวภัทราพร สุเลนรัมย์นางสาวนิศารัตน์ กาทองตอบรับ
2916 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีหมู่ 7 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐตอบรับ
2926 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า21 หมู่ 3 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวชลลดา อ้นไธสงตอบรับ
2936 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวปัญญาพร สาสุขตอบรับ
2946 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณหมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวประภาพร ชุ่มมงคลนางสาวสุภาพร สมพงษ์นางสาวอภิสรา โสดาตอบรับ
2966 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์37/41-2 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะนางสาวชุติกาญจน์ พรานโนตอบรับ
2986 กันยายน 2561สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ (ฝ่ายธุรการ)224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายทวีศักดิ์ เกิดในแล้วนางสาวรัตนา พวงศรีนางสาววิภาวี ทองทวีตอบรับ
3006 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน (สาขาเมืองบุรีรัมย์) ฝ่ายบริหารหนี้21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวกันตาภา ฤกษ์รุจิพิมลนางสาวรัตนาภรณ์ เสนีโสดนางสาวสุพรรษา ประสพสุข
3016 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน (สาขาเมืองบุรีรัมย์) ฝ่ายสินเชื่อ21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวจริยา ชัยแหม่งนางสาวเจนจิรา พรมหงษ์นางสาวพวงแก้ว ไชยคง
3026 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายปฏิภาณ พุทธรรมนายยงยุทธ ศิริสำราญนายอนุกูล ศรีตุ้มแก้ว
3056 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์แขนงการจัดการธุรกิจนางสาวสุมิตรตรา หนไธสงนางสาวสัณห์สมร ศิริสำราญตอบรับ
3076 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์แขนงการจัดการธุรกิจนางสาวจิราภรณ์ แย้มศรีนายปพน งามพยุงพงษ์นายสกุลรัฐ เจริญสวัสดิ์ตอบรับ
3086 กันยายน 2561ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์103/5 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์แขนงการจัดการธุรกิจนายสุวรรณ ควินรัมย์นางสาวรจนา นะมิตรัมย์นางสาวศิราพร หลอดทอง
3096 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ599/6-8 ถนนสหนพนาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130เศรษฐศาสตร์แขนงการจัดการธุรกิจนางสาวพรรณิภา สำรวมรัมย์นายภัทรพล สุขแสนสุขตอบรับ
3106 กันยายน 2561ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์363 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวปภัสรา เขินไพรตอบรับ
3116 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท มงคลการละคร จำกัด429/14 หมู่บ้านพรีเมียมเพลลา ซอยสุคนธสวัสดิ์ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ตำบลแขวงลาดพร้าว อำเภอเขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230การสื่อสารมวลชนนางสาวธัญญารัตน์ ธรรมนิยมนางสาวศิรัลยาภรณ์ โรมรัมย์ตอบรับ
31211 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชำนิ184 หมู่ 8 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวจิตรทิวา ทองสืบสายนางสาวกุลญาลักษ์ อินต๊ะตอบรับ
3136 กันยายน 2561ผู้บังคับบัญชาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 26ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนายศักดิ์สุริยา รัตนมณีเนตรนางสาวผดุงขวัญ จันทร์พรหมวงศ์นางสาวสีน้ำ คะเรรัมย์ตอบรับ
3146 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนายกันตพงศ์ ไชยคุณตอบรับ
3154 ตุลาคม 2561ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย41 หมู่ 10 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280การสื่อสารมวลชนนางสาวกฤษณา โสชะรานางสาวชลิดา ไสภาบุตรนางสาวศิรประภา ทัพพรมตอบรับ
3166 กันยายน 2561ประธานบริหารบริษัท เค.เอส.ริสเชส จำกัด (นิตยสารสบายดีบุรีรัมย์)40/70 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนางสาวดารณี ประจันบาลตอบรับ
3176 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรรัมย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนางสาวธิติยา ทองนอกตอบรับ
3186 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนายบุรัสกร ปลงรัมย์นายพีรภัทร สุขผ่องศรี
3196 กันยายน 2561บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน779/21 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000การสื่อสารมวลชนนางสาวสุพิชญ์ญา อุทโทนางสาวประภัทรษา จันทร์สระบัวนางสาวณัฏฐริกา นาคเจริญ
3206 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี145 หมู่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 3400การสื่อสารมวลชนนางสาวดาวเรือง บุญเมืองนางสาวมินตรา วรโคตรตอบรับ
3216 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ฟาร์มโพรเทคชั่นจำกัด3/44 ซอยลาดพร้าว 31 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900การตลาดนางสาวรุ่งนิดา ส่งพิมายนางสาวกนกพรรณ เทียนขาวนางสาวศุภมาศ ล้ามกระโทกตอบรับ
3226 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท อึ้งทงกี่ยานยนต์ จำกัด37/29-35 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์การตลาดนางสาวขวัญภิรมย์ โสมวิเศษตอบรับ
3236 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท DZ-Crand นิคมอุตสหกรรมบางพลี139 หมู่ 17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการการตลาดนางสาวกันยาณี เพ็ญจันทร์ตอบรับ
3246 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอด์เซลส์ จำกัด353/5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000การตลาดนางสาวพรสุดา สติกุลนางสาวสุภาพร ธรรมนามตอบรับ
3256 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด241/1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์การตลาดนางสาวเกษร บ่อไทยตอบรับ
3266 กันยายน 2561ผู้จัดการเพชร แบงค์ เบ็น45/4 หมู่ 4 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170การตลาดนางสาวสุกัญญา ชะบังรัมย์ตอบรับ
3276 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอด์เซลส์ จำกัด353/5 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000การตลาดนางสาวสุรีย์รัตน์ หริ่งกระโทกตอบรับ
3286 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียล ทรัค จำกัด (สำนักงานใหญ่)10/1 ซอยราษฏร์บำรุง1 ถนนราษฏร์บำรุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150การตลาดนางสาวสุนิศา แซ่กัง
3296 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ไฮโดรแม็กแอดว๊านซ์ ระยอง จำกัด2/7-9 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาพตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150การตลาดนางสาวนิรชา สิงห์สนั่นนางสาวมนิดา มูลลอนตอบรับ
3306 กันยายน 2561ผู้จัดการเจริญวัฒนามอเตอร์-Honda387/1-3 หมู่ 2 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140การตลาดนางสาวธีรดา จำรูญอิสระกุลตอบรับ
3316 กันยายน 2561ผู้จัดการGOLDEN CREAM CO.,LTD.726-728 ซอยรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600การตลาดนางสาววิไลวรรณ จันทร์คนึงตอบรับ
3336 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขา 0117855 หมู่ 1 ถนนรมณ์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวเจนจิรา ปานประโคนนางสาวบังอร รสหอมตอบรับ
3346 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร639 หมู่ 23 ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190การเงินและการธนาคารนางสาววรรณวิษา ไกรรัมย์ตอบรับ
3356 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวีระพงษ์ คุ้มครองนายเอกวัฒน์ ชาติจอหอตอบรับ
3376 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลThe Westin Grande Sukhumvit Hotel259 ซอยสุขุมวิท19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายสายชล ศรีมหาพรมนายปภาวรินทร์ ขันน้อยตอบรับ
3386 กันยายน 2561คุณปนัดดา ธรรเมธาVC Residence Chonburi299 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวนิตยา คงมั่นตอบรับ
3396 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ก. รัตนกฤต จำกัด74 หมู่ 7 ถนนจิระ ตำบลกระเดือ อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวภานุมาศ ศรีเจริญตอบรับ
3406 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัทธรรมสรณ์ จำกัด88 หมู่ 11 ตำบลคลองมะเดือ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวอุรัสยา สมดีตอบรับ
3416 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายธิติวัจน์ เรืองจิราพงษ์ตอบรับ
3426 กันยายน 2561คุณพรรณระพี พุกะเจียม กรรมการหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออซั่มโดAwesomedough limited partnership (page:ทำ.มา.หา.กิน)637 ซอยตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600การสื่อสารมวลชนนางสาวอรอนงค์ หอมกลิ่นนายชัยยุทธ ทะเกิงลาภนายพันนา พนารินทร์ตอบรับ
3436 กันยายน 2561สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ (ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์)ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000การสื่อสารมวลชนนางสาวคุณิตา กะรัมย์
3446 กันยายน 2561ประธานสโมสรบริษัท สโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)999/1 หมู่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000การสื่อสารมวลชนนางสาวอรปรียา กระฉอดนอกตอบรับ
3456 กันยายน 2561ประธานกรรมการบริษัทเค.เอส. ริชเชส จำกัด/สำนักงานใหญ่40/70 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนางสาวสุกัญญา คำซื่อตอบรับ
3466 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม168 หมู่ 1 ซอยผดุงวิถี5 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000การสื่อสารมวลชนนางสาวเบญญา หารศรีภูมิตอบรับ
3476 กันยายน 2561ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกรกนก โตนประโคนนางสาวชไมพร บงบุตรตอบรับ
3486 กันยายน 2561คุณสำรวย ลูโล่นารายณ์สถาบันการเงินกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก14 ถนนประชาสุขสัน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนายศราวุธ เวศสุวรรณ์ตอบรับ
3496 กันยายน 2561คลังจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกิตติญา แสนโพธิ์กลางนางสาววิจิตรา คงคังรัมย์ตอบรับ
3506 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำปลายมาศ591/6-8 ถนนสหนพมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวเพียงสุรีย์ เมืองคุ้มตอบรับ
3516 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาละหานทราย182 หมู่ 1 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2120 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนายเป็นธรรม จบนุชตอบรับ
3536 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก124/1 หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวชมภูนุช เยรัมย์ตอบรับ
3546 กันยายน 2561ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท บุรีรัมย์441 หมู่ 1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวขวัญจิรา ทนงดีตอบรับ
3556 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศถนนเทียมดิษฐ์อุทิศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวศิรประภา อินทาโชติตอบรับ
3566 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลประโคนชัย (กองสวัสดิการสังคม)339 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายนิภัทธร วงษ์อามาตย์นายธวัชชัย สุขแก้วนางสาวชุลีพร หง้วนประโคนตอบรับ
3576 กันยายน 2561นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (กองคลัง)444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวนิรัชพร ดวงจิตนางสาววธัญญา จาบประโคนนางสาวสายฝน หิงประโคน
3586 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนางรองถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายบุญญฤทธิ์ เทียนวรรณนางสาววัลวิภา ชาติชาวนานางสาวจินตนา น้อยโพนทันนางสาวพัชราภรณ์ เกรียรัมย์ตอบรับ
3596 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมวกเหล็ก444 หมู่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวมลธิดา เพ่งพินิจตอบรับ
3606 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 81/1 เขต 5 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวแพรวพรรณ อินมะดันตอบรับ
3616 กันยายน 2561Thanattha ThampanyaSix Senese Yao Noi56 หมู่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายคณิติน ถนอมทรัพย์ตอบรับ
3626 กันยายน 2561ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนางรอง9 ถนนศรีกัลยา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การจัดการนางสาววิพาวรรณ เต้นปักษีตอบรับ
3636 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอกระสังถนนเทศบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160การจัดการนางสาวมลธิดา อุดรพิมายตอบรับ
3656 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด274 หมู่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวอรณิช เฉียงเมืองนางสาวพิมพ์ชนก เยรัมย์ตอบรับ
3676 กันยายน 2561วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนายพงศ์พัฒน์ ชั้นพรหมงามนางสาวณัฐวรรณ วิสุกันตอบรับ
36813 กันยายน 2561ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวภารดี รุ่งเรืองวัฒน์นางสาวศศิวรรณ โอภาสเพ็ญทรานางสาวสุดารัตน์ สุทธินางสาวณิณทิรา ศรีเมืองนายปุณณวิท เลไธสงตอบรับ
36911 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมสกายวิว รีสอร์ทบุรีรัมย์58 หมู่ 16 ถนนประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายวันวิเศษฐ์ เบียดกลางตอบรับ
37011 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท โตโยต้าปราจีนบุรี (1993) ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด432/3 ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี 25000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวพรนภา พงษ์สกุลตอบรับ
37111 กันยายน 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์355 หมู่ 17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศิริลักษณ์ ชุมพลตอบรับ
37211 กันยายน 2561คุณบุษราคัม คงจินดาบริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด6 ซอยอ่อนนุช 74/1 แยก1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250.คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวแสงรวี เทียนเหลืองตอบรับ
37311 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท การ์เดนซีวิวรีสอร์ท พัทยา207/1 ซอยนาเกลือ 12 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150.การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวยุวดี สียำนางสาวนันทิชา สายยศตอบรับ
37411 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด236/28-29 หมู่ 1 ถนนท่าช้าง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวยุภาภรณ์ ตะคุณรัมย์นางสาวลลิตา แตะอินรมย์ตอบรับ
37511 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์88 หมู่ 4 ซอยห้วยราช ถนนบุรีรัมย์ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์.การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวฐิติกา มั่นคงนางสาวณัฐธิดา ศีลาขาวนางสาวนิลาวรรณ แสนคำตอบรับ
37611 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท สหเซเรน จำกัด592 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวณัฐภรณ์ ชาวนาตอบรับ
37711 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวเจนจิรา หอมแก้วตอบรับ
37811 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เอ็ม-พลัส เทค จำกัด33/38 หมู่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540การตลาดนางสาวมณีรัตน์ บุญเศษนางสาวชมพูนุช สนไธสงตอบรับ
37911 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์100 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์ - สตึก ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกมลรัตน์ วาปีทะ
38011 กันยายน 2561นายอำเภอโนนสุวรรณที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณหมู่ 15 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวมริษา อาจบุรายตอบรับ
38111 กันยายน 2561เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย233 หมู่ 2 ถนนพุทธิ์รัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวอริยา นิจจอหอตอบรับ
38211 กันยายน 2561นายทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวจิราพร ฉางรัมย์นางสาวยุวดี อุ่มประโคนตอบรับ
38311 กันยายน 2561นายอำเภอนางรองที่ว่าการอำเภอนางรองตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวอภิญญา ชูรานายศิริชัย สุขแสนทวีนายกิตติภูมิ สงครามศักดิ์นายธนพงษ์ พูลวงษ์ตอบรับ
38411 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาละหานทราย182 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวสมหญิง เขจรดวงตอบรับ
38511 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์88 หมู่ 4 ซอยห้วยราช ถนนบุรีรัมย์ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์.การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวดาริน อินธิพันธ์นางสาววีรดา ประกาศวุฒิชนตอบรับ
38611 กันยายน 2561คุณไพรัช เจนถาวรบริษัท ยืนยงไฮเปอร์มาร์ท จำกัด463 หมู่ 17 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายจักรพงษ์ จันทร์ผกานายปัญญา สิงห์ซอมนายศุภกฤษฎิ์ โฉมดีนางสาวศุภนิดา สวัสดีตอบรับ
38711 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายโรงแรม เทพนคร บุรีรัมย์289 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายนนทิวัฒน์ เดชวงษานายอดิสรณ์ เกียรติพยัคนายวรเมธ โสภีตอบรับ
38811 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทไธสง240 ถนนพยัคฆ์-ประทาย ตำบลมะเฟือง อำเภอพุธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวทักษพร สุระสีห์นางสาวประภาศิริ ไทยน้อยตอบรับ
38911 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด140 หมู่ 10 ถนน บุรีรัมย์-นางรอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวนิศารัตน์ เดินรีบรัมย์นางสาวกัญญา สุทธิสารตอบรับ
39013 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอกระสังถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสิรินยา จริตรัมย์ตอบรับ
39113 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองไทร จำกัด (สำนักงานใหญ่)73 หมู่ 14 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การตลาดนางสาวกานติมา กองศักดิ์ตอบรับ
39213 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท อึ่งทงกี่ยานยนต์ จำกัด37/29-35 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวอัญมณี บุตรรัตน์ตอบรับ
39313 กันยายน 2561ผู้จัดการสาขา ทวีกิจบุรีรัมย์บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ้ป (มิสเตอร์โดนัท) 274 หมู่ 8 ห้องเลขที่ F3-F4 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวสุดารัตน์ สุวรรณภูมิตอบรับ
39413 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงงานบริษัท อธิมาตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)170 หมู่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวอาทิติยา จิมานังนางสาวสกุลทิพย์ ทองพระพักตร์ตอบรับ
39513 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงงานบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด สาขาที่ 00004279 หมู่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวอนุชธิดา เดชหามาตย์ตอบรับ
39613 กันยายน 2561ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงาน ขนส่ง จังหวัดบุรีรัมย์215/4 หมู่ 11 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายสุรศักดิ์ พลเยี่ยมตอบรับ
39813 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 150 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสถาพร สำรวมจิตตอบรับ
39913 กันยายน 2561ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์17 หมู่ 15 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาววินิดา ธรรมพันธ์ตอบรับ
40013 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลอำเภอปะคำ299 หมู่ 2 ถนนสนิทพัฒนา ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวรุ่งศิริ แก่นสุขตอบรับ
40113 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์528/48 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนายธีรวัฒน์ พงศ์สุธนะตอบรับ
40213 กันยายน 2561โทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์บริษัท TOT จำกัด161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวธารนรินทร์ ผิวโสตรนางสาวมณฑิตา ตอรบรัมย์ตอบรับ
40518 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.การตลาดนางสาวสุธาทิพย์ แซ่โง้วตอบรับ
40618 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์192 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวอรนภา จันทะขิน
40718 กันยายน 2561คุณลินณรัตน์ เฉลิมไชยโภคิน ผู้จัดการอาวุโส(ฝ่ายทรัพยากรและธุรการ)บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด1 ซอยลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขต ลาดพล้าว กรุงเทพมหานคร 10230 การสื่อสารมวลชนนางสาวศลิษา คุ้มทองภักดีตอบรับ
40818 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดหมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์ - นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวภรณ์พรรณ บัวแสนตอบรับ
40918 กันยายน 2561คุณธนิกาญจน์ รักสุข โรงแรม ศาลาภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา333 หมู่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายพลณวุฒิ ธรรมนิยมนางสาวลลิตา จันไทยตอบรับ
41018 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรม The Tongsai Bay 84 หมู่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุดารัตน์ หอยมุขตอบรับ
41118 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสุวรรณภูมิ328 หมู่ 2 ถนนออมสินสงเคราะห์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130.คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวช่อผกา แก้วศรีนวลตอบรับ
41218 กันยายน 2561นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดหมู่ 8 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130.คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวมณีรัตน์ อาญาเมืองตอบรับ
41418 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กหมู่ 11 ตำบลห้วยหินลาด อำเภเอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120.คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวปฏิญญา ทองทิพย์
41518 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรม SALA Samui Choengmon Beach ResortBophut อำเภอ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายมนตรี สันรัมย์ตอบรับ
41618 กันยายน 2561โทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายนิธิพงษ์ศักดิ์ สมคิดตอบรับ
41718 กันยายน 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทียิ้ม356/171 หมู่ 17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชานนท์ จันทร์จำเริญตอบรับ
41818 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปีกานติ จำกัด249 หมู่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวพูนศรี การกระสังนางสาววิมล เจริญรัมย์ตอบรับ
41918 กันยายน 2561ประธานกรรมการบริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนายสรวิทย์ จุปะมะตังตอบรับ
42018 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท บูลยเกียรติ จำกัด (ธุรการ สโตร์)16 หมู่ 7 ถนนนิคมลำตะคลอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวพิมพ์ชนก จันทราดตอบรับ
42118 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า1110 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000.การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวอรณิชา ปิดตาฝ้ายตอบรับ
42218 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรม เดอะ ซายน์555/65 หมู่ 5 ซอย 12 ถนนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150.การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวพิมลวรรณ นาคนาคาตอบรับ
42318 กันยายน 2561ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์25 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวกัญญาภัค โคประไพนางสาวปณิดา แก้วสังข์ตอบรับ
42418 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาอำเภอนาโพธิ์)8 หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230การจัดการนายศุภณัฐ ปะทิเกตอบรับ
42518 กันยายน 2561สัสดีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.การเงินและการธนาคารนางสาวสุพัตรา นาคประสพนางสาวสุนันทา วงศ์แปลกตอบรับ
42618 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขากระสัง192 หมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160การเงินและการธนาคารนางสาวสุกันยารัตน์ สมสวยตอบรับ
42718 กันยายน 2561ผู้บริหาร โรงแรมจีที เรสิเดนส์ 234 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุวนันท์ ไทยารัมย์ตอบรับ
42820 กันยายน 2561ผู้จัดการBaan Khaolak Beach Resort26/16 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82210การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวพิมพ์ลดา หินอ่อนนางสาวปนัดดา เหง้าเทพนางสาวพิชญาภัค สังฆเวชตอบรับ
42920 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์การ์เด้นซีวิวรีสอร์ท พัทยา207/1 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ถนนพัฒนา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวนิภาพร นามวิชานางสาวพราวพิลาศ ยานรัมย์ตอบรับ
43020 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท แฮปปี้แลนด์กรุ๊ป จำกัด95 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวกาญจนา ประสงค์ทรัพย์นางสาวสุธิดา นะรมรัมย์ตอบรับ
43120 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ซอฟต์แวร์การบัญชี1/4-6 ถนนอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนาสาวกวินนาถ ภาพยนตร์ตอบรับ
43220 กันยายน 2561ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 25 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุภาวดี สีสันตอบรับ
43320 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท บุรีรัมย์เอส.จี.ไทร์ จำกัด555 หมู่ 8 ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวอินทิรา มัดถาปะกาตอบรับ
43420 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ไอ.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด302/39-40 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวปทุมพร สอนตะคุนางสาวศิรินญา พวงสวัสดิ์ตอบรับ
43520 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายสรรหาว่าจ้างบริษัท เอส เอ ไอ ซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด475/8 หมู่ 7 ตำบลคลองกิ้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวรัชฎา ประสงค์กูลนางสาวพรพิมล บำรุงรัมย์นางาสวผกาวรรณ เพียรสันเทียะตอบรับ
43720 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนายศักดิ์กรินทร์ เตซะเกรียงไกรตอบรับ
43820 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง692 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวิษณุวัฒน์ ขันอาสานายวัชรินทร์ นวลอินทร์ตอบรับ
43920 กันยายน 2561ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปลายมาศ726/5 หมู่ 9 ถนนรถไฟพัฒนา ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาววราพร รองกระโทกตอบรับ
44025 กันยายน 2561ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บวร สาขานางรอง551/4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การบัญชีนางสาวภิรมย์ญา จูกูลนางสาวณัฐริการณ์ พรมหงษ์ตอบรับ
44125 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด111 หมู่ 18 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายสุรศักดิ์ ดาสงเคราะห์ตอบรับ
44225 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท สามออ จำกัด195 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวศิริลักษณ์ แป้นแก้วตอบรับ
44425 กันยายน 2561ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000การสื่อสารมวลชนนางสาวสุวนันท์ ศิริเอี่ยมตระกูลนางสาวเจนจิรา เสื้อสูงเนินตอบรับ
44525 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท Y.M.F. อินเตอร์เนชั่นแนลไทย จำกัด69/98 หมู่ 1 ซอยพระแม่การุณย์ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวกันยารัตน์ เทพจิตรนางสาวนภสร กระซิรัมย์ตอบรับ
44625 กันยายน 2561ผู้จัดการหจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส68/4-5,70 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุภัทรา โพธิแสงนายวิศิษฐ น้อยศรีตอบรับ
44725 กันยายน 2561ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวปรารถนา โพธิ์ล้อมนางสาววราภรณ์ อ่อนเที่ยงตอบรับ
44825 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 150 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวปารณีย์ แต้มงามตอบรับ
44925 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย707 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายเกรียงศักดิ์ สิงห์วงศ์นายภิเษก ภาชนะวรรณ
45027 กันยายน 2561คุณกชกร ปานวัชราคมโรงแรม เดอะคอนทิเน้นท์ กรุงเทพ 413 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย แขวงวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวนภัสสร จันทรังศรีตอบรับ
45127 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท พัทยา แอคเคาน์ติ้ง จำกัด565/102 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20130การบัญชีนางสาวกนกอร ปราบสกุลนางสาวสกาวเดือน โพธิบุตรนางสาวอัมพร ทุมกระโทกตอบรับ
45227 กันยายน 2561ผู้จัดการสำนักงานสมพลการบัญชี621 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000การบัญชีนางสาวนัฐริกา น้อยเกิดพะเนานางสาวภัสรา อาษาภักดิ์นางสาวสาวิตรี มีชัย นางสาวสุกัญญา สุขเจริญตอบรับ
45327 กันยายน 2561ผู้จัดการหจก.ชัยวัฒน์การบัญชี86 หมู่ 5 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวณัฐวดี กิจคตินางสาวพรนัชชา ลิ้มโกเมธกุลนางสาวอนุตรา เอกรักษานางสาวรำพึง หรบรรณ์ตอบรับ
45427 กันยายน 2561ผู้จัดการสำนักกฏหมายและบัญชีศักดิ์เกษม40/15-16 ถนนอินทจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาววรางคณา จันทร์โสภานางสาวสุภาพร คงสุขขีตอบรับ
45527 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงาน พศวีร์ การบัญชี724/2 หมู่ 5 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000การบัญชีนางสาวกาญจนพร ทำละเอียดนางสาวขนิษฐา ดิบประโคนนางสาวจิตราภรณ์ สูงรัมย์นางสาวศันสนีย์ พลึกรุ่งโรจน์ตอบรับ
45627 กันยายน 2561ผู้จัดการ บริษัท กิจจาพงษ์ แอคเคาท์ติ้ง ซีสเท็ม จำกัด629 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130การบัญชีนางสาวปัทมาวรรณ คำดีตอบรับ
45727 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนางสาวญาณิศา แสงจำนงค์นางสาวนก สืบศิริตอบรับ
45927 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายบัญชีบริษัท ธนสยามการบัญชี164 ถนนจักรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000การบัญชีMiss Rattanakvatey Vuth นางสาวนิภาพร ทะนีหงษ์นางสาวภัทรภา ดาทองตอบรับ
46027 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด172 หมู่ 3 ตำบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวจันทิมา ตันนอกตอบรับ
46127 กันยายน 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์355 หมู่ 17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสารินทร์ พิมพะโย
46227 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ซอฟต์แวร์การบัญชี จำกัด1/4-6 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวมะลิสา เย็นดีนางสาวรสสุคนธ์ กองเกิดนางสาวสุวรรณี สองห้องนอก
46327 กันยายน 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย114 หมู่ 14 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวเกวลิน ตั้งประเสริฐวุฒินางสาวขนิษฐา พลจันทร์นางสาวธัญลักษณ์ ล้ำเลิศนางสาวสมรัตน์ ภัทรโสภสกุลตอบรับ
46427 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ถนนมนตรีบำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสารคาม จังหวัดมหาสาราม 44000การสื่อสารมวลชนนางสาวสมัญญา อัประมรโกตอบรับ
46527 กันยายน 2561ผู้จัดการสำนักงาน เอส.พี.การบัญชี7/66-67 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวกาญจนา ไชยอินทร์นางสาวชนม์นิภา สบายใจนางสาวสุขเกษม แสงประโคนนางสาวสุดารัตน์ เสาวโคตอบรับ
46627 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท THUNDER TAXS ADVISORY Co.,LTD40/88 ถนนอินทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนายสุเมธ พรมแป้นนางสาวณัฐชา บึงชารีนางสาวอรอุมา ยอดบุญหล้านางสาวอุษณี อุรีรัมย์ตอบรับ
46727 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหงส์101 หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240การจัดการนางสาวภัควดี ชะนะชัยตอบรับ
4682 ตุลาคม 2561ประธานสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ด จำกัด(สำนักงานใหญ่)999/1 หมู่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000การสื่อสารมวลชนนายจิราวุฒิ เจริญดาชัยตอบรับ
46912 ตุลาคม 2561หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์171 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวนิรชา วิชรโชติอนงค์นาฎ ปินตามีนางสาวอุษณีย์ มะไลไธสงตอบรับ
4702 ตุลาคม 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัตน์การบัญชี218/4 หมู่ 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000การบัญชีนางสาวสุนารี พรหมเสนานางสาวนกเล็ก เขตรักษาตอบรับ
4712 ตุลาคม 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนางรอง906 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวศศิธร โสภากุลตอบรับ
4722 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท เพอร์เฟค พลัส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด27 หมู่ 4 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวพรพิมล กรุมรัมย์นางสาวรัตติกาล ดวงพรมนางสาวสุภัทศจี ศรีรังกูรนางสาวจิตราพรรณ วงศ์ช่วงโชติตอบรับ
4732 ตุลาคม 2561ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวชรินรัตน์ ภู่สีทองนางสาวมสธร เกษรนวลนางสาวศิริอร สุนันท์นางสาวชนกานต์ แซ่จึง
4742 ตุลาคม 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์356 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายกิติภัทร์ พอกสนิทตอบรับ
4752 ตุลาคม 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรมเดอะซายน์พัทยา555/65 ซอยนาเกลือ 12 พัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวนิรชา โฟนปลัด
4762 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท สวัสดิ์การบัญชีแอนด์ออดิท จำกัด1592 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000การบัญชีนางสาวสุนิสา มุ่งดีนางสาวสุมาลี ชะรุมรัมย์นางสาวปาริชาติ อ่อนคำตอบรับ
4772 ตุลาคม 2561กรรมการบริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี จำกัด222/156-7 ปากซอย40ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000การบัญชีนางสาวกัญญา คำกองเกิ่งนางสาวดวงหทัย โสประโคนตอบรับ
4782 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท รักษ์สอบบัญชี จำกัด1 ซอยพระยาตรัง 5 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000การบัญชีนางสาวนารินทร์ บุตรเอื้อตอบรับ
47922 ตุลาคม 2561เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210การจัดการนายณัฐวุฒิ สกุลทรงพาณิชย์ตอบรับ
4802 ตุลาคม 2561ผู้จัดการสำนักงานสุรนารีการบัญชี179/90 ซอย 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเมืองนครราชสีมา 30000การบัญชีนางสาวเกวรินทร์ แท่นทองนางสาวเมริตา จันทินมาธรนางสาวรัตนาวดี แก้วสามดวงนางสาวสุรีมาศ สงกูลตอบรับ
4812 ตุลาคม 2561ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์หมู่ 5 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวแก้วตา โยงรัมย์นางสาวธวัลหทัย เดิมทำรัมย์นางสาวนิรันดร์ดา แก้วพวงตอบรับ
4822 ตุลาคม 2561ผู้จัดการภิรญาการบัญชี190/1 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวจารุวรรณ กันยามานางสาวจุฑาทิพย์ กำลังเลิศนางสาวทัศนีย์ คุณสารนางสาวน้ำฝน เกรียรัมย์ตอบรับ
4832 ตุลาคม 2561ผู้จัดการชัยนภาการบัญชี94 ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000การบัญชีนางสาวภัทรวดี อุส่าห์รัมย์นางสาวรัตติยาภรณ์ สมศรีตอบรับ
4842 ตุลาคม 2561ผู้จัดการทัศนีย์การบัญชี1340/29 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000การบัญชีนางสาวชลธิชา สดไธสงนางสาวอนุรดี ทบแก้วนางสาวรุจุรี กระแสโสมนางสาวชลธิดา สดไธสงตอบรับ
4852 ตุลาคม 2561หัวหน้า ธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ274 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวมณีรัตน์ นนทะศรีนายธนชัย ทรงประโคนตอบรับ
4862 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท เอ แอนด์ เอ สแตนดาร์ท จำกัด158/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000การบัญชีนางสาวณัชชา ลามพัดตอบรับ
4872 ตุลาคม 2561ผู้จัดการสำนักงานพัชรนันท์การบัญชี883/3 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000การบัญชีนางสาวชนาฏ ชมภูราชตอบรับ
4882 ตุลาคม 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจดี การบัญชี131/129 หมู่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองการบัญชีนางสาวสุภาพร จันทร์แดงตอบรับ
4892 ตุลาคม 2561หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ2/4 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000การบัญชีนางสาวจุฑารัตน์ ลออนางสาวอ้อมขวัญ ชาติเหิมนางสาวปภาดา ทรงประโคนตอบรับ
4902 ตุลาคม 2561หัวหน้าสำนักงานสุรินทร์ภักดีบัญชี89 หมู่ 18 ถนนศรีพัฒนา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000การบัญชีนางสาวนุสรา ขาวรัมย์นางสาวปวันรัตน์ ศรีบรรดิษฐนางสาวเพ็ญนภา ศิริสำราญนางสาวสุกัญญา จบศรีตอบรับ
4912 ตุลาคม 2561ผู้จัดการสำนักงานสุรินทร์บัญชีกิจ19/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000การบัญชีนางสาวลลิตา จันทร์ประโคนนางสาวอนันตญา สายดวงนางสาววรรณิศา ขาดทองนางสาวศศิวิมล สมเหมาะตอบรับ
4929 ตุลาคม 2561ผู้จัดการสำนักงานกวีวัฒน์การบัญชี111/3 หมู่ 19 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวจิตจริยาพร สนธิ์ใหม่ตอบรับ
4932 พฤศจิกายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ทรงพล การบัญชีและกฏหมาย จำกัด777.777/1-3 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270การบัญชีนางสาวอริยา จันสด
4949 ตุลาคม 2561ผู้จัดการสำนักงานศศินภาการบัญชี54 หมู่ 10 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การบัญชีนางสาววรรณนา พิรานรัมย์นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์เงินตอบรับ
4959 ตุลาคม 2561ผู้อำนวยการบริษัท กิจจาพงษ์ แอคเคาท์ติ้ง ซีสเท็ม จำกัด1444/19 หมู่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310การบัญชีนางสาวธัญลักษณ์ งามเชยนางสาวศิริลักษณ์ ตันนอกนางสาวอรวรรณ วันเลิศตอบรับ
4969 ตุลาคม 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด161/735-740 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 72 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวรษรี แสนรัมย์ตอบรับ
4979 ตุลาคม 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด555 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวมณีแก้ว ชัยสุวรรณ์ตอบรับ
4989 ตุลาคม 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด369 หมู่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวจุฑารัตน์ พิราณรัมย์นางสาวชลธิชา แสนพลกรังตอบรับ
4999 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท MW accounting Audit1991/154 ซอยอ่อนนุช 37-40 สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 การตลาดนางสาวณัฐริกา บันหันไทยสงค์ตอบรับ
5009 ตุลาคม 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท บูลยเกียรติ จำกัด (เขาใหญ่ ฟาร์มวิลเลจ)16 หมู่ 7 ถนนนิคมตะคอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130การตลาดนางสาวธิติมา ดวงศรีนางสาวเนตรดาว สมดีตอบรับ
5019 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท เอสทู ออร์กาไนเซอร์ จำกัด636 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310การสื่อสารมวลชนนายนวมิตร ศรีสุริยชัยตอบรับ
5029 ตุลาคม 2561ผู้จัดการ บริษัท ก๊อปปี้ เอ แบงคอก จำกัด237,102 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900การสื่อสารมวลชนนางสาวอริสรา ลวดตะคุตอบรับ
50311 ตุลาคม 2561บรรณาธิการข่าวออนไลน์บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองประทุมธานี จังหวัดประทุมธานี 12000การสื่อสารมวลชนนายจิรานุวัฒน์ ฉิม
50411 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท สำนักงานบัญชีขอนแก่น จำกัด289/1 หมู่ 26 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000การบัญชีนายณัฐกิตติ์ คนอยู่นายสรายุทธ แดงสีดาตอบรับ
50511 ตุลาคม 2561ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(PBS)145 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลตลาดบางเขน อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210การสื่อสารมวลชนนายสุรพงษ์ โพธิ์พยัคฆ์
50611 ตุลาคม 2561หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท33/33 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ 77110การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวชุมสิน อาญาเมืองนางสาวนนทิยา ปานะโปยนางสาววาสิตา แสงอ่อนตอบรับ
50711 ตุลาคม 2561หัวหน้าสำนักงานพัชรนันท์การบัญชี883/3 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000การบัญชีนางสาววนิดา ศัตรูพินาศตอบรับ
50811 ตุลาคม 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งรัตน์การบัญชี218/4 หมู่ 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000การบัญชีนางสาวจิรัตชยา ภาสำราญตอบรับ
50912 ตุลาคม 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลล์ แอนเซอร์วิส(สาขาทวีกิจ)68/4-5,70 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวชลลดา มณีรัตน์นางสาวเจนจิรา แสนคนึงตอบรับ
51012 ตุลาคม 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลล์ แอนเซอร์วิส(สาขาบิ๊กซี)68/4-5,70 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาววิรัลพัชร พูนรัมย์นางสาวกาญจนา สิมอุดรนางสาวสุดารัตน์ คัชมาตอบรับ
51112 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท ไอ.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด302/39-40 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวจารุพร บุญยอดตอบรับ
51212 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท กบินทร์บุรี การบัญชี จำกัด 2 /25 ถนนอนุกูล ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110การบัญชีนางสาววนิดา ศรีนามตอบรับ
51312 ตุลาคม 2561หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์171 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวกุสุมา แจ่มใสตอบรับ
51412 ตุลาคม 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วาย.การบัญชี50 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวกุลธิดา ปุลันรัมย์นางสาวปภัสรา ชัยอุปตอบรับ
51512 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท สวัสดิ์การบัญชีแอนด์ออดิท จำกัด1592 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000การบัญชีนางสาวศิริลักษณ์ ทรัพย์คำจันทร์ตอบรับ
51616 ตุลาคม 2561หัวหน้าศศินภาการบัญชี54 หมู่ 10 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การบัญชีนางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เงินตอบรับ
51716 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท ขจรศรี(การบัญชี) จำกัด397 หมู่ 1 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 30000การบัญชีนายอนิรุทธิ์ เกตุประดิษฐ์ตอบรับ
51816 ตุลาคม 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมสุโขทัยกรุงเทพ13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุนันทา เดชรักษาตอบรับ
51916 ตุลาคม 2561หัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนาสาวอาทิตยา ราชสมบัติ
52016 ตุลาคม 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรม ครอสทู ไวบ์ บุรีรัมย์405 หมู่ 10 ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวอรณิชา ปิดตาฝ้ายตอบรับ
52118 ตุลาคม 2561นายอำเภอกระสัง14 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวอรณี เชือนรัมย์ตอบรับ
52218 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบวรการบัญชี34/11 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวเบญญาภา วิเศษสุวรรณนางสาวปาริฉัตร ดวงศรีนายกนต์ธีร์ โพธิ์งาม
52318 ตุลาคม 2561ผู้จัดการหจก.วิชั่น แอคเคาท์ติ้ง แอนด์โฮม ดีไซน์165 หมู่ 5 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวกนกอร เรืองรัมย์นางสาววารุณี จ้ำนอกนางสาวอฐิตา สืบสุขตอบรับ
52418 ตุลาคม 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลล์ แอนเซอร์วิส68/4-5 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวรัตนาภรณ์ วังยิฉิมตอบรับ
52525 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท พี.เอ็น.บัญชี 1999 จำกัด6 หมู่ 9 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวสุนิสา จิรัมย์นางสาวนิตยา เมืองดีนางสาวกาจฐา ประเสริฐสวัสดิ์ตอบรับ
52625 ตุลาคม 2561ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัท บูลยเกียรติ จำกัด16 หมู่ 7 ถนนลำตะคลอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130การตลาดนางสาวสุธิดา บุญเนาว์นางสาวอรอนงค์ บริสุทธิ์ตอบรับ
52725 ตุลาคม 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 150 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวปัทมา นิลนนท์ตอบรับ
52825 ตุลาคม 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ทรงพล การบัญชีและกฏหมาย จำกัด777.777/1-3 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270การบัญชีนางสาวศิริมาศ บัวงาม
52925 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท บุรีรัมย์สุทธิสิริ จำกัด29/15-19 ถนนปลัดเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวภัคจิรา เอี้ยงประโคนนางสาวรัชดา ครวญดีนางสาวศิริวิมล สมนอกตอบรับ
5308 พฤศจิกายน 2561ผู้จัดการบริษัท ภูวิภาการบัญชี463 หมู่ 1 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวเมธาพร อาจทวีกุลนางสาวจิรารัตน์ ว่องไวนางสาวสุนิตา เรืองไพศาลนางสาวอภิญญา ใหญ่รัมย์
53125 ตุลาคม 2561ผู้จัดการบริษัท แอนด์ เอ สแตนคาร์ท จำกัด158/2 ซอยสวายเรียง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000การบัญชีนางสาวณัชชา ลามพัดตอบรับ
53125 ตุลาคม 2561หัวหน้าสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วาย.การบัญชี50 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวนิฐินันท์ เจริญศิรินางสาวณัฐธิดา มะลิรัมย์นางสาวทิพย์ธัญญา ขะจีฟ้าตอบรับ
53225 ตุลาคม 2561ผู้จัดการหจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง365 หมู่ 3 ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนายรังสิมันต์ เลิศเสาวณิตตอบรับ
53325 ตุลาคม 2561ประธานกรรมการบริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนายนิโคลัส คูเปอร์
53430 ตุลาคม 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายศุภนัย ชะมารัมย์
53530 ตุลาคม 2561ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวชยาภาร์ กะรัมย์นางสาววิมลรัตน์ กรงรัมย์
53631 ตุลาคม 2561หัวหน้าอุทยานเขาพนมรุ้งตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การสื่อสารมวลชนนายตระการ พิมพ์ไธสง
53816 พฤศจิกายน 2561ผู้จัดการบริษัท แวนด้าแพค จำกัด700/135 หมู่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวศศิกานต์ เป็นรัมย์
53919 พฤศจิกายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขากระสัง109-10 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160เศรษฐศาสตร์แขนงการจัดการธุรกิจนายกฤช วิเวกรัมย์ตอบรับ
54019 พฤศจิกายน 2561ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์แขนงการจัดการธุรกิจนางสาวณัฐชา วินิจวรกุลนางสาวพรรณนิภา รสหอม
53721 พฤศจิกายน 2561ผู้จัดการบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)65/1-2 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10309เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวอัญชลีพร สุปะวะนะ
5411 ธันวาคม 2561ผู้จัดการสาขา บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)126/70-71 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวนงลักษณ์ เทวอนรัมย์ตอบรับ
5421 ธันวาคม 2561ผู้จัดการบริษัท ชาบูแซ่บ จำกัด193/4 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวอรอุมา ศรีสมพรตอบรับ
5433 ธันวาคม 2561นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดการนางสาวศิริพร เข็มช่อ
5449 ธันวาคม 2561ผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองบุรีรัมย์25 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอาทิตย์ บุราสิทธิ์ตอบรับ
54519 มีนาคม 2562ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบัญชีนางสาวนิฐินันท์ เจริญศิริ

ข่าวจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง

Read More

รับสมัคร นักศึกษา part time จำนวน 40 คน เท่านั้น

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ

Read More

ประกาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

Read More

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร

Read More

รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ปริญญาตรี

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ วันที่ 19 มิถุนายน

Read More

การอบรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ “เขียนรายงานการวิจัย 5 บทอย่างไร จึงจะส่งผลงานทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ได้

กำหนดการ การอบรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการวิจัย

Read More

ข่าวด่วน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

ข่าวด่วน…..! หลักสูตรปริญญาโท

Read More

เรื่องล่าสุด

หน่วยงานที่อยู่สาขาวิชา ชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลผลการตอบรับผลการตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวชวนชม เคลื่นไธสงนางสาวฐิตา อ่อนสลวยนางสาวพัชนี มณีเติม
ธนาคารอาคารสงเคราะห์18 หมู่ 20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวธิดารัตน์ พูนปัญญาเลิศนางสาวธนภรณ์ โยโสนางสาววัชราภรณ์ ดีแหบ
ธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์356 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000การเงินและการธนาคารนางสาวปริชญา นิธุรัมย์นางสาวปิยะพร ต้นจานนางสาวจุฑาทิพย์ บางยีขัน
ธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ274 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวดรุณรัตน์ พลสมัครนางสาวราตรี ปทุมวิง
บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวนารีรัตน์ สังสีแก้วนางสาวรัชฎาวรรณ เตยไธสง
บริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด199 หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวอิศราภรณ์ ตันสุ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวอรอมล อาญาเมืองนางสาวอำไพพรรณ ศรีลากาล
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์2/19 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวสุนิสา ทองจันทร์นางสาวรุจิรา สัตพันธ์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวแพรวรุ่ง นะคะรัมย์นางสาวภัทรา สีใสยานางสาวศุภกร เสริมไธสง
โรงแรม ทรีซิกตี้ไฟว์555/85 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวพิชญธิดา มานะงานนางสาวอรญา อาจเดชนางสาวสุจิตรา พูนทับถมนางสาวณัฐวิภา เขื่อนมั่นนางสาวใบอ้อม เหมกุลนางสาวพิมพ์วิภา เกาะรัมย์
ธนาคารออมสิน สาขานางรอง371 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเถภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.การเงินและการธนาคารนางสาวเกาวลิน สีหมากสุกนางสาวกัลย์สุดา ประเจียดนางสาวอัจฉราวรรณ์ อยู่สาโก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคูเมือง105/1 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190.การเงินและการธนาคารนางสาวศุภมาศ สาลางาม
โรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 หมู่ 5 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวสายสุดา คานไธสงนางสาวสุพัชญา สอื้นรัมย์นางสาวอัจฉราภรณ์ สำราญ
บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด122 หมู่ 2 ตำบลสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230.การเงินและการธนาคารนางสาวพัชรินทร์ หว่างพุฒ
โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท14 ถนนตะกะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100การเงินและการธนาคารนางสาววัชรี ม่วงประโคนMiss.Pheakny Born
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ125 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวณัฐณิชา จันทรวรวงศ์ดีนางสาวจินตนา พิมพ์พาเรียน
ร้านเพื่อนคอมพิวเตอร์363/2 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาววันดี โคมารัมย์นางสาวพรรณนิดา ดีรบรัมย์
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)151 หมู่ 7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวรัชณาภรณ์ เจียวรัมย์นายโชตินันท์ มโนรัมย์
โรงเรียนวัดบุปผาราม178 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายนทีธร คันธบาลย์นางสาวปนัดดา บุญมี
โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)หมู่ 6 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวอินทิรา ราสวัสดิ์
ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน125 หมู่ 6 ถนนบุรีรัมย์นางรอง ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายเจนวิทย์ สระแก้วนางสาวเกวลิน มีสุข
สรรพากรพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวพิชญาพร แตะอินทร์รัมย์
บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เชฟวิ่ง อิควิปเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง38/21,38/43 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสงขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวรัตวรรณ สมบัติ
สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายนราธิป ประทุมคำ
สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยา609 หมู่ 10 ถนนพระตำหนัก ตำบลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุธิษา เที่ยงธรรมนางสาวณัฎฐธิชา เขตขามนางสาวพรชิตา พันธ์พงษ์นางสาววารุณี แซ่อึงนางสาวสุดารัตน์ ยั่วยวนดี
บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย)111/557 หมู่ 5 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวดารุณี เย็นจิตนางสาวอรัญญา อยู่ตรง
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การจัดการนางสาวเบญจวรรณ โบราณมูล
สำนักทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาววิไลลักษณ์ สมีรัตน์นางสาวนาตาลี ไอโค
บริษัท ฟอร์ด ราชสีมา เอกสหกรุ๊ป Ford ESG688 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000การจัดการนางสาวศิรินาถ สุวรรณทา
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)55 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวภาณุมาศ แหล่ป้องนางสาวน้ำฝน นนทวงค์
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)161 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวลัดดา อ่อนนลวยนางสาวณัฐมล ชารัมย์
ธนาคารออมสิน สาขารัตนบุรีรัมย์138 หมู่ 9 ถนนศรีนคร ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 32130การจัดการนางสาวกาญจนา ทองผดุง
บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400การจัดการนางสาวนันทิษา ยาสุขศรี
บริษัท ไทยประกันชีวิต สาขาบุรีรัมย์554 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวรุ่งรวิน เมืองมากนางสาวพิมพิไล เบ็จญวรรณ์
ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนายธนาธิป บุญเขื่องนางสาวปิยะดา สวยสะอาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์190 หมู่ 8 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนายชาคริส เลิศไธสง
บริษัท โฮมเมก้ามาร์ท จำกัด55 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวมินตรา หุ่นเมืองปักนางสาวณัฐมน กิ่งแก้ว
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายนฤเดช สนทนานายชานนท์ โภคทรัพย์
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)55 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสุมิช อาจยาเมืองนางสาวศศิภา หมั่นเขตรกิจ
บรัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)338 หมู่ 1 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวปิยะดา ได้ทุกทางนางสาวปิยนันท์ ศิริพล
โรงเรียนบ้านโคกสูง256 หมู่ 3 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวชลธิชา วาทิรอยรัมย์
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)55 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวสรินทิพย์ ไชยโคตรนางสาวสุรัมภา สายบุตร
ธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ742 ถนนราษฎร์ดำริ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การเงินและการธนาคารนางสาวเจนจิรา กอยนาพันธ์นางสาววันวิสาข์ นิลวรรณ์
สถานีตำรวจทางหลวง 2 กอลกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง252 หมู่ 11 ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายฐาปนา กาญจนะนางสาวพิมพ์ลดา คิดดี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุทธิดา คิดรัมย์นางสาวปณิดา กัลยาศรี
หจก.ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส68/4 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวกัญญาณัส ปินรัมย์นางสาวศุภรัตน์ สนายจิดา
บริษัท Toyota Gosei Asia Co,.Ltd700/489 หมู่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวอัจฉริยาภรณ์ ศรีคุณ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านด่าน171/1 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศิริพร เจียมรัมย์
บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย)จำกัด426 หมู่ 17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวสุชาดา บกแก้ว
6 ซอยอ่อนนุช 74/1 แยก 1 ประเวศกทม. เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวเบญญา เกล้าพิมพ์นางสาวรัศมี สายบุตร
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 150 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวกัลยาพร คดเขียนเศษนางสาวมนธิกานต์ ดียิ่ง
1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวปรารถนา ซี่อจริงนางสาวปุณยวีร์ ใจใสนางสาวพรเพชร อุตขันธ์นายอิศรา ราวพิมาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวจิตรกัญญา โสเรรัมย์นางสาวสุกัญญา ไชยเชติ
ธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์274 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวณัฐมล คงมีนางสาวประกายกานต์ แสนคำ