ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้อมูลศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการรวมจำนวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  เพื่อให้ครบตามหลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงต้องจัดโครงการส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการรวมจำนวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  เพื่อให้ครบตามหลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงต้องจัดโครงการส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนาความรู้ หลักการทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง
๒.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ
๓.  เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานภายใต้การแนะนำช่วยเหลือของ หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่มีประสบการณ์มาก่อน
๔.  เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

เป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ๔ ปี ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมงและ 4๕๐ ชั่วโมง ตามลาดับ

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ รวมจานวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า  ๒๑๐  ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 4๕๐ชั่วโมง เพื่อให้ครบตามหลักสูตร

วิธีดำเนินการ

๑. นักศึกษาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและได้รับการตอบรับจากหน่วยงานนั้นๆ
๒. คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมสัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๓. คณะวิทยาการจัดการ จัดทาหนังสือส่งตัวนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตาม หน่วยงานต่างๆ ดังรายละเอียดที่นักศึกษาได้ให้ข้อมูลไว้กับทางคณะฯ
๔. คณะฯ จัดส่งอาจารย์ออกไปนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพบปะหัวหน้าหน่วยงานเพื่อติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์เป็นระยะๆอย่างน้อย ๒ ครั้ง
๕. เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากหัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์นิเทศ และส่งผลการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปยังคณะฯ
๖. จัดอบรมสัมมนานักศึกษาหลังจากกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งสุดท้าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆ โดยการนาเอาความรู้ทางทฤษฎีที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติจนเกิดทักษะความช านาญเพียงพอที่จะนาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไปได้อย่างดี

1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)
– งานด้าน CEO องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
– งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านนักบริหารสานักงาน
– งานด้านเจ้าหน้าที่ธุรการ
– งานด้านหัวหน้าส านักงาน
– งานด้านผู้ประกอบธุรกิจ

2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)
– งานด้านฝ่ายการตลาด                       – งานด้านการขายอาชีพ
– งานด้านวางแผนการตลาด                 – งานด้านการวิจัยการตลาด
– งานฝ่ายจัดซื้อ                                    – งานด้านธนาคารรัฐบาล/ธนาคารพาณิชย์

3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
– งานด้านคอมพิวเตอร์
– งานด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– งานด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
– งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์)
– งานด้านฝ่ายการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านฝ่ายสวัสดิการ
– งานด้านฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
– งานด้านการเลขานุการผู้บริหาร
– งานด้านฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)
– งานด้านที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน
– งานด้านที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการเงิน
– งานด้านการธนาคารแห่งประเทศไทย
– งานด้านหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
– งานด้านเศรฐกร
– งานด้านการธนาคาร
– งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
– งานด้านการธุรการ
– งานด้านการบริหารงาน

7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)
– งานด้านการธนาคาร
– งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
– งานด้านการธุรการ
– งานด้านการบริหารงาน

8.สาขาวิชาการบัญชี
– งานด้านการบัญชี
– งานด้านการตรวจสอบบัญชี
– งานทางด้านการเงินการบัญชี
– งานด้านตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
– งานด้านการตรวจสอบบัญชี ผู้รองรับบัญชี

9. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
– งานด้านการประชาสัมพันธ์
– งานด้านการจัดรายการวิทยุ
– งานด้านข่าววิทยุ งานด้านข่าวหนังสือพิมพ์
– งานด้านข่าวโทรทัศน์
– งานด้านการฝ่ายขายโฆษณา
– งานด้านช่างภาพนิ่ง ช่างภาพวีดีทัศน์
– งานด้านครีเอทีฟบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

10. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม
– งานด้านมัคคุเทศก์ ทางานในสถานประกอบการนาเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ
– งานด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
– งานด้านการนาเที่ยว ภาครัฐและเอกชน
– งานด้านการต้อนรับบนเครื่องบิน
– งานด้านการประกอบการอาชีพธุรกิจโรงแรม,เรือสาราญ

แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
สำหรับฝึกงาน

สำหรับภาคนิพนธ์

หน่วยงานที่อยู่ชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลผลการตอบรับ
เทศบาลตำบลอิสาณ9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวประภาพร ชุ่มมงคลนางสาวสุภาพร สมพงษ์นางสาวอภิสรา โสดาตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ742 หมู่ 9 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวสุธิดา จำปาบุรีนางสาวสุนิษา เพียพยัคฆ์ตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวศุภรัตน์ ดำนิลนางสาวปวีณา กล่อมกามิฬตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน บุรีรัมย์125 หมู่ 6 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอารีรัตน์ สาลีนางสาวชัญญานุช แกมกล้าตอบรับ
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400นางสาวรุ่งนภา เมืองสันเทียะตอบรับ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์127 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวนภัสสร ริ้วกระโทกนางสาวสุวิมล ไชยคำตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านด่าน171/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวญาณี ศรีเตชะนางสาวธนพร ขุนคิ้มนางสาวปฏิกาญจน์ เครือน้ำคำตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ซอยธานี ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาววารุณี เจริญศิรินางสาวศิริญญา กองอาสานางสาวอรุณี ขอเชื่อมกลางตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวนิดารัตน์ โสปันหรินางสาวศศิมาภรณ์ นาราษฎรตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอิสาณ127/8-10 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรัรัมย์ 31000นางสาวกุลสตรี พิมโคตรนางสาวธิดารัตน์ เบียดรัมย์ตอบรับ
อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด444 หมู่ 15 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวศุภรัตน์ พุทธลานางสาวสุดารัตน์ นารถแนวนางสาวพรพรรณ สุวรรณตอบรับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวพัชสุดา แก้วเลื่อนนางสาวกัญญาภัค วนมาตอบรับ
เทศบาลตำบลอิสาณ9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุดารัตน์ สมฤทธิ์ตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ599/6-8 ถนนสหพนมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวจุฑามาศ ลงลายชาตินางสาวปิยพร ปทุมทองนางสาวอรุณี รุมชะเนาตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจริดา สุมรัมย์นางสาวนิสราพร แซ่ตังนางสาวสุภัสสร สุภาพตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย72 หมู่ 8 ถนนโชคชัย-เดชอุม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นางสาวปพิชญา เดียรประโคนนางสาวสุภาวดี พลสุวรรณนางสาวจินตหรา ทัศนศาสตร์ตอบรับ
ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวศิรดา บุญมากนางสาวพัชรี ไก่แก้วตอบรับ
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 157 หมู่ 4 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวธนพร แซ่อึ้งตอบรับ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวช่อผกา อาดมนตรีนางสาวพรชิตา ยศรักษานางสาวณัฐกานต์ รามรถนางสาวนนทิยา ธรรมมีภักดิ์ตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระสัง487 หมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสาวปานตะวัน พ่อค้านางสาวจันทรา กุมรัมย์ตอบรับ
ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจุรีพร จากรัมย์ตอบรับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห้ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกมลลักษณ์ ไกรจันทร์นางสาวนฤมล แวะสันเทียะตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ742 หมู่ 9 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวปิยธิดา แสนชูปาตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระกา294 หมู่ 7 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสาวกรรณิการ์ อาญาเมือง นางสาวอรอุมา ศรีสมพรนางสาวอินทิรา สมณีตอบรับ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ สาขาที่ 001632/19 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเบญญา หล่อทองนางสาวสายสุนีย์ เสริมรัมย์ตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขานางรอง371 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวกัญญาวีร์ ขาวก้านเหลืองนางสาวอภิญญา แก้วเหลี่ยมนางสาวสุปรีญา คำเสนาตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยราช119-120 หมู่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวภาวินี บุญแก้วนางสาววีรวรรณ พวงจันทร์นางสาวสุภัทรชดา นุชารัมย์ตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ599/6-8 ถนนสหพนมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวสุวาณิชกานต์ พงศกาญจนพัฒน์ตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตึก111 หมู่ 22 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวนัยนา มงคลภาสตอบรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตมัธยมศึกษา 32 ฝ่ายธุรการ15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวพาขวัญ ปันรัมย์นางสาวณัฐมน โกศลนางสาวพัณณิตา ปรินรัมย์ตอบรับ
สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000นายทวีศัดิ์ เกิดในหล้านางสาวรัตนา พวงศรีนางสาววิภาวี ทองทวีตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ599/6-8 ถนนสหพนมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 นายภัทรพล สุขแสนสุขตอบรับ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์103/5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสุวรรณ ศวนรัมย์นางสาวรจนา ระมิตรัมย์นางสาวศิราพร หลอดทองตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายภูรินท์ พินึกรัมย์นางสาววราภรณ์ ประสานตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาเมืองบุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารหนี้21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกันตาภา ฤกษ์รุจิพิมลนางสาวรัตนาภรณ์ เสนีโสดนางสาวสุพรรษา ประสพสุขตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาเมืองบุรีรัมย์ ฝ่ายสินเชื่อ21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจริยา ชัยแหม่งนางสาวเจนจิรา พรมหงษ์นางสาวพวงแก้ว ไชยคงตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาสตึก49 หมู่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จิตสุขนางสาวรัตนาพร แสนระวังตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคูเมือง150/1 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190นางสาวกานดา โอชำรัมย์นางสาวดวงรัตน์ ตีนทองนางสาวศุภรัตน์ ศุภนามนางสาวสุวิภา โสระเม็กตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวฐิติยาพร พรมสุรินทร์นางสาวรจเรดศ เจียมจิตร์ตอบรับ
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายปฏิภาณ พุทธรรมนายยงยุทธ ศิริสำราญนายอนุกูล ศรีตุ้มแก้วตอบรับ
สำนักงานการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา70 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นมูลตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขานครราชสีมา428/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 3000นางสาวรภัทราวดี ศรีสว่างนางสาวรุ่งทิวา สิขิรัมย์นางสาวสุทธิดา นาคร้ายตอบรับ
บริษัท Thunder taxs advisory Co.,LTD 40/88 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวทรรศิกานต์ ราชเทียรนางสาวทิวาพร ทวีศรีตอบรับ
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์441 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวทัศวรรณ ภูมิพันธ์นายสราวุธ อุปภักดีตอบรับ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเกษมณี ชัยพระอินทร์นายสมชาย นนทะศิลาตอบรับ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จัดหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวภัทรานิษฐ์ ปัญโยนางสาวสายฝน เจวรัมย์นางสาวอทิตญา รัมพณีนิลนางสาวสุนิสา สุขเกิดตอบรับ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์67/22 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวฐิติมา แสนกล้านางสาวพิชญธิดา เรืองรัมย์นางสาวปนัดดา อาญาเมืองตอบรับ
สำนักงานที่ดินบุรีรัมย์315/3 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุกัญญา ปานทองนางสาวน้ำฝน โจมรัมย์นางสาวพานาศิริ แจ่มใสนางสาวกรรณิกา เอียมอยู่แท้ตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์101 หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240นายสมชาย บุญหว่านนายภูวนาถ ดวงดีตอบรับ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ (ฝ่ายธุรการ)231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายนพดล คุณเลิศนายปิยะวัฒน์ มาพงษ์นางสาวนนทิยา ไทยโสภาตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190นางสาวสุมิตตรา ช่างถมตอบรับ
71/1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสหรัฐ ยะปะเภานางสาวประทุมมา ไกรกูลนางสาวแพรรวี จานิกรตอบรับ
ธนาคารอิสลาม สาขาบุรีรัมย์39/6-7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวนภาพร ดวงศรีนางสาวสุดารัตน์ หาญสุรินทร์ตอบรับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์491/2-4 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอรดา ประเสริฐตอบรับ
71/1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวศิริลักษณ์ โสภาพันธ์นางสาวณัฐนรี เปล่งชัยตอบรับ
ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง388 หมู่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120นายสิทธิ ปุริมาเตนางสาวประภารัตน์ เพ็ชรเลิศนางสาวปวีณา อุดไธสงนางสาวอังคณา คำใสตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพยัคภูมิพิสัย593 หมู่ 14 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110นางสาวสุดารัตน์ สุขสมนางสาวสุภาภรณ์ มนัสศิลาตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนมไพร93 หมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140นางสาวมยุรี ศรีสุเลิศตอบรับ
Bestern Royal Buriram Hotel332/22-23 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกัลยา วันนานางสาวภัทราภรณ์ บุญสมนางสาวสร้อยนภา ราชแผ้วนางสาวหัทยา ขัตติยะตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญสิน900 หมู่ 2 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120นางสาวจารุพร เพ็ชรรักษาตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางรอง779-85 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวสุธิชา มหาวงศ์นางสาวสุวนันท์ มูลดับนางสาวอัมพิกา สุเรรัมย์ตอบรับ
โรงแรม ศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ทแอนด์สปา214/4 หมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210นางสาวณิชกัญยะภรณ์ เทวศิรัตน์นางสาวอารีรัตน์ เจริญยิ่งตอบรับ
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190นางสาวสโรชา บุญผ่องตอบรับ
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกนกรัตน์ พันชนะตอบรับ
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายคุณากร เดชบุญนางสาวสุจินดา เดือนไธสงนางสาวอรยา ศิริชาติตอบรับ
ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวภัทรนารี ทองจันทร์ตอบรับ
สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอเกษตรวิสัย232 หมู่ 5 ถนนปัทถพานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิจัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150นางสาววาสนา ทองบุตอบรับ
บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จำกัด(โรงงานโจรนะ)1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน กม.51 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180นางสาวบุญสิตา พากันหาตอบรับ
บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จำกัด(โรงงานอยุธยา)1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน กม.51 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180นางสาวธัญลักษณ์ แพมไธสงค์ตอบรับ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายนัฐพล วงศ์ใหญ่นางสาวพรพิมล คำมงคลนางสาวสุกัญญา เจียนรัมย์ตอบรับ
โรงแรมบีทู บุรีรัมย์ บูติค แอนด์บัดเจท33/5 ถนนอนุวัต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุพรรษา เร่งเจริญธรรมนางสาวประภัสสร ตาดทิพย์นางสาวนัตทรี พรมนัสตอบรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกัญญา ทิสารัมย์นางสาวรัฐธิดา นิสังข์รัมย์นางสาวสุดารัตน์ เชิดฉายนางสาวอรทัย สาระรัมย์ตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตึก111 หมู่ 22 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวภริดา โคนาโลนางสาวอรสา ประสารตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวศิรินันท์ สง่าชาตินางสาวศศินา วันจันทร์ทึกตอบรับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครนางสาวจารุวรรณ คำยาตอบรับ
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ เขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 12 ชั้น 421 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวชุติมา วันโทนางสาวกาญจนา ชัยสุวรรณนายปริญญา บุญครอบตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอิสาณ127/8-10 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรัรัมย์ 31000นางสาวณัฐริกา ฉัตรทันนางสาวศุภานน บุญถมนางสาวสุพรรษา เจิมแสนตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเป้า141 หมู่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120นางสาวพิมพ์ใจ คำมีตอบรับ
หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส68 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวแสงระวี ที่รักตอบรับ
บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด39 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220นางสาวพิมพ์วิภา จีนเกิดนางสาวศิริสุดา เทียมคำตอบรับ
สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจุฑามาศ ยิงนารัมย์นางสาวมินตรา ปักการะนังนางสาวสาวิตรี พระปฐมนางสาวประกายวรรณ การรัมย์ตอบรับ
สหกรณ์การเกษตร กระสัง จำกัด107 หมู่ 21 ถนนกระสัง-พลับพลาชัย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสาวพรณิชา หุนติราชนางสาวสุมิตรา สงสริตอบรับ
สำนักงานที่ดินหมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190นางสาวเจนจิรา เผ้าเวียงคำตอบรับ
บริษัทไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด328 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140นางสาววีนัส ชุ่มเสนานางสาวสุภาพร เสาไธสงนางสาวแพรวพรรณ โชยรัมย์ตอบรับ
โรงพยาบาลนางรอง692 หมู่ 25 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวพรประภา ปานกลางตอบรับ
โครงการชลประทานบุรีรัมย์หมู่ 17 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสิริกาญน์ อดุลรัมย์ตอบรับ
โรงน้ำตาลสระบุรี188 หมู่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220นางสาวภัทรา เลไธสงนางสาวศิริลักษณ์ ปัญญายะตอบรับ
ธนาคารออมสิน (สาขาบุรีรัมย์)21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวศิริกานต์ นอนรัมย์นางสาวศิริรัตน์ ศรีบัวลาตอบรับ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาบุรีรัมย์4/4 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวรวินท์นิภา แต่งงามตอบรับ
บริษัท โรงน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190นางสาวณัฐณิชา มีพิษนางสาวสุรวดี แคน้อยนางสาวอาลิยา สาลการตอบรับ
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์441 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปาจรีย์ แพวขุนทดนางสาวดารินทร์ ศรีวิเศษตอบรับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ125 หมู่ 6 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวจิรนันท์ แสนกล้านางสาวพิมพ์พิไล ลุงไธสงตอบรับ
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด289 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190นางสาวอินทิรา พรมมินางสาวสลิตา แก้วทองภูตอบรับ
บริษัท จีพี มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด456 หมู่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190นางสาววิจิตรา สร้อยประดิษฐ์นางสาววรรณรัชต์ กางรัมย์ตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ444 หมู่ 2 ตำบลตำเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวจีระนันท์ รัตนคูศิรินางสาวนันทิญา ทนวนรัมย์ตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย593 หมู่ 14 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110นางสาวรัศณีกร สมนึกนางสาวเพ็ญนภา เหมือนชอบตอบรับ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาบุรีรัมย์4/4 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจันทร์จิรา ทิรอดรัมย์นางสาวพรธิมล คงมั่นตอบรับ
จัตุกูล มินิมาร์ท151 หมู่ 7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัหงวัดบุรีรัมย์ 31000นายกฤษณะ อุทพันธ์ตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายจิระพันธ์ นันตะเวชตอบรับ
เทศบาลตำบลอิสาณตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายเทวา คุ้มไพทูลย์นายวรายุทธ คารัมย์นายณัฐพล เพ็ชรนางรองตอบรับ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์127 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปิญาภรณ์ สียางนอกนางสาวอมรรัตน์ สายแสงจันทร์ตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวชลธิชา ขานพรมตอบรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปวีณา จงหาญนางสาวศิริวิมล จำปาทองตอบรับ
ท้องถิ่นอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปาณิศา ครอบทองตอบรับ
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์328 หมู่ 11 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสายธาร เขินไพรนางสาวสมฤทัย ไตรพรหมนางสาวอรณีย์ ยุงรัมย์นางสาวภาวิณี เจริญยิ่งตอบรับ
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกนกพร นามปัญญานางสาวนิโลบล หงษาพันธ์นางสาวศิริวรรณ ทะเชิญรัมย์ตอบรับ
เทศบาลตำบลดอนมนต์11 หมู่ 2 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวอริษา อุปเท่ห์ตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190นางสาวเยาวพา ปัดตังทานังตอบรับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวพัชริดา ยอดอ่อนนางสาวฤดีรัตน์ เกษแก้วนางสาวหัทยา มากกว่าวงศ์ตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัยหมู่ 9 ถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250นางสาววาลิตา คงทันดีตอบรับ
ร้านเจี๊ยบโฆษณา209 หมู่ 6 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นายอธิบดี บ่อมีตอบรับ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวณัฐธิดา แสงงามนางสาวนิตยา สายชุมดีนางสาวปิ่นอนงค์ จิ๋วนางสาวสุดา เรืองประโคนตอบรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิเวศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวคำแพง ชะใบรัมย์นางสาวไพริน พลึกรุ่งโรจน์นายจิรายุทธ ทิ้งโคตรนางสาวอำภา ไชยศรีรัมย์ตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยราช119-120 หมู่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวศิริภา เทพปัญญานางสาวสุนันธินี รอบแคว้นตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละหานทราย48 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งเรืองรัมย์ตอบรับ
สำนักงานที่ดิน อำเภอคูเมืองหมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190นางสาวอุษณิษา คงนานางสาวจิราภรณ์ ดวงตารัมย์ตอบรับ
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย233 หมู่ 2 ถนนพุทธิ์รัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นางสาวรัฎาพร ศรีชมภูนางสาวศิรินารถ ศรีชมภูตอบรับ
บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส สาขาเมืองอิสาณ525/4 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายพิชิต ทองลือนางสาวเหมสุดา อินสำอางค์ตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย สาขา 2 114 หมู่ 14 ถนนบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวณัฐวดี ปูดวงรัมย์ตอบรับ
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)53/9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสิโรธร ธิมินกุลนางสาวสุภาภรณ์ เกิดช่อตอบรับ
ธนาคารอิสลาม สาขาบุรีรัมย์39/6-7 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปนัดดา ผิวแดง ตอบรับ
บริษัท ทีโอที จำกัด161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกุลธิดา อุทัยดานางสาวเกศวรินทร์ ทองสายนางสาวชนนิกานต์ บำรัมย์ตอบรับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห้ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุดารัตน์ สุภาษิตนางสาวศศิภา จันทะมาตรตอบรับ
บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)2/19 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 75000นางสาวปรียาสิน ประกอบกุลตอบรับ
บริษัทเทนเนโก-ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) จำกัด700/758-759 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160นางสาวสุนารี คุมสุขตอบรับ
โรงพยาบาลเอกชน197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวพัชรี บุตรอำคานางสาวสิรินัดดา หลวงกอง
680/23 หมู่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120นายวราวุฒิ สุทนต์ตอบรับ
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสุรศักดิ์ พิมพาสีดานายสนธยา อังกรรัมย์ตอบรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายศราวุธ ก่ำรัมย์นายกิตติบูลย์ กันเกตุตอบรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (กองคลัง)444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวนิรัชพร ดวงจิตนางสาวธัญญา จาบประโคนนางสาวสายฝน หิงประโคนตอบรับ
เทศบาลตำบลอิสาณตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายนิภัทธร วงศ์อามาตย์นายธวัชชัย สุขแก้วนางสาวมริษา อาจบุรายนางสาวชุลีพร หง้วนประโคนตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวยุพรัตน์ ปรินสารัมย์นางสาววิภา ทัดวงศ์ตอบรับ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์328 หมู่ 11 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาววัชรี แก้วกาหลงตอบรับ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์)1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเพ็ญนภา ปะโนรัมย์นางสาววิจิตรา ปรุดรัมย์นางสาวปิยพร อาจเอื้อมนางสาวศิริลักษณ์ ไชโยตอบรับ
สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด107 หมู่ 21 ถนนกระสัง-พลับพลาชัย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสาวนฤมล จิตสัตย์ตอบรับ
ที่ทำการปกครองอำเภอตาพระยาหมู่ 1 ถนนธนะวิถี ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180นางสาวอนุรดี แซมโอนางสาวอรวรรณ โตสุขศรีนางสาวสุวิไล ขอมประสพตอบรับ
สำนักงานที่ดิน สาขาอำเภอประโคนชัย233 หมู่ 2 ถนนพุทธิ์รัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นางสาวเกมฬิกา ผู้มีสัตย์นางสาวชลาลัย มุ่งสันติวงษ์นางสาวสลิลทิพย์ เคล้าสีนางสาวอัจฉรา สังโสมาตอบรับ
ธนาคารออมสิน(สาขาละหานทราย)182 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170นางสาวนิภาพร ดีประเสริฐตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สาขาพนมดงรัก)1 หมุ่ 1 ตำบลบักใด อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140นางสาวจรรยาพร พูนดีตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขานางรอง779-85 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรรัมย์ 31110นางสาวกัญญารัตน์ มุขศรีนาคนางสาวทัศณา ทวงกระโทกตอบรับ
เทศบาลตำบลอุดมธรรมหมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสาวพรรณนิดา กุยรัมย์ตอบรับ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์(ฝ่ายบริหารทั่วไป)ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปริศนา แม้นรัมย์นางสาววาสนา อันทะโสนางสาวอาภาภรณ์ ชำนาญจิตรตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาห้วยราช119-120 หมู่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปานตะวัน ตระกูลรัมย์ตอบรับ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายการเงิน)227/5 ถนนองค์การสาย1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000นางสาวทิพย์วิมล นิลไชยตอบรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(กองแผนและงบประมาณ)444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวน้ำผึ้ง เสน่หานางสาวอัญชนา โกรัมย์ตอบรับ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (กองสวัสดิการสังคม)9 ถนนรมบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวฐิตาภา ชูชาตินางสาวอรัญญา ทรงศิลป์ตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวณัฐธิดา ทองสุขนางสาวสุปราณี คงเป็นนิจตอบรับ
ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์274 หมุ่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นายพงษ์พิสุทธิ์ บุญครองตอบรับ
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์441 ถนนจระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวนฤมล พรมหงษ์ตอบรับ
บริษ้ท อธิมาตร จำกัด170 หมู่ 11 ถนนสตึก-แคนดง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวสิราพร พรมเทพนางสาวรัตนาภรณ์ วังยิฉิม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์261 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวรสจรินทร์ ชมภูนางสาวอัจฉริยา พวงธรรมเจริญตอบรับ
ศูนย์กระจายสินค้า ซีพีออลล์ บุรีรัมย์46 หมู่ 5 ถนนบุรีรัมย์-ลำปรายมาศ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปราถนา โพธิสว่างนางสาวสุชาดา ดีต่อตอบรับ
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิลเติม จำกัด (advice สาขาที่ 00044)356/3-4 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายธนากร เตียงแก้วตอบรับ
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)7/38-39 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุภาวิณี โพธิ์ไทรตอบรับ
โรงแรม โนไวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท282 ถนนพระบารมี ตำบลเสม็ด อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150นางสาวจรินทร์ทิพย์ เลิศรัมย์นางสาวเปียทิพย์ ซอยรัมย์นางสาวศิวนาถ เกษหอมตอบรับ
โรงแรม เดอะ ซายน์(The Zign Hotel)555/65 หมู่ 5 ซอย 12 ถนนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150นางสาวชุลีภรณ์ สามิภักดิ์นางสาวสิรินาถ โยมรัมย์ตอบรับ
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์-สตึก143 หมู่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาววรรณิษา ชะฎารัมย์นางสาวอรพรรณ ชุนรัมย์ตอบรับ
X2 vibe Buriram Hotel405 หมู่ 10 ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวบุญตรา กุยรัมย์นางสาวอรพรรณ พลประโคนนางสาวสกุณา สวัสดิ์พูนตอบรับ
โรงแรมเขาหลักลากูน่า รีสอร์ท26/8 หมู่ 7 ถนนเพรชเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220นางสาวณัฐยา ดอมไธสงนางสาวมาริสา ชเติกเคลนางสาวสุจิตรา แสวงศิลป์ตอบรับ
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย233 หมู่ 2 ถนนพุทธิรัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นายสุวัฒน์ชัย หล่อแท้ตอบรับ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีพีเอส145 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลตลาดบางเขน อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210นายนภัสกร ทำทองนางสาวเกวรินทร์ ประจิตรตอบรับ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวญาณิศา แสงจำนงค์นางสาวนก สืบศรี
บริษัท เมก้าดาสเซิล จำกัด2/1 ถนนสุดนธมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกนกพร เกือบรัมย์นางสาวอนุธิดา นุสอนรัมย์นางสาวภัทรา เรืองนามนางสาววรวีย์ กรรย์มูลตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุทไธสง22 หมู่ 2 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120นางสาวพัชรา ไลไธสงนางสาวอรทัย ปวิสาตอบรับ
โรงพยาบาลนางรอง692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวปภาวี ศรีชุมแสงนางสาวสุกัญญา หุบกำปังตอบรับ
บริษัท เอส.พี.ไวร์เลส.สาขา สนญ. 448/19-20 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจัง หวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวฐิตากา ภูมิกาศตอบรับ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน)3 อาคารรัจนาการสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120นางสาวกาญจนาภา จินดาวัลย์
หจก. ศิริเกษตร ปักธงชัย137 หมู่8 ถนนสิมศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150นางสาวจุฑามาศ ไชยชนะวงศ์ตอบรับ
บริษัท แอดไวซ์สตึกดาต้าคอมแอนโมบาย จำกัด343/1 หมู่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวกมลรัตน์ เพิ่มดีนางสาวนุชรี พงศ์ชะนะตอบรับ
สำนักงานบริหารลูกค้า กสท บุรีรัมย์55 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวทิพยาพร คามบุตรนางสาวภัทรวดี บุญมามอญตอบรับ
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์(ฝ่ายบริหารงานปกครอง)ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260นายธนากร ซึ่งเสนตอบรับ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์12/2 ถนนนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอัญมณี ดีมานางสาวสุนันทา ตุ้มนอกนางสาวอรวรรณ วงค์สุวรรณ์ตอบรับ
สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 25 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวขวัญฤดี จันมณีตอบรับ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)218 หมู่ 4 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220นางสาวธิดามณี ทิพย์กระโทกนางสาวเมธาวี สีคำนางสาววนัสนันท์ แสนบุญตอบรับ
โรงแรมโนวาแพล็มทินัม562-562/1 หมู่ 10 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21050นางสาวจุฑามาศ จันตรงนางสาวปาริชาติ ภูเงินนางสาวกุลธิดา รักคติพงษ์นางสาวศุภาลัย มูลวรรณ์ตอบรับ
บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด42/5 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540นางสาวประภาพรรณ โขงรัมย์ตอบรับ
Llaflora Resort & Spa59/1 หมู่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอกายกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190นายนัฐพงษ์ มีสุระนางสาวเปรมิดา ศรีม่วงกลางนางสาวศิริพรรณ ภูมิไธสงนางสาวอิสริยา ศรีทาตอบรับ
โรงแรมโคซี่บีส พัทยา400 หมู่ 12 ซอยราชวรุณ ถนนพระตำหนัก ตำบลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วมรกฎนางสาวสุริสา เหลวกุลนางสาวเนตรนภา ประจัญบานนางสาววรรณพร ไพโรจน์ตอบรับ
Hilton Pattaya333/101 หมู่ 9 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260นายดาริกา เหมหงษ์นางสาวเรวดี รูซ์นางสาวสุมินตรา เหยียดรัมย์ตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัยหมู่ 9 ถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250นายประสพ ชนะชัยนายก้องศักดิ์ เมยประโคนตอบรับ
Hotel Vista Pattaya196 หมู่ 9 ซอยพัทยาเหนือซอย4 ถนนเสียบชายหาด ตำบลบางมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150นางสาวสุภาวดี ศรีสิงห์ตอบรับ
โรงเรียนบ้านหนองผักโพด (สอนคอมเบื้องต้น)หมู่ 4 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวเกวลิน สวัสดิ์พันธ์ตอบรับ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาละหานทราย 296 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170นางสาววัทนวิภา หาญธงชัยนางสาวอมิตา บุระพาตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรณ์การเกษตร สาขาย่อยบ้านด่าน171/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 นางสาวณัฐวดี ชะวูรัมย์ตอบรับ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์67/22 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสโรชา บุญมากนางสาวอาภัสรา มณีศรีตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์356 ถนนธนสารใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวจุฑารัตน์ บุญครองนางสาวธันย์ชนก สมสวยตอบรับ
หจก. ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟฟิคดีไซน์382 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอรทัย เสนผาบนางสาวปวีณ์สุดา โพธินามนางสาวรัชพรรณ สมจิตรตอบรับ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10020นางสาวสุรีรัตน์ ใจงามตอบรับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านกรวด117 หมู่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180นางสาวศิริรัตน์ ธรรมโกศลตอบรับ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)46 หมู่ 5 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุขรินทร์ หนาแน่นนางสาวศิริพร เข็มช่อนางสาวกุลสตรี สมศรีจันทร์ตอบรับ
สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวศิริลักษณ์ พูนแสงตอบรับ
บริษัทบุณณดา เอ็นจิเนียจำกัด62/81 หมู่ 1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเพทมหานคร 10160นางสาวอณุภา ยิวารัมย์ตอบรับ
ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละหานทราย48 หมู่ 1 ถนนละหานทราย-ปะคำ ตำบลละหานทราย อำเภอระหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170นางสาวขนิษฐา เธียรวรรณตอบรับ
หจก. ศิริพงษ์แมชินเนอรี่226 หมู่ 10 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190นางสาวนันฐิตา พิราญรัมย์นางสาวเพ็ญนภา อ่อนงามตอบรับ
JW Marriott Bangkok Hotel4 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110นางสาววราภรณ์ คิดบรรจงตอบรับ
มิสเตอร์โดนัท สาขาบิ๊กซีบุรีรัมย์150 หมุ่ 7 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเนตรชนก ยอดมุงคุล
ธนาคารออมสิน สาขาสตึก 49 หมุ่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาววาสนา พรมพิทักษ์นางสาววราภรณ์ สร้อยเสนตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมพระ534 หมุ่ 6 ถนนปัทมานนท์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180นางสาววิลาวัณย์ บูรณ์เจริญตอบรับ
เทศบาลตำบลอิสาณตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายวิรุต ลิอ่อนรัมย์ตอบรับ
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายจิรวัฒน์ ศักดิ์ศรีตะกูลนายอนุชา ปั่นรัมย์ตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์ แอ็คเซสเซอรี่139 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250นางสาวสุชาวดี โทนุบลตอบรับ
บริษัท KATATA ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD60/13 หมู่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140นางสาวธารทิพย์ พลดอนนางสาวเขมิสรา ทวีชาติตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย297 หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นางสาววัชราภรณ์ แก้วเหลี่ยมตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระสัง487 หมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสาวรุ่งทิพย์ มรกตตอบรับ
หจก.ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟฟิกดีไซน์382 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกัญญาณัฐ โพธินามตอบรับ
บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด311 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวทิพย์สุดา มุ่งดีนายผดุงเดช ปานเพ็ชรนางสาวภัทรกันย์ เกรียงคุณวุฒิตอบรับ
โรงแรมสกายวิว รีสอร์ทบุรีรัมย์58 หมู่ 16 ถนนประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุดารัตน์ ดีศิรินางสาวสิริวิรินทร์ อินมานายธนภัทร ศรีจันทร์บุญตอบรับ
97/7 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวรัชฎาวรรณ ห้าวหาญนางสาววิไลพร สมสายตอบรับ
เทศบาลตำบลอิสาณหมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวธาริตา ชัชวาลวงศ์ตอบรับ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวพลอยไพลิน ฉันทกิจนุกูลตอบรับ
โรงภาพยนตร์ เอ็ม วี พี บุรีรัมย์274 หมู่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายอัษฎาวุฒิ ทิพย์พระเนตรนางสาวสิริยากร ภูธรนางสาวแสงทิพย์ แสงโคตรนายภูดิศ ห่วงเนาวกุลตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย297 หมู่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นายภควัต ไชยเสนาตอบรับ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด982 ถนนพัฒนาการ ตำบลสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250นางสาวพฤกษา ชุบไธสงตอบรับ
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน)47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130นางสาวภควดี ชะนะชัย
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (ฝ่ายกองคลัง)ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190นางสาวพิสมัย เพลงปานตอบรับ
โรงแรมสีมาธานี2112/2 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวกัญวนาลักษณ์ ขยันกลางตอบรับ
โรงแรม ศิริสาทร27 ซอยศาลาแดง 1 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 105000นางสาววิลัยภรณ์ ดอนแก้วนางสาวพรชนก แซ่ผู่ตอบรับ
โรงแรม อ่าวพร้าว รีสอท60 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160นายอนุชา ทรงราษีนางสาวกัญญารัตน์ ศรีสุขนางสาวญาสุมินทร์ เสาทองตอบรับ
The NAKA Phuket1/18,1/20 หมู่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 นางสาวสุนิตา ทรงบรรพตตอบรับ
บริษัท kerry Express22/1 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายดนุเดช ศิริรัตน์ตอบรับ
โรงแรม Amari Residences pattaya hotel 382/14 หมู่ 2 ถนนเขาพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150นางสาวกนกพร อินทร์ชัยตอบรับ
บริษัท บุรีรัมย์สยามมอเตอร์ จำกัด235-241 ถนนสุนทรเทพ ตำบนในเมือง จ.บุรีรัมย์ 31000นางสาวณัฐมล นะรัมย์ตอบรับ
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด66/3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130นางสาวนภาพร เชยรัมย์นางสาวทิพวรรณ นุ่มนวลตอบรับ
บริษัท อควา แคร์ เทรดดิ้ง จำกัด187/1 ซอยสุคนธิวิท ตำบลคอนไก่ดี อำเภอกระทุ่งแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110นายปรมัตถ์ เสาร์ประโคนตอบรับ
the mall นครราชสีมา1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 3000นางสาวเจนจิรา เสือสูงเนิน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคามถนนมนตรีบำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000นางสาวปาริฉัตร ศรเพรชตอบรับ
บริษัท เซอร์เจมส์ รีสอร์ท จำกัด19/3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล้ก จังหวัดสระบุรี 18180นางสาวจิราภา สรสิทธิ์นางสาวณัฐรัตน์ ชาภักดีตอบรับ
โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ท แอนด์สปา214/4 หมู่2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64210นางสาวปฐมาวดี สีดาสกุลนางสาวนารีรัตน์ แอมรัมย์ตอบรับ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอุมาพร ไวยุกรรณ์ตอบรับ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายณัฐดนัย ดิษ์ฐ์วัฒนาโชตินายชัยยะ ขบวนรัมย์นางสาวจิตนา บุดดาลีนางสาวเสาวลักษณ์ ด้วงเคนตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอเมือง17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกนกอร คนรู้ตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย72/8 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นางสาวกวินทิพย์ ตรากลางตอบรับ
โรงแรม ทรีซิกตี้ไฟว์555/85 หมู่5 ซอยนาเกลือ12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150นางสาวสุธิดา นัยเนตรนางสาวสุภาพร รักษานางสาวศศิธร ชะระตะคุนางสาวสกุลนี คำภาพันธ์ตอบรับ
โรงแรม ทรีซิกตี้ไฟว์555/85 หมู่5 ซอยนาเกลือ12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20151นางสาว ชฎารัตน์ โค้งสูงเนินตอบรับ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)97/11 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวจรินทร์ยา คำแพงมักนางสาวศิรดา ชุมสงฆ์นางสาวมลพิลา วัชรินทร์ตอบรับ
ธานีลิสซิ่ง48/9 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสมชาย คงรุ่งโชคดีตอบรับ
บริษัท เอกชัย-ดิสทริบิวชั่นซีสเทม จำกัด333 หมู่ 19 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวดวงนภา วันทา นางสาวกลมลักษณ์ เดชารัมย์ตอบรับ
ไทยแอร์เอเซีย จำกัด143/12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวธรรญรส ศาตศิลป์นางสาวสุภาวรรณ กตัญญูนางสาวเรณุมาศ เฉลิมรัมย์ตอบรับ
หจก. เลิศอมรธุรกิจ33/13 ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายไวทยา เที่ยงเจริญตอบรับ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)151/7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสุรพล วิไชยสงนางสาวชลิตา อาญาเมืองนางสาวน้ำฝน เพ็งศรีนางสาวพีรดา ทูลไธสงค์ตอบรับ
78 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกฤษณา แทนอาษา นางสาวพัชริดา ศฤงคาร์นันท์ตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เค แพ็คเกจจิ้ง 90/36 ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นางสาวกฤษณี จงรัมย์
บริษัท เอส พี.ไวร์เลส สาขา สนญ.ถ.จิระ448/19-20 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นายสิทธิเวส สามงามพานางสาวปัทมาภรณ์ โสวาทีตอบรับ
สายการบินนกแอร์ จำกัด มหาชน143/12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวสนธิยา สีขาวตอบรับ
บริษัท เกรท ไชน่า บิลเลเนียน ไทยแลนด์ จำกัด555 ถนนราชประชา ตำบลแขวงมักสัน อำเภอเขตราชเทรี จังหวัดกรุงเทพมหานครนางสาวกมลวรรณ สมคิดนางสาวรุ่งทิวา ไชยภาตอบรับ
สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอนุสรา พรมนัสตอบรับ
บริษัท บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จำกัด175/6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายณรงฤทธิ์ รักพร้านายสมพล นพคุณตอบรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสิทธิศักดิ์ เอี่ยมศิรินายศุภกฤษ์ พุทธานุตอบรับ
เทศบาลตำบลสตึก141 หมู่ 16 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวศลิษา ฉิมณรงค์ตอบรับ
บริษัท เอนไกไทย จำกัด444 หมู่ 17 ซอย6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540นางสาวอนุชสรา เรืองประโคนตอบรับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง9 ถนนศรีกัลยา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวศศิวิมล กองศรีนางสาวพิลาพร ทองดีตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขากระสัง109-10 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสาววิสุดา นานประโคน
บริษัท ไอ.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด302/39-40 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายณัชพล แผลงประพันธ์ตอบรับ
บริษัท ดีพีพี อินเตอร์เทรด จำกัด491/9-10 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวยุภารัตน์ ทบเทิบตอบรับ
บริษัท เอกสนกรุ๊ป มอเตอร์ บุรีรัมย์ จำกัด999/1 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุนิสา สนองหงอกตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาสตึก) 111 หมู่ 22 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวดอกแก้ว แสนดำรางตอบรับ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุภาวดี สมพินิจตอบรับ
เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์78 หมู่ 4 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาววิภาดา คำนึงสุขนางสาวณัฐมล อะรัญนางสาวสิราวรรณ พิทักษ์นอกนางสาวอทิตยา ดวงดาร์ตอบรับ
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย53/2 หมู่ 5 ตำบลตะกูด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 31000นางสาวกาญจนา สิงห์สิทธิ์ตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาละหานทราย182 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170นางสาวจิราพร ได้พร้อมตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอปะคำหมู่ 9 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220นางสาวภัทราพร สุเลนรัมย์นางสาวนิศารัตน์ กาทองตอบรับ
โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีหมู่ 7 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐตอบรับ
โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า21 หมู่ 3 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวชลลดา อ้นไธสงตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปัญญาพร สาสุขตอบรับ
เทศบาลตำบลอิสาณหมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวประภาพร ชุ่มมงคลนางสาวสุภาพร สมพงษ์นางสาวอภิสรา โสดาตอบรับ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์37/41-2 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะนางสาวชุติกาญจน์ พรานโนตอบรับ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ (ฝ่ายธุรการ)224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายทวีศักดิ์ เกิดในแล้วนางสาวรัตนา พวงศรีนางสาววิภาวี ทองทวีตอบรับ
ธนาคารออมสิน (สาขาเมืองบุรีรัมย์) ฝ่ายบริหารหนี้21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกันตาภา ฤกษ์รุจิพิมลนางสาวรัตนาภรณ์ เสนีโสดนางสาวสุพรรษา ประสพสุข
ธนาคารออมสิน (สาขาเมืองบุรีรัมย์) ฝ่ายสินเชื่อ21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจริยา ชัยแหม่งนางสาวเจนจิรา พรมหงษ์นางสาวพวงแก้ว ไชยคง
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายปฏิภาณ พุทธรรมนายยงยุทธ ศิริสำราญนายอนุกูล ศรีตุ้มแก้ว
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุมิตรตรา หนไธสงนางสาวสัณห์สมร ศิริสำราญตอบรับ
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4258 ซอย 2 ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวณัฐชา วินิจวรกุลนางสาวพรรณนิภา รสหอมนายกฤช วิเวกรัมย์ตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจิราภรณ์ แย้มศรีนายปพน งามพยุงพงษ์นายสกุลรัฐ เจริญสวัสดิ์ตอบรับ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์103/5 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสุวรรณ ควินรัมย์นางสาวรจนา นะมิตรัมย์นางสาวศิราพร หลอดทอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ599/6-8 ถนนสหนพนาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวพรรณิภา สำรวมรัมย์นายภัทรพล สุขแสนสุขตอบรับ
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์363 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปภัสรา เขินไพรตอบรับ
บริษัท มงคลการละคร จำกัด429/14 หมู่บ้านพรีเมียมเพลลา ซอยสุคนธสวัสดิ์ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ตำบลแขวงลาดพร้าว อำเภอเขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมนิยมนางสาวศิรัลยาภรณ์ โรมรัมย์ตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชำนิ184 หมู่ 8 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวจิตรทิวา ทองสืบสายนางสาวกุลญาลักษ์ อินต๊ะตอบรับ
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 26ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายศักดิ์สุริยา รัตนมณีเนตรนางสาวผดุงขวัญ จันทร์พรหมวงศ์นางสาวสีน้ำ คะเรรัมย์ตอบรับ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายกันตพงศ์ ไชยคุณตอบรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย41 หมู่ 10 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280นางสาวกฤษณา โสชะรานางสาวชลิดา ไสภาบุตรนางสาวศิรประภา ทัพพรมตอบรับ
บริษัท เค.เอส.ริสเชส จำกัด (นิตยสารสบายดีบุรีรัมย์)40/70 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวดารณี ประจันบาลตอบรับ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรรัมย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวธิติยา ทองนอกตอบรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายบุรัสกร ปลงรัมย์นายพีรภัทร สุขผ่องศรี
หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน779/21 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวสุพิชญ์ญา อุทโทนางสาวประภัทรษา จันทร์สระบัวนางสาวณัฏฐริกา นาคเจริญ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี145 หมู่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 3400นางสาวดาวเรือง บุญเมืองนางสาวมินตรา วรโคตรตอบรับ
บริษัท ฟาร์มโพรเทคชั่นจำกัด3/44 ซอยลาดพร้าว 31 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900นางสาวรุ่งนิดา ส่งพิมายนางสาวกนกพรรณ เทียนขาวนางสาวศุภมาศ ล้ามกระโทกตอบรับ
บริษัท อึ้งทงกี่ยานยนต์ จำกัด37/29-35 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นางสาวขวัญภิรมย์ โสมวิเศษตอบรับ
บริษัท DZ-Crand นิคมอุตสหกรรมบางพลี139 หมู่ 17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการนางสาวกันยาณี เพ็ญจันทร์ตอบรับ
บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอด์เซลส์ จำกัด353/5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวพรสุดา สติกุลนางสาวสุภาพร ธรรมนามตอบรับ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด241/1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์นางสาวเกษร บ่อไทยตอบรับ
เพชร แบงค์ เบ็น45/4 หมู่ 4 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170นางสาวสุกัญญา ชะบังรัมย์ตอบรับ
บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอด์เซลส์ จำกัด353/5 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวสุรีย์รัตน์ หริ่งกระโทกตอบรับ
บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียล ทรัค จำกัด (สำนักงานใหญ่)10/1 ซอยราษฏร์บำรุง1 ถนนราษฏร์บำรุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150นางสาวสุนิศา แซ่กัง
บริษัท ไฮโดรแม็กแอดว๊านซ์ ระยอง จำกัด2/7-9 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาพตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150นางสาวนิรชา สิงห์สนั่นนางสาวมนิดา มูลลอนตอบรับ
เจริญวัฒนามอเตอร์-Honda387/1-3 หมู่ 2 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นางสาวธีรดา จำรูญอิสระกุลตอบรับ
GOLDEN CREAM CO.,LTD.726-728 ซอยรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600นางสาววิไลวรรณ จันทร์คนึงตอบรับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขา 0117855 หมู่ 1 ถนนรมณ์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเจนจิรา ปานประโคนนางสาวบังอร รสหอมตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร639 หมู่ 23 ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190นางสาววรรณวิษา ไกรรัมย์ตอบรับ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายวีระพงษ์ คุ้มครองนายเอกวัฒน์ ชาติจอหอตอบรับ
โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด433/8-9 หมู่ 1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายอาทิตย์ บุราสิทธิ์ตอบรับ
The Westin Grande Sukhumvit Hotel259 ซอยสุขุมวิท19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110นายสายชล ศรีมหาพรมนายปภาวรินทร์ ขันน้อยตอบรับ
VC Residence Chonburi299 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000นางสาวนิตยา คงมั่นตอบรับ
บริษัท ก. รัตนกฤต จำกัด74 หมู่ 7 ถนนจิระ ตำบลกระเดือ อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110นางสาวภานุมาศ ศรีเจริญตอบรับ
บริษัทธรรมสรณ์ จำกัด88 หมู่ 11 ตำบลคลองมะเดือ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110นางสาวอุรัสยา สมดีตอบรับ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000นายธิติวัจน์ เรืองจิราพงษ์ตอบรับ
Awesomedough limited partnership (page:ทำ.มา.หา.กิน)637 ซอยตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600นางสาวอรอนงค์ หอมกลิ่นนายชัยยุทธ ทะเกิงลาภนายพันนา พนารินทร์ตอบรับ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ (ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์)ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวคุณิตา กะรัมย์
บริษัท สโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)999/1 หมู่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000นางสาวอรปรียา กระฉอดนอกตอบรับ
บริษัทเค.เอส. ริชเชส จำกัด/สำนักงานใหญ่40/70 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุกัญญา คำซื่อตอบรับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม168 หมู่ 1 ซอยผดุงวิถี5 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000นางสาวเบญญา หารศรีภูมิตอบรับ
ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกรกนก โตนประโคนนางสาวชไมพร บงบุตรตอบรับ
สถาบันการเงินกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก14 ถนนประชาสุขสัน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นายศราวุธ เวศสุวรรณ์ตอบรับ
คลังจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกิตติญา แสนโพธิ์กลางนางสาววิจิตรา คงคังรัมย์ตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำปลายมาศ591/6-8 ถนนสหนพมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวเพียงสุรีย์ เมืองคุ้มตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาละหานทราย182 หมู่ 1 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2120 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170นายเป็นธรรม จบนุชตอบรับ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)488/21-22 หมู่ 18 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวนงลักษณ์ เทวอนรัมย์ตอบรับ
โรงพยาบาลสตึก124/1 หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวชมภูนุช เยรัมย์ตอบรับ
แขวงทางหลวงชนบท บุรีรัมย์441 หมู่ 1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวขวัญจิรา ทนงดีตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศถนนเทียมดิษฐ์อุทิศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวศิรประภา อินทาโชติตอบรับ
เทศบาลประโคนชัย (กองสวัสดิการสังคม)339 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นายนิภัทธร วงษ์อามาตย์นายธวัชชัย สุขแก้วนางสาวชุลีพร หง้วนประโคนตอบรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (กองคลัง)444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวนิรัชพร ดวงจิตนางสาววธัญญา จาบประโคนนางสาวสายฝน หิงประโคน
เทศบาลเมืองนางรองถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นายบุญญฤทธิ์ เทียนวรรณนางสาววัลวิภา ชาติชาวนานางสาวจินตนา น้อยโพนทันนางสาวพัชราภรณ์ เกรียรัมย์ตอบรับ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก444 หมู่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180นางสาวมลธิดา เพ่งพินิจตอบรับ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 81/1 เขต 5 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวแพรวพรรณ อินมะดันตอบรับ
Six Senese Yao Noi56 หมู่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160นายคณิติน ถนอมทรัพย์ตอบรับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนางรอง9 ถนนศรีกัลยา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาววิพาวรรณ เต้นปักษีตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอกระสังถนนเทศบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสาวมลธิดา อุดรพิมายตอบรับ
บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด274 หมู่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอรณิช เฉียงเมืองนางสาวพิมพ์ชนก เยรัมย์ตอบรับ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุวนันท์ ศิริเอี่ยมตระกูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายพงศ์พัฒน์ ชั้นพรหมงามนางสาวณัฐวรรณ วิสุกันตอบรับ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวภารดี รุ่งเรืองวัฒน์นางสาวศศิวรรณ โอภาสเพ็ญทรานางสาวสุดารัตน์ สุทธินางสาวณิณทิรา ศรีเมืองนายปุณณวิท เลไธสงตอบรับ
โรงแรมสกายวิว รีสอร์ทบุรีรัมย์58 หมู่ 16 ถนนประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายวันวิเศษฐ์ เบียดกลางตอบรับ
บริษัท โตโยต้าปราจีนบุรี (1993) ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด432/3 ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี 25000นางสาวพรนภา พงษ์สกุลตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์355 หมู่ 17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวศิริลักษณ์ ชุมพลตอบรับ
บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด6 ซอยอ่อนนุช 74/1 แยก1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250.นางสาวแสงรวี เทียนเหลืองตอบรับ
บริษัท การ์เดนซีวิวรีสอร์ท พัทยา207/1 ซอยนาเกลือ 12 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150.นางสาวยุวดี สียำนางสาวนันทิชา สายยศตอบรับ
บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด236/28-29 หมู่ 1 ถนนท่าช้าง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวยุภาภรณ์ ตะคุณรัมย์นางสาวลลิตา แตะอินรมย์ตอบรับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์88 หมู่ 4 ซอยห้วยราช ถนนบุรีรัมย์ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์.นางสาวฐิติกา มั่นคงนางสาวณัฐธิดา ศีลาขาวนางสาวนิลาวรรณ แสนคำตอบรับ
บริษัท สหเซเรน จำกัด592 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230นางสาวณัฐภรณ์ ชาวนาตอบรับ
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเจนจิรา หอมแก้วตอบรับ
บริษัท เอ็ม-พลัส เทค จำกัด33/38 หมู่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540นางสาวมณีรัตน์ บุญเศษนางสาวชมพูนุช สนไธสงตอบรับ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์100 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์ - สตึก ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกมลรัตน์ วาปีทะ
ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณหมู่ 15 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.นางสาวมริษา อาจบุรายตอบรับ
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย233 หมู่ 2 ถนนพุทธิ์รัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นางสาวอริยา นิจจอหอตอบรับ
สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจิราพร ฉางรัมย์นางสาวยุวดี อุ่มประโคนตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอนางรองตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.นางสาวอภิญญา ชูรานายศิริชัย สุขแสนทวีนายกิตติภูมิ สงครามศักดิ์นายธนพงษ์ พูลวงษ์ตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาละหานทราย182 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170นางสาวสมหญิง เขจรดวงตอบรับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์88 หมู่ 4 ซอยห้วยราช ถนนบุรีรัมย์ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์.นางสาวดาริน อินธิพันธ์นางสาววีรดา ประกาศวุฒิชนตอบรับ
บริษัท ยืนยงไฮเปอร์มาร์ท จำกัด463 หมู่ 17 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นายจักรพงษ์ จันทร์ผกานายปัญญา สิงห์ซอมนายศุภกฤษฎิ์ โฉมดีนางสาวศุภนิดา สวัสดีตอบรับ
โรงแรม เทพนคร บุรีรัมย์289 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายนนทิวัฒน์ เดชวงษานายอดิสรณ์ เกียรติพยัคนายวรเมธ โสภีตอบรับ
โรงพยาบาลพุทไธสง240 ถนนพยัคฆ์-ประทาย ตำบลมะเฟือง อำเภอพุธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120นางสาวทักษพร สุระสีห์นางสาวประภาศิริ ไทยน้อยตอบรับ
บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด140 หมู่ 10 ถนน บุรีรัมย์-นางรอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000นางสาวนิศารัตน์ เดินรีบรัมย์นางสาวกัญญา สุทธิสารตอบรับ
ที่ว่าการอำเภอกระสังถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสาวสิรินยา จริตรัมย์ตอบรับ
บริษัท สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองไทร จำกัด (สำนักงานใหญ่)73 หมู่ 14 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวกานติมา กองศักดิ์ตอบรับ
บริษัท อึ่งทงกี่ยานยนต์ จำกัด37/29-35 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอัญมณี บุตรรัตน์ตอบรับ
บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ้ป (มิสเตอร์โดนัท) 274 หมู่ 8 ห้องเลขที่ F3-F4 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณภูมิตอบรับ
บริษัท อธิมาตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)170 หมู่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวอาทิติยา จิมานังนางสาวสกุลทิพย์ ทองพระพักตร์นางสาวศศิกานต์ เป็นรัมย์ตอบรับ
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด สาขาที่ 00004279 หมู่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวอนุชธิดา เดชหามาตย์ตอบรับ
สำนักงาน ขนส่ง จังหวัดบุรีรัมย์215/4 หมู่ 11 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสุรศักดิ์ พลเยี่ยมตอบรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 150 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสถาพร สำรวมจิตตอบรับ
ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์17 หมู่ 15 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาววินิดา ธรรมพันธ์ตอบรับ
เทศบาลอำเภอปะคำ299 หมู่ 2 ถนนสนิทพัฒนา ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220นางสาวรุ่งศิริ แก่นสุขตอบรับ
โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์528/48 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายธีรวัฒน์ พงศ์สุธนะตอบรับ
บริษัท TOT จำกัด161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวธารนรินทร์ ผิวโสตรนางสาวมณฑิตา ตอรบรัมย์ตอบรับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวสุธาทิพย์ แซ่โง้วตอบรับ
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์192 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอรนภา จันทะขิน
บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด1 ซอยลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขต ลาดพล้าว กรุงเทพมหานคร 10230 นางสาวศลิษา คุ้มทองภักดีตอบรับ
บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดหมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์ - นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวภรณ์พรรณ บัวแสนตอบรับ
โรงแรม ศาลาภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา333 หมู่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110นายพลณวุฒิ ธรรมนิยมนางสาวลลิตา จันไทยตอบรับ
โรงแรม The Tongsai Bay 84 หมู่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320นางสาวสุดารัตน์ หอยมุขตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาสุวรรณภูมิ328 หมู่ 2 ถนนออมสินสงเคราะห์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130.นางสาวช่อผกา แก้วศรีนวลตอบรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดหมู่ 8 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130.นางสาวมณีรัตน์ อาญาเมืองตอบรับ
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กหมู่ 11 ตำบลห้วยหินลาด อำเภเอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120.นางสาวปฏิญญา ทองทิพย์
โรงแรม SALA Samui Choengmon Beach ResortBophut อำเภอ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320นายมนตรี สันรัมย์ตอบรับ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายนิธิพงษ์ศักดิ์ สมคิดตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทียิ้ม356/171 หมู่ 17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายชานนท์ จันทร์จำเริญตอบรับ
บริษัท ปีกานติ จำกัด249 หมู่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150นางสาวพูนศรี การกระสังนางสาววิมล เจริญรัมย์ตอบรับ
บริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสรวิทย์ จุปะมะตังตอบรับ
บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด (ธุรการ สโตร์)16 หมู่ 7 ถนนนิคมลำตะคลอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130นางสาวพิมพ์ชนก จันทราดตอบรับ
โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า1110 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000.นางสาวอรณิชา ปิดตาฝ้ายตอบรับ
โรงแรม เดอะ ซายน์555/65 หมู่ 5 ซอย 12 ถนนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150.นางสาวพิมลวรรณ นาคนาคาตอบรับ
สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์25 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกัญญาภัค โคประไพนางสาวปณิดา แก้วสังข์ตอบรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาอำเภอนาโพธิ์)8 หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230นายศุภณัฐ ปะทิเกตอบรับ
สัสดีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวสุพัตรา นาคประสพนางสาวสุนันทา วงศ์แปลกตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขากระสัง192 หมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสาวสุกันยารัตน์ สมสวยตอบรับ
โรงแรมจีที เรสิเดนส์ 234 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุวนันท์ ไทยารัมย์ตอบรับ
Baan Khaolak Beach Resort26/16 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82210นางสาวพิมพ์ลดา หินอ่อนนางสาวปนัดดา เหง้าเทพนางสาวพิชญาภัค สังฆเวชตอบรับ
การ์เด้นซีวิวรีสอร์ท พัทยา207/1 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ถนนพัฒนา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150นางสาวนิภาพร นามวิชานางสาวพราวพิลาศ ยานรัมย์ตอบรับ
บริษัท แฮปปี้แลนด์กรุ๊ป จำกัด95 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240นางสาวกาญจนา ประสงค์ทรัพย์นางสาวสุธิดา นะรมรัมย์ตอบรับ
บริษัท ซอฟต์แวร์การบัญชี1/4-6 ถนนอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นาสาวกวินนาถ ภาพยนตร์ตอบรับ
สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 25 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุภาวดี สีสัน
บริษัท บุรีรัมย์เอส.จี.ไทร์ จำกัด555 หมู่ 8 ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอินทิรา มัดถาปะกาตอบรับ
บริษัท ไอ.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด302/39-40 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปทุมพร สอนตะคุนางสาวศิรินญา พวงสวัสดิ์ตอบรับ
บริษัท เอส เอ ไอ ซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด475/8 หมู่ 7 ตำบลคลองกิ้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220นางสาวรัชฎา ประสงค์กูลนางสาวพรพิมล บำรุงรัมย์นางาสวผกาวรรณ เพียรสันเทียะตอบรับ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายศักดิ์กรินทร์ เตซะเกรียงไกรตอบรับ
โรงพยาบาลนางรอง692 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นายวิษณุวัฒน์ ขันอาสานายวัชรินทร์ นวลอินทร์ตอบรับ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปลายมาศ726/5 หมู่ 9 ถนนรถไฟพัฒนา ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาววราพร รองกระโทกตอบรับ
สำนักงานบัญชี บวร สาขานางรอง551/4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวภิรมย์ญา จูกูลนางสาวณัฐริการณ์ พรมหงษ์ตอบรับ
บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด111 หมู่ 18 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110นายสุรศักดิ์ ดาสงเคราะห์ตอบรับ
บริษัท สามออ จำกัด195 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวศิริลักษณ์ แป้นแก้วตอบรับ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวสุวนันท์ ศิริเอี่ยมตระกูลนางสาวเจนจิรา เสื้อสูงเนินตอบรับ
บริษัท Y.M.F. อินเตอร์เนชั่นแนลไทย จำกัด69/98 หมู่ 1 ซอยพระแม่การุณย์ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120นางสาวกันยารัตน์ เทพจิตรนางสาวนภสร กระซิรัมย์ตอบรับ
หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส68/4-5,70 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุภัทรา โพธิแสงนายวิศิษฐ น้อยศรีตอบรับ
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวปรารถนา โพธิ์ล้อมนางสาววราภรณ์ อ่อนเที่ยงตอบรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 150 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปารณีย์ แต้มงามตอบรับ
โรงพยาบาลโนนไทย707 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220นายเกรียงศักดิ์ สิงห์วงศ์นายภิเษก ภาชนะวรรณ
โรงแรม เดอะคอนทิเน้นท์ กรุงเทพ 413 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย แขวงวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110นางสาวนภัสสร จันทรังศรีตอบรับ
บริษัท พัทยา แอคเคาน์ติ้ง จำกัด565/102 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20130นางสาวกนกอร ปราบสกุลนางสาวสกาวเดือน โพธิบุตรนางสาวอัมพร ทุมกระโทกตอบรับ
สำนักงานสมพลการบัญชี621 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวนัฐริกา น้อยเกิดพะเนานางสาวภัสรา อาษาภักดิ์นางสาวสาวิตรี มีชัย นางสาวสุกัญญา สุขเจริญตอบรับ
หจก.ชัยวัฒน์การบัญชี86 หมู่ 5 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวณัฐวดี กิจคตินางสาวพรนัชชา ลิ้มโกเมธกุลนางสาวอนุตรา เอกรักษานางสาวรำพึง หรบรรณ์ตอบรับ
สำนักกฏหมายและบัญชีศักดิ์เกษม40/15-16 ถนนอินทจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาววรางคณา จันทร์โสภานางสาวสุภาพร คงสุขขีตอบรับ
สำนักงาน พศวีร์ การบัญชี724/2 หมู่ 5 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวกาญจนพร ทำละเอียดนางสาวขนิษฐา ดิบประโคนนางสาวจิตราภรณ์ สูงรัมย์นางสาวศันสนีย์ พลึกรุ่งโรจน์ตอบรับ
บริษัท กิจจาพงษ์ แอคเคาท์ติ้ง ซีสเท็ม จำกัด629 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130นางสาวปัทมาวรรณ คำดีตอบรับ
บริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวญาณิศา แสงจำนงค์นางสาวนก สืบศิริตอบรับ
บริษัท ธนสยามการบัญชี164 ถนนจักรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000Miss Rattanakvatey Vuth นางสาวนิภาพร ทะนีหงษ์นางสาวภัทรภา ดาทองตอบรับ
172 หมู่ 3 ตำบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180นางสาวจันทิมา ตันนอกตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์355 หมู่ 17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสารินทร์ พิมพะโย
บริษัท ซอฟต์แวร์การบัญชี จำกัด1/4-6 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวมะลิสา เย็นดีนางสาวรสสุคนธ์ กองเกิดนางสาวสุวรรณี สองห้องนอก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย114 หมู่ 14 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเกวลิน ตั้งประเสริฐวุฒินางสาวขนิษฐา พลจันทร์นางสาวธัญลักษณ์ ล้ำเลิศนางสาวสมรัตน์ ภัทรโสภสกุลตอบรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ถนนมนตรีบำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสารคาม จังหวัดมหาสาราม 44000นางสาวสมัญญา อัประมรโกตอบรับ
สำนักงาน เอส.พี.การบัญชี7/66-67 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกาญจนา ไชยอินทร์นางสาวชนม์นิภา สบายใจนางสาวสุขเกษม แสงประโคนนางสาวสุดารัตน์ เสาวโคตอบรับ
บริษัท THUNDER TAXS ADVISORY Co.,LTD40/88 ถนนอินทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสุเมธ พรมแป้นนางสาวณัฐชา บึงชารีนางสาวอรอุมา ยอดบุญหล้านางสาวอุษณี อุรีรัมย์ตอบรับ
เทศบาลตำบลหนองหงส์101 หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240นางสาวภัควดี ชะนะชัยตอบรับ
สโมสรขอนแก่นยูไนเต็ด จำกัด(สำนักงานใหญ่)999/1 หมู่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000นายจิราวุฒิ เจริญดาชัยตอบรับ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์171 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวนิรชา วิชรโชติอนงค์นาฎ ปินตามีนางสาวอุษณีย์ มะไลไธสงตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัตน์การบัญชี218/4 หมู่ 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวสุนารี พรหมเสนานางสาวนกเล็ก เขตรักษาตอบรับ
เทศบาลเมืองนางรอง906 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 นางสาวศศิธร โสภากุลตอบรับ
บริษัท เพอร์เฟค พลัส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด27 หมู่ 4 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวพรพิมล กรุมรัมย์นางสาวรัตติกาล ดวงพรมนางสาวสุภัทศจี ศรีรังกูรนางสาวจิตราพรรณ วงศ์ช่วงโชติตอบรับ
กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวชรินรัตน์ ภู่สีทองนางสาวมสธร เกษรนวลนางสาวศิริอร สุนันท์นางสาวชนกานต์ แซ่จึง
ธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์356 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000นายกิติภัทร์ พอกสนิทตอบรับ
โรงแรมเดอะซายน์พัทยา555/65 ซอยนาเกลือ 12 พัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150นางสาวนิรชา โฟนปลัด
บริษัท สวัสดิ์การบัญชีแอนด์ออดิท จำกัด1592 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวสุนิสา มุ่งดีนางสาวสุมาลี ชะรุมรัมย์นางสาวปาริชาติ อ่อนคำตอบรับ
บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี จำกัด222/156-7 ปากซอย40ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000นางสาวกัญญา คำกองเกิ่งนางสาวดวงหทัย โสประโคนตอบรับ
บริษัท รักษ์สอบบัญชี จำกัด1 ซอยพระยาตรัง 5 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000นางสาวนารินทร์ บุตรเอื้อตอบรับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210นายณัฐวุฒิ สกุลทรงพาณิชย์ตอบรับ
สำนักงานสุรนารีการบัญชี179/90 ซอย 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเมืองนครราชสีมา 30000นางสาวเกวรินทร์ แท่นทองนางสาวเมริตา จันทินมาธรนางสาวรัตนาวดี แก้วสามดวงนางสาวสุรีมาศ สงกูลตอบรับ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์หมู่ 5 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130นางสาวแก้วตา โยงรัมย์นางสาวธวัลหทัย เดิมทำรัมย์นางสาวนิรันดร์ดา แก้วพวงตอบรับ
ภิรญาการบัญชี190/1 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจารุวรรณ กันยามานางสาวจุฑาทิพย์ กำลังเลิศนางสาวทัศนีย์ คุณสารนางสาวน้ำฝน เกรียรัมย์ตอบรับ
ชัยนภาการบัญชี94 ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวภัทรวดี อุส่าห์รัมย์นางสาวรัตติยาภรณ์ สมศรีตอบรับ
ทัศนีย์การบัญชี1340/29 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวชลธิชา สดไธสงนางสาวอนุรดี ทบแก้วนางสาวรุจุรี กระแสโสมนางสาวชลธิดา สดไธสงตอบรับ
ธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ274 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวมณีรัตน์ นนทะศรีนายธนชัย ทรงประโคนตอบรับ
บริษัท เอ แอนด์ เอ สแตนดาร์ท จำกัด158/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวณัชชา ลามพัดตอบรับ
สำนักงานพัชรนันท์การบัญชี883/3 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวชนาฏ ชมภูราชตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจดี การบัญชี131/129 หมู่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองนางสาวสุภาพร จันทร์แดงตอบรับ
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ2/4 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000นางสาวจุฑารัตน์ ลออนางสาวอ้อมขวัญ ชาติเหิมนางสาวปภาดา ทรงประโคนตอบรับ
สำนักงานสุรินทร์ภักดีบัญชี89 หมู่ 18 ถนนศรีพัฒนา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวนุสรา ขาวรัมย์นางสาวปวันรัตน์ ศรีบรรดิษฐนางสาวเพ็ญนภา ศิริสำราญนางสาวสุกัญญา จบศรีตอบรับ
สำนักงานสุรินทร์บัญชีกิจ19/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวลลิตา จันทร์ประโคนนางสาวอนันตญา สายดวงนางสาววรรณิศา ขาดทองนางสาวศศิวิมล สมเหมาะตอบรับ
สำนักงานกวีวัฒน์การบัญชี111/3 หมู่ 19 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจิตจริยาพร สนธิ์ใหม่ตอบรับ
บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฏหมาย จำกัด777.777/1-3 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270นางสาวอริยา จันสด
สำนักงานศศินภาการบัญชี54 หมู่ 10 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาววรรณนา พิรานรัมย์นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์เงินตอบรับ
บริษัท กิจจาพงษ์ แอคเคาท์ติ้ง ซีสเท็ม จำกัด1444/19 หมู่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310นางสาวธัญลักษณ์ งามเชยนางสาวศิริลักษณ์ ตันนอกนางสาวอรวรรณ วันเลิศตอบรับ
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด161/735-740 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 72 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 นางสาวรษรี แสนรัมย์ตอบรับ
บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด555 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวมณีแก้ว ชัยสุวรรณ์ตอบรับ
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด369 หมู่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวจุฑารัตน์ พิราณรัมย์นางสาวชลธิชา แสนพลกรังตอบรับ
บริษัท MW accounting Audit1991/154 ซอยอ่อนนุช 37-40 สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 นางสาวณัฐริกา บันหันไทยสงค์ตอบรับ
บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด (เขาใหญ่ ฟาร์มวิลเลจ)16 หมู่ 7 ถนนนิคมตะคอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130นางสาวธิติมา ดวงศรีนางสาวเนตรดาว สมดีตอบรับ
บริษัท เอสทู ออร์กาไนเซอร์ จำกัด636 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310นายนวมิตร ศรีสุริยชัยตอบรับ
บริษัท ก๊อปปี้ เอ แบงคอก จำกัด237,102 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900นางสาวอริสรา ลวดตะคุตอบรับ
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองประทุมธานี จังหวัดประทุมธานี 12000นายจิรานุวัฒน์ ฉิม
บริษัท สำนักงานบัญชีขอนแก่น จำกัด289/1 หมู่ 26 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000นายณัฐกิตติ์ คนอยู่นายสรายุทธ แดงสีดาตอบรับ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(PBS)145 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลตลาดบางเขน อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210นายสุรพงษ์ โพธิ์พยัคฆ์ตอบรับ
บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท33/33 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ 77110นางสาวชุมสิน อาญาเมืองนางสาวนนทิยา ปานะโปยนางสาววาสิตา แสงอ่อนตอบรับ
สำนักงานพัชรนันท์การบัญชี883/3 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาววนิดา ศัตรูพินาศตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งรัตน์การบัญชี218/4 หมู่ 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวจิรัตชยา ภาสำราญตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลล์ แอนเซอร์วิส(สาขาทวีกิจ)68/4-5,70 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวชลลดา มณีรัตน์นางสาวเจนจิรา แสนคนึงตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลล์ แอนเซอร์วิส(สาขาบิ๊กซี)68/4-5,70 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาววิรัลพัชร พูนรัมย์นางสาวกาญจนา สิมอุดรนางสาวสุดารัตน์ คัชมาตอบรับ
บริษัท ไอ.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด302/39-40 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจารุพร บุญยอดตอบรับ
บริษัท กบินทร์บุรี การบัญชี จำกัด 2 /25 ถนนอนุกูล ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110นางสาววนิดา ศรีนามตอบรับ
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์171 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกุสุมา แจ่มใสตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วาย.การบัญชี50 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกุลธิดา ปุลันรัมย์นางสาวปภัสรา ชัยอุปตอบรับ
บริษัท สวัสดิ์การบัญชีแอนด์ออดิท จำกัด1592 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวศิริลักษณ์ ทรัพย์คำจันทร์ตอบรับ
ศศินภาการบัญชี54 หมู่ 10 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เงินตอบรับ
บริษัท ขจรศรี(การบัญชี) จำกัด397 หมู่ 1 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 30000นายอนิรุทธิ์ เกตุประดิษฐ์ตอบรับ
โรงแรมสุโขทัยกรุงเทพ13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120นางสาวสุนันทา เดชรักษาตอบรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นาสาวอาทิตยา ราชสมบัติ
โรงแรม ครอสทู ไวบ์ บุรีรัมย์405 หมู่ 10 ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอรณิชา ปิดตาฝ้ายตอบรับ
กระสัง14 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสาวอรณี เชือนรัมย์ตอบรับ
บวรการบัญชี34/11 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเบญญาภา วิเศษสุวรรณนางสาวปาริฉัตร ดวงศรีนายกนต์ธีร์ โพธิ์งาม
หจก.วิชั่น แอคเคาท์ติ้ง แอนด์โฮม ดีไซน์165 หมู่ 5 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกนกอร เรืองรัมย์นางสาววารุณี จ้ำนอกนางสาวอฐิตา สืบสุขตอบรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลล์ แอนเซอร์วิส68/4-5 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวรัตนาภรณ์ วังยิฉิมตอบรับ
บริษัท พี.เอ็น.บัญชี 1999 จำกัด6 หมู่ 9 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุนิสา จิรัมย์นางสาวนิตยา เมืองดีนางสาวกาจฐา ประเสริฐสวัสดิ์ตอบรับ
บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด16 หมู่ 7 ถนนลำตะคลอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130นางสาวสุธิดา บุญเนาว์นางสาวอรอนงค์ บริสุทธิ์ตอบรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 150 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปัทมา นิลนนท์ตอบรับ
บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฏหมาย จำกัด777.777/1-3 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270นางสาวศิริมาศ บัวงาม
บริษัท บุรีรัมย์สุทธิสิริ จำกัด29/15-19 ถนนปลัดเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวภัคจิรา เอี้ยงประโคนนางสาวรัชดา ครวญดีนางสาวศิริวิมล สมนอกตอบรับ
บริษัท สำนักงานบัญชี บิสเนส อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด5419-11 ซอยรามคำแหง2413 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก อำเภอเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 นางสาวเมธาพร อาจทวีกุลนางสาวจิรารัตน์ ว่องไวนางสาวสุนิตา เรืองไพศาลนางสาวอภิญญา ใหญ่รัมย์
บริษัท แอนด์ เอ สแตนคาร์ท จำกัด158/2 ซอยสวายเรียง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวณัชชา ลามพัดตอบรับ
สำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วาย.การบัญชี50 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวนิฐินันท์ เจริญศิรินางสาวณัฐธิดา มะลิรัมย์นางสาวทิพย์ธัญญา ขะจีฟ้าตอบรับ
หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง365 หมู่ 3 ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายรังสิมันต์ เลิศเสาวณิตตอบรับ
บริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายนิโคลัส คูเปอร์
เทศบาลตำบลอิสาณ9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายศุภนัย ชะมารัมย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวชยาภาร์ กะรัมย์นางสาววิมลรัตน์ กรงรัมย์
อุทยานเขาพนมรุ้งตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นายตระการ พิมพ์ไธสง

ข่าวจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

Read More

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

Read More

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วย Ionic Framework

กำหนดการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วย

Read More

งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓ : BRICC Festival 2019 ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ด้วยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีกำหนด “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ

Read More

ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการประกวดแผนธุรกิจ

businessplan

Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะทางการตลาด

ser

Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์สอบแข่งขัน ทักษะทางการบัญชี ครั้งที่ 2 “การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี”

AccChallenge

Read More

โครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด(BRU marketing Challenge 2019)

marketing ส่งใบสมัครได้ที่ :

Read More