ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้อมูลศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการรวมจำนวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  เพื่อให้ครบตามหลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงต้องจัดโครงการส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

สำหรับฝึกงาน

สำหรับภาคนิพนธ์

เอกสารเพิ่มเติม :

ภาค ปกติ

ภาค กศ.บป.

  • ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 1/2560
  • ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 2/2560
  • ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 3/2560
  • ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 1/2561
  • ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 2/2561
  • ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 3/2561
  • ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 1/2562
  • ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 2/2562 ล่าสุด
  • ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 3/2562

สถานที่ฝึกงานที่อยู่
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์18 หมู่ 20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์356 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ274 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400.
บริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 .
บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด199 หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์2/19 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โรงแรม ทรีซิกตี้ไฟว์555/85 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ธนาคารออมสิน สาขานางรอง371 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเถภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคูเมือง105/1 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190.
โรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 หมู่ 5 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด122 หมู่ 2 ตำบลสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230.
โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท14 ถนนตะกะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ125 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
ร้านเพื่อนคอมพิวเตอร์363/2 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)151 หมู่ 7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โรงเรียนวัดบุปผาราม178 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)หมู่ 6 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน125 หมู่ 6 ถนนบุรีรัมย์นางรอง ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
สรรพากรพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เชฟวิ่ง อิควิปเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง38/21,38/43 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสงขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยา609 หมู่ 10 ถนนพระตำหนัก ตำบลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190.
สำนักทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท ฟอร์ด ราชสีมา เอกสหกรุ๊ป Ford ESG688 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000.
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)55 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)161 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ธนาคารออมสิน สาขารัตนบุรี138 หมู่ 9 ถนนศรีนคร ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130.
บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400.
บริษัท ไทยประกันชีวิต สาขาบุรีรัมย์554 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์190 หมู่ 8 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท โฮมเมก้ามาร์ท จำกัด55 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)55 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท รับเบอร์แลนโปรดักส์ จำกัด338 หมู่ 1 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140.
โรงเรียนบ้านโคกสูง256 หมู่ 3 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160.
ธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ742 ถนนราษฎร์ดำริ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130.
สถานีตำรวจทางหลวง 2 กอลกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง252 หมู่ 11 ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
หจก.ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส68/4 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท Toyota Gosei Asia Co,.Ltd700/489 หมู่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านด่าน171/1 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย)จำกัด426 หมู่ 17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
6 ซอยอ่อนนุช 74/1 แยก 1 ประเวศกทม. เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250.
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 150 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์274 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์261 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
อินเตอร์แนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จำกัด7/12 หมู่ 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150.
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง151 หมู่ 8 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230.
เอนไกไทย จำกัด444 หมู่ 17 ซอย 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหงัดสมุทรปราการ 10540
ศูนย์กระจายสินค้าบริษัทเคอรี่ (ข้างโรงเรียนมารีอนุสรณ์)22/1 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์306 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัทเอกสหกรุ๊ป มอเตอร์ บุรีรัมย์ จำกัด999/1 หมู่ 10 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องหมู่ 8 ตำบลสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
โรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัยถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250.
การอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองบุรีรัมย์)ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์78 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน488/21-22 หมู่ 18 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2(นครราชสีมา )1313/13 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000.
9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)151 หมู่ 7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด88/1-3 หมู่8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230.
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
บริษัท แอดเคอรานสไทย จำกัด122 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ จำกัด35/1 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570.
บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน)419/1 ซอยลาดพร้าว15 ถนนราดพร้าว ตำบลจอมพล อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900.
บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
Kerry Express22/1 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท เอส พี ไวร์เลส จำกัด448/19-20 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
950 ถนนโชคัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.
ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัยถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250.
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์125 หมู่ 6 ถนนบุรีรัมย์นางรอง ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
กรมสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์72/1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางรอง779-85 ถนนโชคชัย- เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนาราง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา หนองหงส์28 หมู่ 15 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบบ ไทย จำกัด1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180.
บริษัท ซี อาร์ เอเชีย ประเทศไทย จำกัด15/1 หมู่ 3 ถนนบ้านเกาะ- มาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180.
บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด26 หมู่ 4 ตำบลหนอหงส์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160.
ธนาคารออมสิน สาขาสตึก49 หมู่ 16 ถนนท่าช้าง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาห้วยแถลง77 หมู่ 5 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240.
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย114 หมู่ 14 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์25 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ส.ยานยนต์ บุรีรัมย์31/19 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองบุรีรัมย์399 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์ - พุทธไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์150 หมู่ 7 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)151 หมู่ 7 ถนนจิระ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
The Shore At Katathani14 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
บริษัท มงคล การละคร จำกัด429/41 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
272 ซอยสุริยราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท เอ็นเอสแอลฟู้ดส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟสฯ700/707 หมู่ 1 ถนนบ้านเก่า-พานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160.
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31190.
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ศาลากลางจังหวัด1159 ถนนเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท ท. รุ่งอรุณ การ์เมนท์ จำกัด888 ซอยเทียนทะเล ถนนบางขุนเทียนทะเล ตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150.
โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190.
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด (Advice)389/15-16 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง ถนนนครบุรี ตำบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330.
โรงแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัด15 หมู่ 2 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)211 หมู่ 8 ถนนท่าพระ-โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260.
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์103/5 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
โรงพยาบาลนางรอง692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.
ไปรษณีย์บุรีรัมย์17/13 ถนนอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถนนราชดำเนิน ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210.
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถนนราชดำเนิน ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตึก111 หมู่ 2 ถนนสนามม้า ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150.
เทศบาลตำบลบ้านบัวหมู่ 1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส68/4-5,70 ถนนธานี (ทิศเหนือ บขส) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด237 ซอยลาซาล ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ถนน นิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขาที่ 00043)389/15-16 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองหมู่ 6 บ้านสายตรี 4 เหนือ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท36 หมู่ 3 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140.
โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท14 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100.
เทศบาลตำบลห้วยหิน99 หมู่ 15 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240.
ที่ว่าการอำเภอโพนทรายตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240.
สหกรณ์เพื่อการเกษตรอำเภอพุทไธสง83 หมู่ 5 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120.
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค278 หมู่ 3 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุรินทร์38 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000.
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม้าหมู่ 8 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
โรงแรม โมเดน่า บายเฟรเซอร์ บุรีรัมย์111 หมู่ 16 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร191 หมู่ 8 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.
ธนาคารออมสินสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย370 หมู่ 1 ตำบลประหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110.
บริษัท พีเอส อินดิสทร์ โมลด์ แอนด์ดาย จำกัด758/346 หมู่ พฤษาวิลล์ 57 ซอยพัฒนาการ 38 ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250.
โรงแรม X2 Pattaya Oceanphere ครอสทูพัทยา โอเชียนเฟียร์95 หมู่ 2 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยบ้านด่าน184 หมู่ 4 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000.
LA FLORA RESORT & SPA KHAO LAK59/1 หมู่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังงหวัดบุรีรัมย์ 31000.
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์127 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์25 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
2159 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังงหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากคาด39/3 หมู่ 1 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190.
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์103/5 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยราช119-120 หมู่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์127 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ถนนบายพาส-เลียงเมือง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
หมู่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31140.
สำนักงานเทศบาลตำบลอิสานหมู่ 9 ถนนบายพาส-เลี่ยงเมือง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านกรวด304-304 หมู่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัทเท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด7/119 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140.
โรงแรมลา ฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา59/1 หมู่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาปรางค์กู่238 หมู่ 1 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีษะเกษ
ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย500 หมู่ 9 ตำบลชุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์315/3 ซอยจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย37/41-2 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)151 หมู่ 7 ถนนจิระ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด (โครงการบ้านอรุณโฮม)555 หมู่ 16 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000.
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์999 หมู่ 6 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ที่ว่าการอำเภอสตึกถนนสตึกสำราญ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150.
9 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
9999 หมู่ 5 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130.
ที่ว่าการอำเภอนางรองถนนสืบสหการ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.
603 หมู่ 18 ถนนบุรีรัมย์-สุรินทร์ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
444/20 ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
บริษัท เอกสหออโต้ จำกัด300 หมู่ 9 ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
หจก.ส.ยานยนต์บุรีรัมย์ 1994 สาขาอำเภอบ้านกรวด31/19 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
อุตสาหกรรมโคราช111 หมู่ 18 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)90 อาคารซีดับเบิ่ลยูทาวเวอร์ชั้น36 ตำบลห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร10310
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัติร์ศึก147/13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรมย์ 31000
บริษัท ศิวะ บาร์ ณา จำกัด444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรรัมย์ 31000
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์363 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)68/39 หมู่ 3 ซอยแสมดำ 17 ตำบลแสมดำ อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
Cresco Hotel Buriram333 หมู่ 4 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ธนาคารอาคารสงเคราะห์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Long Beach Garden Hotel Spa449/7 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ16ถนนพัทยา-นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคล Balcony Courtyard Sriracha Holtel & Serviced Apartments บริษัท ก่ำโกมิน จำกัด 111/181 หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท เบส แพ็ค คอนกรีน 2จำกัด105 หมู่ 2 ถนนรัมย์-สตึก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
โรงเรียนดงพลองพิทยาคม128 หมู่ 2 ถนน ชุมพวง-สตึก ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์31150
การปะปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์2/19 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหัดบุรีรัมย์31000
โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์31190
Shangri-La Chaing Mai89/8 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
อวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา218/2-4 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จำกัด22/1 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท บั่งไฟล้าน มิเดีย จำกัด1/3 ซอยลาดพร้าว64แยก4 ถนนลาดพร้าว ตำบลแขวงวังทองหลาง อำเภอเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 103110
บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)888 หมู่ 6 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
บริษัท โตโยต้า กาญจนเทพ จำกัด3814 ถนนพระราม 4 ตำบลแขวงคลองตัน อำเภอเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
บริษัท เวิร์ค อิน จำกัด 599/175 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
บริษัท คาร์กิลล์มทีส์ ไทยแลนด์ จำกัด44 หมู่ 5 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ที่ว่าการอำเภอหนองกี่หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด107 หมู่ 21 ถนนกระสัง-ประโคนชัย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
เทศบาลอำเภอเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ที่ว่าการอำเภอกระสังถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
บริษัท อควา แคร์ เทรดดิ้ง จำกัด187 หมู่ 1 ตำบลดอกไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางรอง779/85 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เทศบาลตำบลบ้านกรวด172 หมู่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
บริษัท คิดส์แอนด์ทอยส์ดัสตรี้(ประเทศไทย)จำกัด91 หมู่ 1 ซอยร่วมสุข ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลตำบลดอนมนต์11 หมู่ 2 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
ที่ว่าการอำเภออำเภอพุทไธสงหมู่ 1 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
บริษัท คานาเอคซ์(ประเทศไทย) จำกัด150/37 หมู่ 9 ซอยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เทศบาลนครแหลมฉบัง99 หมู่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด279 หมู่ 9 ถนนลำปลายมาศ-บุรีรัมย์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 45 หมู่ 17 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาบุรีรัมย์150 หมู่ 7 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด279 หมู่ 9 ถนนลำปลายมาศ-บุรีรัมย์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์44 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์97/7 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลอิสาณหมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์ - นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โรงแรมโมเดน่า บายเฟร์เซอร์ บุรีรัมย์111 หมู่ 16 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด18 โครงการพาร์ดเลน ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
333 หมู่ 4 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตึก111 หมู่ 22 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย210 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท ฮานา เซมิ คอนดักเตอร์(อยุธยา)จำกัด100 หมู่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด159/30 ซอยวิภาวดี 62 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมู่ 13 ตำบลโนนสวรรค อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาประโคนชัย (ขอฝึกฝ่ายสินเชื่อ)72 หมู่ 8 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ ไทยแลนด์ จำกัด44 หมู่ 5 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
บริษัท แสนมณี พร้อมเพอร์ตี้ จำกัด111 หมู่ 8 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอนางรอง68 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา200 หมู่ 4 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร779,781,783,785 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่)ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่)ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31001
สำนักงานพัฒนาฝึมือแรงงานบุรีรัมย์88 หมู่ 4 ถนนบุรีรัมย์ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานพัฒนาฝึมือแรงงานบุรีรัมย์88 หมู่ 4 ถนนบุรีรัมย์ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์17-14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
328/11 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด42/4 หมู่ 3 ถนนมหราช ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด107 หมู่ 21 ถนนกระสัง-ประโคนชัย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา49 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 30000
บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด8899 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด97 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.
บริษัท ตลาดเซฟวัน จำกัด148/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเทศบาลนครราชสีมา 30000
สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)567 หมู่ 3 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท บิก อิเลคทริด แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด111/111 หมู่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 215 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สุรินทร์พนมรุ้งขนส่ง190 หมู่ 10 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด(มหาชน)157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)218 หมู่ 4 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Siam NSK Steering Systems Co.,Ltd90 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา35 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์315/3 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาสุรินทร์8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
แสงทองอิเล็คทริคไบค์ สาขาบุรีรัมย์186/1 ถนน สุนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด(มหาชน)459 ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสน เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัดเลขที่ 1 ซอยรามคำแหง60/4 ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ กรุงเทพฯ 10204
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัย์231 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัทแวนด้าแพค จำกัด700/135 ม.5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น แพ็คเกจจิ้ง โซลูซั่น (ประเทศไทย) จำกัด189 หมู่ 3 ถนนบ้านไร่-หนองกาน้ำ ตำบลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ -ซีพี จำกัด475/8 หมู่7 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์439 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท29 ถนนกะเรนุ้ย ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุรินทร์38 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์215/4 หมู่ 11 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด369 หมู่ 6 ตำบลหน้องระเรือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง23 หมู่ 19 ถนนกระสัง-สุรินทร์ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด45/1-5 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด 345 หมู่ 19 ถนน 208(ขอนแก่น-สารคาม) ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
Thames Valley Khao Yai999 หมู่ 4 ถนนธนะรัชท์ ตำบลหมู่สี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450
ธนาคารออมสิน สาขากระสัง109/10 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์31160
โรงแรม ลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์สปา59/1 หมู่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุวรรณภูมิ445 หมู่ 5 ถนนปัทมานนท์ ตำบบลสระครู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
โรงแรม Holiday Inn Pattaya463/68,463/99 หมู่ 9 ถนนเลียบชายหาด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ธนาคารออมสิน สาขากระสัง109-10 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
Modena by Fraser Buriram111 หมู่ 16 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานบุรีรัมย์674/15-16 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดมหาสารคามถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
สถานนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)145 ถนนวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักงานท้อน299 หมู่ 1 ตำบลสำนักงานท้อน อำเภอบ้านยาง จังหวัดระยอง 21130
Cresco Hotel Buriram333 หมู่ 4 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 12/2 ถนนนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กตรอน(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) METCO399/7 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
บริษัท ไทยลีพลัส จำกัด163 ซอยสวนผัก 4 แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โรงแรม โคซี่บีซ พัทยา400 หมู่ 12 ซอยราชวรุณ ถนนเขาพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
บริษัท ดานิลี่ จำกัด64/210 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
21 ชั้น 4 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท ลัสเตอร์ สไมล์ จำกัด22 ซอยพึงมี เขตพระโขนง แขวงบางจาก กรุงเทพมหานคร 10230
โรงพยาบาลบุรีรัมย์1 หมู่ 5 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท นิชชินเบรค (Nissin Brake) โคราช399 หมู่ 6 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
บริษัท นิชชินเบรค (Nissin Brake) โคราช400 หมู่ 6 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลสุรินทร์68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
บริษัท คนทีวี(ไทยแลนด์)จำกัด สำนักงานใหญ่101/774 หมู่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
บริษัท ครอสทู ไวบ์ บุรีรัมย์ (x2 Vibe Buriram)405 หมู่ 10 ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โรงเรียนเทศบาล2 (อีสาณธีรวิทยาคาร)90/5 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด999 หมู่1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โรงพยาบาลนางรอง692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
บริษัท แซดเอฟ ทีอาร์ ดับบลิว สเทียริ่ง แอนด์ ซัซเฟนชั่น จำกัด64/2 หมู่4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองต์ แอนด์แฟนไซส์ จำกัด469 ถนนบอนด์สตรีต ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองต์ แอนด์แฟนไซส์ จำกัด 469 ถนนบอนด์สตรีต ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด274 หมู่8 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด64/32 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด 99 หมู่1 ซอยนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนเอเชีย ตำบลบ้านโพ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนคนศรีอยุธยา 13160
บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด33 หมู่4 ซอยนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ทางหลวง331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จัวหวัดระยอง 21140
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด222 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร ตำบลบางพลัด อำเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
บริษัท Hi-Tech Apparel co.,Ltd. (Head Quarter)328 ถนนประชาอุทิศ ตำบลทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140
โรงแรมลา ฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา59/1 หมู่5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต2451 หมู่2 ถนนอำนวยกิจ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
โรงพยาบาลนางรอง692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
บริษัทศิริไกรอุตสาหการ จำกัด(สำนักงานใหญ่)297 ถนน รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
บริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)ท่าเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
บริษัท เซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา990-998 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สำนักงานเทศบาลตำบลพานทอง19 หมู่10 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
บริษัทไดซิน จำกัด324 หมู่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โรงภาพยนต์ เอ็ม วี พี ชั้น2 ห้างทวีกิจ274 หมู่8 ถนนบรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท เค เอส ริชเชส จำกัด บุรีรัมย์47/22-230 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด32/79 หมู่ 4 ซอยสุสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
บริษัท สมอลล์รูม จำกัด777 ศูนย์การค้าเรนฮิลล์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการรวมจำนวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  เพื่อให้ครบตามหลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงต้องจัดโครงการส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนาความรู้ หลักการทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง
๒.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ
๓.  เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานภายใต้การแนะนำช่วยเหลือของ หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่มีประสบการณ์มาก่อน
๔.  เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

เป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ๔ ปี ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมงและ 4๕๐ ชั่วโมง ตามลาดับ

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ รวมจานวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า  ๒๑๐  ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 4๕๐ชั่วโมง เพื่อให้ครบตามหลักสูตร

วิธีดำเนินการ

๑. นักศึกษาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและได้รับการตอบรับจากหน่วยงานนั้นๆ
๒. คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมสัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๓. คณะวิทยาการจัดการ จัดทาหนังสือส่งตัวนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตาม หน่วยงานต่างๆ ดังรายละเอียดที่นักศึกษาได้ให้ข้อมูลไว้กับทางคณะฯ
๔. คณะฯ จัดส่งอาจารย์ออกไปนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพบปะหัวหน้าหน่วยงานเพื่อติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์เป็นระยะๆอย่างน้อย ๒ ครั้ง
๕. เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากหัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์นิเทศ และส่งผลการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปยังคณะฯ
๖. จัดอบรมสัมมนานักศึกษาหลังจากกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งสุดท้าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆ โดยการนาเอาความรู้ทางทฤษฎีที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติจนเกิดทักษะความช านาญเพียงพอที่จะนาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไปได้อย่างดี

1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)
– งานด้าน CEO องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
– งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านนักบริหารสานักงาน
– งานด้านเจ้าหน้าที่ธุรการ
– งานด้านหัวหน้าส านักงาน
– งานด้านผู้ประกอบธุรกิจ

2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)
– งานด้านฝ่ายการตลาด                       – งานด้านการขายอาชีพ
– งานด้านวางแผนการตลาด                 – งานด้านการวิจัยการตลาด
– งานฝ่ายจัดซื้อ                                    – งานด้านธนาคารรัฐบาล/ธนาคารพาณิชย์

3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
– งานด้านคอมพิวเตอร์
– งานด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– งานด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
– งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์)
– งานด้านฝ่ายการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านฝ่ายสวัสดิการ
– งานด้านฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
– งานด้านการเลขานุการผู้บริหาร
– งานด้านฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)
– งานด้านที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน
– งานด้านที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการเงิน
– งานด้านการธนาคารแห่งประเทศไทย
– งานด้านหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
– งานด้านเศรฐกร
– งานด้านการธนาคาร
– งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
– งานด้านการธุรการ
– งานด้านการบริหารงาน

7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)
– งานด้านการธนาคาร
– งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
– งานด้านการธุรการ
– งานด้านการบริหารงาน

8.สาขาวิชาการบัญชี
– งานด้านการบัญชี
– งานด้านการตรวจสอบบัญชี
– งานทางด้านการเงินการบัญชี
– งานด้านตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
– งานด้านการตรวจสอบบัญชี ผู้รองรับบัญชี

9. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
– งานด้านการประชาสัมพันธ์
– งานด้านการจัดรายการวิทยุ
– งานด้านข่าววิทยุ งานด้านข่าวหนังสือพิมพ์
– งานด้านข่าวโทรทัศน์
– งานด้านการฝ่ายขายโฆษณา
– งานด้านช่างภาพนิ่ง ช่างภาพวีดีทัศน์
– งานด้านครีเอทีฟบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

10. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม
– งานด้านมัคคุเทศก์ ทางานในสถานประกอบการนาเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ
– งานด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
– งานด้านการนาเที่ยว ภาครัฐและเอกชน
– งานด้านการต้อนรับบนเครื่องบิน
– งานด้านการประกอบการอาชีพธุรกิจโรงแรม,เรือสาราญ

ข่าวจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่

Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิดคลินิกการทำผลงานทางวิชาการ”

ด้วยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read More

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม “การจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร”

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่

Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

Read More

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการพิจารณานักศึกษาที่สอบผ่านเบื้องต้นเพื่อเข้าทำงาน PART TIME กับบริษัท ONE TO ONE

ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ

Read More

ขอเชิญร่วมงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์

Read More

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่

Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก (ข่าวดี!! ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 9 กันยายน 2562)

รายละเอียดคร่าวๆ ของงานประกวด (สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้จาก

Read More