บุคลากร

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก :
ปริญญาโท : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)การบริหารสื่อสาร

ตำเหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ประสบการการทำงาน :
ตำแหน่งอาจารย์ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
โทรศัพท์ : 084-288-6189
โทรศัพท์ : 044-611221 ต่อ 5100
แฟกซ์ : 044621204
อีเมลล์ : mayyada1520@hotmail.com

ผลงานวิจัย :

1.
2.
3.