บุคลากร

ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางบริหาร
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี :
ปริญญาโท :
ปริญญาเอก : (บธ.ด.) การตลาด

ประวัติการทำงาน