บุคลากร

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก :
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การเงินและการธนาคาร

ตำเหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ประสบการการทำงาน :
ตำแหน่งอาจารย์ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์ : 044-611221 ต่อ 5200
แฟกซ์ : 044621204
อีเมลล์ :

ผลงานวิจัย :

1.
2.
3.