บุคลากร

ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางบริหาร
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี :
ปริญญาโท : (บธ.ม.)การตลาด
ปริญญาเอก :

ประวัติการทำงาน