บุคลากร

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก :
ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)การพัฒนาเศรษฐกิจ

ตำเหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประสบการการทำงาน :
ตำแหน่งอาจารย์ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์ :    044-611221 ต่อ 5800
แฟกซ์ : 044621204
อีเมลล์ : -

ผลงานวิจัย :

1.
2.
3.