บุคลากร

อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร
รองคณบดี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี   : ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์: พ.ศ. 2542
ปริญญาโท   : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :พ.ศ. 2545
ปริญญาเอก : (กำลังศึกษา) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2538 พนักงานบัญชี บริษัท มหาราชสรรพสินค้า จำกัด
พ.ศ. 2545 รับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ. 2547 รับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ. 2549 หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ. 2550 หัวหน้างานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ. 2552-2559 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ผลงานวิจัย
1.ความต้องการตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งบประมาณจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ แล้วเสร็จ พ.ศ. 2555
2.โครงการยุววิจัยท่องเที่ยว : บูรณาการการศึกษา เศรษฐกิจ ภูมิคุ้มกันชุมชน ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ปี 2552 – 2553 งบประมาณจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) แล้วเสร็จ พ.ศ. 2553
3. การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้ ได้รับงบประมาณจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2548
4. การจัดการโปรแกรมท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในการเข้าสุ่ประชาคมอาเซียน งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ พ.ศ. 2558
5. ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งบประมาณจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ พ.ศ. 2558
6.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เข้าทำงานในสถานประกอบการตามทัศนคติของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ พ.ศ.2559
7.ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2559 แล้วเสร็จ พ.ศ.2560
8.พันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างไทย-กัมพูชา ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2552
9.การบริหารจัดการโฮมสเตย์มาตรฐานไทย ตามเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในภูมิภาคอีสานตอนล่าง กรณีศึกษา : จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง งบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2549
10.การประเมินผลสถานภาพและผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ปี พ.ศ. 2544 –2545 กรณีศึกษาเชิงลึก 48 กลุ่ม 4 ภูมิภาค ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏ) แล้วเสร็จ พ.ศ. 2547
11.โครงการวิจัยปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตภาคะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2547 งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วเสร็จ พ.ศ. 2547
12.โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในผ้าทอ พื้นบ้านกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
13.โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกรณีศึกษา : ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
14.ความต้องการตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งบประมาณจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ แล้วเสร็จ พ.ศ. 2555
15.เส้นทางท่องเที่ยวของดีจังหวัดบุรีรัมย์ของกลุ่มเยาวชนเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ พ.ศ. 2558

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์
1. บทความวิจัย เรื่อง การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในอีสานใต้ จำนวน 10 หน้า ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ. 2552 หน้า 227-237 ของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2553
2. บทความวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการโฮมสเตย์มาตรฐานไทย ตามเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในภูมิภาคอีสานตอนล่างกรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จำนวน 20 หน้า ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2550
3. บทความวิจัย เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวนอุทยานเขากระโดง จำนวน 9 หน้า ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551
4. นำเสนองานวิจัยนานาชาติในต่างประเทศ เรื่อง INNOVATION MODEL OF TOURISM KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS OF LOWER NORTH EASTERN LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATION ชื่อการประชุม INTERNATIONAL FORUM FOR RESPONSIBLE TOURISM, THIRD EDITION. 04 – 06 APRIL 2014, Targu Jiu, Romania จัดโดย AMPHITHEATRE FOUNDATION สถานที่จัด Brancusi Hotel ณ เมือง Târgu Jiu ประเทศโรมาเนีย

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์
1. บทความวิชาการ เรื่อง บทเรียนการจัดการความรู้ที่พักสีเขียว : ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท จำนวน 14 หน้า เผยแพร่ใน รมยสาร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประวัติการเป็นวิทยากร
หัวข้อในการบรรยาย หน่วยงาน/โครงการ
– การต้อนรับและการบริการ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
– การพัฒนาบุคลิกภาพ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจ บุรีรัมย์
– การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
– การจัดการโฮมสเตย์ สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
– ยุวอาสาสมัครท่องเที่ยว สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
– ยุววิจัยท่องเที่ยว สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
– วิทยากรบรรยายรายวิชา หลักการมัคคุเทศก์ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสุรินทร์
– วิทยากรบรรยาย การท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิทยาลัยชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์