บุคลากร

อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ