บุคลากร

อาจารย์รังสิมา สว่างทัพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางบริหาร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี :
ปริญญาโท :
ปริญญาเอก :

ประวัติการทำงาน