บุคลากร

ตำแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร :
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
- ปัจจุบันกำลังศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน :
1 พฤษภาคม 2555 ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) งบแผ่นดิน มหาวิทยาลัย


ผลงานวิจัย

 1. งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

                   1.1 หัวหน้าโครงการวิจัย

 1. โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2553
 2. โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือนที่มีต่อคุณภาพชีวิตในครอบครัวของเกษตรกรบ้านหนองตาไก้ หมู่ 16 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2556
 3. โครงการวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2556
 4. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนศิลา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2557
 5. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำนวณต้นทุนการผลิตนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2558
 6. โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอเสื่อกกของกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2560
 7. โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายเยาวชนรอบป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนตำบลโคกกลางอย่างยั่งยืน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2560
 8. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2560

                   2.2 ผู้ร่วมวิจัย                               

 1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2556
 2. โครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2556
 3. โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของสำนักงานบัญชีในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2556
 4. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2557
 5. โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของสถานประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2557
 6. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2557
 7. โครงการวิจัยเรื่อง ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเป้าหมายโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2557
 8. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2558
 9. โครงการวิจัยเรื่อง ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2558
 10. โครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2558
 11. โครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและประเมินบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำปีการศึกษา 2557 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2558
 12. โครงการวิจัยเรื่อง คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2558
 13. โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ที่มีต่อการคำนวณภาษีอากรของนักบัญชีในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2558
 14. โครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2558
 15. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนรอบป่าโกรกประดู่ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2558
 16. โครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2559
 17. โครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับจิตสำนึกท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่าชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2559
 18. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหนองโดนน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2559
 19. โครงการวิจัยเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการหมุนเวียนน้ำใช้ในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชนฐานราก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2559
 20. โครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2560
 21. โครงการวิจัยเรื่อง ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2560
 22. โครงการวิจัยเรื่อง ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
 23. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2560
 24. โครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2560
 25. โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2560
 1. งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

                   2.1 แผนงานวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปีงบประมาณ 2560

2.2 โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโพนก่อ ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปีงบประมาณ 2560

2.3 โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปีงบประมาณ 2560

2.4 โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมเพิ่มมูลค่าการตลาดของกลุ่มผู้ปลูกแตงโมชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2560 – 2561

 1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์
  1. บทความวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Nation and International Research Conference 2015 (NIRC 2015) : The wisdom for Educational and Social Development” วันที่ 23 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  2. บทความวิจัยเรื่อง ศึกษาระบบบัญชีของชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนศิลา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม 3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  3. บทความวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2558เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
  4. บทความวิจัยเรื่อง ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ที่มีต่อการคำนวณภาษีอากรของนักบัญชีในจังหวัดบุรีรัมย์ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม 3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม
  5. บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหนองโดนน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม 3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  6. บทความวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ป่าชุมชนบนฐานของการมีส่วนร่วม การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” University Engagement for Sustainable Development ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  7.บทความวิจัยเรื่อง คุณค่าและมูลค่าป่าชุมชนตำบลโคกกลางเพื่อสร้างแนวทางการอนุรักษ์ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” University Engagement for Sustainable Development ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  8. บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบบัญชีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนศิลา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 22-24 พฤศจิกายน 2559 วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
  9. บทความวิจัยเรื่อง คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เผยแพร่ในรมยสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน 2559) วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
  10. บทความวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏพระนคร ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน 2559) วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
  11. บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนรอบป่าโกรกประดู่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  12. บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของสถานประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เผยแพร่ในวารสารศรีวนาลัยวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 1/2559 ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
  13. บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนและประเมินมูลค่าการใช้ ประโยชน์จากป่าของชุมชมรอบป่า ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  14. บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือนที่มีต่อคุณภาพชีวิตในครอบครัวของเกษตรกรบ้านหนองตาไก้ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
  15. การวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำนวณต้นทุนการผลิตนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
  16. การวิจัยเรื่อง การยกระดับจิตสำนึกท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่าชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  17. การวิจัยเรื่อง กระบวนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นกับป่าชุมชนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster) ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  18. การวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในมุมมองของตลาดแรงงาน การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster) ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  19. การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของสถานประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
  20. การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอเสื่อกกของกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2560 วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
  21. การวิจัยเรื่อง รูปแบบการสร้างจิตสำนึกท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2560 วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
 2. บทความวิชาการที่ตีพิมพ์

– การใช้ประโยชน์ป่าชุมชนโกรกประดู่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2559 วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

    9. เอกสารประกอบการสอน /เอกสารคำสอน

– รหัสวิชา 3522103 ชื่อวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2

     10. ประวัติการเป็นวิทยากร

 1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการ Update มาตรฐานภาษีเงินได้ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการ วิทยาการจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจธุรกิจครัวเรือน ในระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2557 และวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2557 ณ ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการUpdate มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้ รุ่นที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 4. โครงการการบูรณาการการจัดการความรู้ด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 1347 อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายยุววิจัย : สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 6. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1347 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 7. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ (ITA) พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ จังหวัดบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกวันจันทร์ เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2559 จำนวน 20 วัน
 8. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการ “Update มาตรฐานภาษีเงินได้” รุ่นที่ 3สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 9. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการ “วิทยาการจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจธุรกิจครัวเรือน : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจครัวเรือน” กิจกรรมถ่ายถอดความรู้บัญชีครัวเรือนให้กับชุมชน 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสายยาว ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 10. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการ “วิทยาการจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจธุรกิจครัวเรือน : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจครัวเรือน” กิจกรรมถ่ายถอดความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และกิจกรรมการนำความรู้บัญชีครัวเรือนไปใช้กับระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 1322 ชั้น 2 อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 11. เป็นวิทยาการในโครงการ “พัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน “เส้นทางการทำงานอย่างมืออาชีพ” วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ชั้น 2อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 12. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม การบูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อน้อมนำแนวทางตามพระราชดำรงพ่อหลวง สาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมศูนย์อุดมศึกษาปะจำ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
 13. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ “เขียนแผนธุรกิจ” คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสายยาว ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 14. โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน “เส้นทางการทำงานอย่างมืออาชีพ”   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ชั้น 3 อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์