บุคลากร

อาจารย์นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ