บุคลากร

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก :
ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ตำเหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ประสบการการทำงาน :
ตำแหน่งอาจารย์ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
โทรศัพท์ : 085-015-6347
โทรศัพท์ : 044-611221 ต่อ 5100
แฟกซ์ : 044621204
อีเมลล์ :

1.
2.
3.