บุคลากร

อาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางบริหาร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี   :
ปริญญาโท  :
ปริญญาเอก :

ประวัติการทำงาน