บุคลากร

อาจารย์กิตติกร ฮวดศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางบริหาร
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี :
ปริญญาโท :
ปริญญาเอก :

ประวัติการทำงาน