บุคลากร

ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางบริหาร
วุฒิการศึกษ
ปริญญาตรี :
ปริญญาโท :
ปริญญาเอก : (ปร.ด.) การจัดการ
ประวัติการทำงาน