บุคลากร

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์

สายตรงคณบดีคณะวิทยาการจ้ดการ


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการได้แจ้ง ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้อาจารย์ พนักงาน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ใช้สื่อนี้ในการบอกแจ้งถึงปัญหาที่กำลังประสบ หรือเรื่องราวความไม่ชอบมาพากลในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อที่ทางคณะทำงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จะได้ช่วยติดตามดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน ทั้งนี้ข้อมูลที่ส่งมาจะถูกกลั่นกรองโดยท่านอธิการบดี ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย หรือจะแจ้งข้อมูลกลับทาง E-Mail ที่แจ้งไว้เท่านั้น ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขในการส่งเรื่องถึงคณบดีดังนี้

  • เรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใดให้ได้รับความเสียหาย
  • ต้องใช้ชื่อจริง – นามสกุลจริงในการส่ง ห้ามแอบใช้ชื่อบุคคลอื่น
  • หากไม่ใช้ชื่อนามสกุลจริง ต้องระบุเป็นกลุ่มหรือคณะ และต้องมีหลักฐานแสดงความมีตัวตนของกลุ่ม
  • หากต้องการให้ตอบปัญหากลับ ต้องกรอก E-mail Address จริงด้วย
  • หากเป็นข้อมูลมีความสำคัญและเปิดเผยไม่ได้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ