บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ทองศรี

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่งทางบริหาร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี   :
ปริญญาโท  :
ปริญญาเอก :

ประวัติการทำงาน