บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา ศรีสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย