บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถกร จัตุกูล

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด