บุคลากร

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก :
ปริญญาโท : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)การประชาสัมพันธ์

ตำเหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ประสบการการทำงาน :
ตำแหน่งอาจารย์ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
โทรศัพท์ : 086-3104276
โทรศัพท์ : 044-611221 ต่อ 5800
แฟกซ์ : 044621204
อีเมลล์ : saijai-@hotmail.com

ผลงานวิจัย :

1.
2.
3.