บุคลากร

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก :
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ส่งเสริมการเกษตร

ตำเหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประสบการการทำงาน :
ตำแหน่งอาจารย์ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ : 085-4144214
โทรศัพท์ :    044-611221 ต่อ 5100
แฟกซ์ : 044621204
อีเมลล์ : keawkaunkhai@windowslive.com

ผลงานวิจัย :

1.
2.
3.