ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง  การรับใบรับรองคุณวุฒิ —————————- ตามที่นักศึกษา ภาคปกติ นักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวมทั้งนักศึกษาตกค้างศึกษาครบหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาดังกล่าว มารับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป) ในวันอังคารที่  ๑๓   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐      เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ตามรายละเอียดกำหนดการดังนี้ ขั้นตอนการดำเนินการ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.      – รับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป)      – นำใบรับรองคุณวุฒิแสดงต่องานการเงิน เพื่อติดต่อขอรับค่าประกันของเสียหายคืน สถานที่       หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ หมายเหตุ      – นักศึกษาต้องมาติดต่อดำเนินการทุกขั้นตอน ด้วยตนเอง      – หากนักศึกษาท่านใดยังไม่ดำเนินการเกี่ยวกับใบปลดหนี้ให้รีบมาดำเนินการที่มหาวิทยาลัย ฯให้เสร็จสิ้นก่อนถึงวันรับใบรับรองคุณวุฒิ 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังเทศน์ นั่งสมาธิและเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา 10 พ.ค. 2560

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า “สมปรารถนา” เมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทำนายได้ทันทีว่า นี่คือผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าวพยากรณ์ว่า “พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย” แล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปีติ ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบส 2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559