ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 263(จากเดิม) รับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 – 7 กรกฎาคม 2562 (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์) ขยายระยะเวลาการรับสมัครถึง  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รับสมัคร นักศึกษา part time จำนวน 40 คน เท่านั้น

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท ONE TO ONE เปิดรับสมัครนักศึกษา Part time ทำงานล่วงเวลา เรียนรู้และทำงานแบบ WIL พร้อมมีรายได้ระหว่างเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. อบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 15.30 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ ห้องประชุมใหม่ อาคาร 24 2. สมัครได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 24 3. อบรมครั้งที่ 1 รับจำนวน 40 คน สามารถลงชื่อได้ที่ สำนักงานคณบดีอาคาร 24 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้เข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่านิยมที่ดีงามในชีวิตประจำวัน รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมและเผยแพร่หลักธรรมเพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้แก่ท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีธรรมให้กับสังคม และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดการ โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ เวลา 07.00 น. – 08.00 น   – ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมเพรียงกันที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ เวลา 08.00 น. – 08.30 น.   – รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดและให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมโครงการ – คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เวลา 08.30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 และวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. – 08.00 น. คณาจารย์ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม เวลา 08.00 น. – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงาน ทางวิชาการ กฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการตรวจ ปัญหา อุปสรรค ในการส่ง และการตรวจ เทคนิคและวิธีการเขียนตำรา กลุ่มที่ 1 กลุ่มขอกำหนดตำแหน่ง

การอบรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ “เขียนรายงานการวิจัย 5 บทอย่างไร จึงจะส่งผลงานทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ได้

กำหนดการ การอบรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการวิจัย หัวข้อ “เขียนรายงานการวิจัย 5 บทอย่างไร จึงจะส่งผลงานทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ได้” วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ชั้น 2 อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 08.00 น. – 08.30 น.     ลงทะเบียน 09.00 น. – 12.00 น.      อบรมเชิงปฏิบัติการ

ข่าวด่วน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

ข่าวด่วน…..! หลักสูตรปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล เปิดรับสมัครแล้ว – รับจำนวน 25 คน ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. ถึง 30 มิ.ย.62 เปิดเทอม เดือน สิงหาคม 2562 – เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 09.00-15.30 น. – ค่าเทอมๆละ 25,000 บาท – สมัครที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้น 8 อาคาร 15 – บริหารหลักสูตรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ โทร.0815487045 ปัจจุบันและอนาคต การทำงานทุกอย่างมาอยู่ที่ระบบดิจิทัล เช่น การทำงานภายในสำนักงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้า การหารายได้บนระบบดิจิทัล การซื้อขายหลักทรัพย์ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ……………………………………………………………………… 1. ระยะเวลาและคณะที่เข้าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1.1 รุ่นที่ 1 วันที่ 6 –7 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ประมาณ 1,500 คน) 1.2 รุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ (ประมาณ 1,500 คน) 2. สถานที่ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3. สถานที่ลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ บริเวณถนนหน้าอาคาร 26 (รับรายงานตัวระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น.) 4. สถานที่พัก นักศึกษาจะต้องหาที่พักเอง เนื่องจากจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย (ทั้งเดือนพฤษภาคม