ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 22 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิดคลินิกการทำผลงานทางวิชาการ”

ด้วยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิดคลินิกการทำผลงานทางวิชาการ” ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/HytkG2oi5TQMLref6 หรือ สแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 นี้ 18 รายละเอียดโครงการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม “การจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร”

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม “การจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร” ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรม ดังต่อไปนี้ 21 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้มีการจัดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation โดยตระหนักถึงการประยุกต์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อทำโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการจากหลายหลายอุตสาหกรรมชั้นนำ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษา วางแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ.2563 ซึ่งการจัดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่สนใจในด้านการเขียนแผนการตลาด เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ ฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลา แผนงาน และการเสนอแนะแนวทางการประเมินผล และสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการพิจารณานักศึกษาที่สอบผ่านเบื้องต้นเพื่อเข้าทำงาน PART TIME กับบริษัท ONE TO ONE

ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท ONE TO ONE CONTACTS เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานแบบ PART TIME รุ่นที่ 1 และได้เปิดอบรมในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 240203 อาคาร 24 ชั้น 2 เพื่อให้ความรู้ พร้อมทั้งมีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าทำงานเป็นกะ โดยสามารถเลือกกะในการทำงานได้ คือ ช่วง 08.00 – 12.00 น. หรือช่วง 15.00 – 18.00 น. และช่วง

ขอเชิญร่วมงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการทุกท่าน เข้าร่วมงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ ตรวจสอบรายชื่อระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ ครุศาสตรมหาบัณฑิต กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ ตรวจสอบรายชื่อระดับปริญญาตรี ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึง 23 สิงหาคม 2561  ****หมายเหตุบัณฑิตสามารถตรวจสอบวันที่จบของตัวเองได้ที่ ทรานสคริปและระบบบริการการศึกษา http://reg.bru.ac.th/registrar/home.asp ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร กำลังอยู่ในวาระการประชุม (โปรดติดตามที่ oapr.bru.ac.th) ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร (อยู่ในช่วงเตรียมข้อมูล)

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก (ข่าวดี!! ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 9 กันยายน 2562)

รายละเอียดคร่าวๆ ของงานประกวด (สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้จาก Link ที่แนบไว้ด้านล่าง) ชื่อการประกวด: Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก โจทย์สำหรับผู้เข้าแข่งขัน: ออกแบบแคมเปญ Shopee 9.9 สำหรับปี 2020 ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การชอปปิ้งออนไลน์ในโลกอนาคต ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าแข่งขัน: ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปวส.-ปริญญาตรี และมีอายุตั้งแต่ 17 – 25 ปี ประเภทการแข่งขัน: ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมทั้งในแบบเดี่ยว หรือแบบทีมไม่เกิน 3 คน การส่งผลงาน:  ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ วิดีโอ, กราฟิก, และบทความ โดยจะต้องเผยแพร่ผลงานลงบน Facebook หรือ Twitter แล้วส่ง Link จาก Post ที่เผยแพร่ผลงานให้กับ Shopee โดยใช้แบบฟอร์มที่ Shopee กำหนด เกณฑ์การตัดสิน: 70% จากคุณภาพของผลงาน และ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 263(จากเดิม) รับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 – 7 กรกฎาคม 2562 (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์) ขยายระยะเวลาการรับสมัครถึง  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รับสมัคร นักศึกษา part time จำนวน 40 คน เท่านั้น

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท ONE TO ONE เปิดรับสมัครนักศึกษา Part time ทำงานล่วงเวลา เรียนรู้และทำงานแบบ WIL พร้อมมีรายได้ระหว่างเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. อบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 15.30 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ ห้องประชุมใหม่ อาคาร 24 2. สมัครได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 24 3. อบรมครั้งที่ 1 รับจำนวน 40 คน สามารถลงชื่อได้ที่ สำนักงานคณบดีอาคาร 24 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์