ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายการ วัน เดือน ปี สถานที่ วันรับสมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 62 และสมัครด้วยตนเอง :วันที่ 1 เม.ย. – 7 ก.ค. 62 http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat complex อาคาร 23) ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat complex อาคาร 23) http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วย Ionic Framework

กำหนดการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วย Ionic Framework” ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 2 มีนาคม 2562 07.30 – 08.3 0 น.       ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น.        พิธีเปิดการอบรม โดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 09.00 – 12.00 น.        อบรมเชิงปฏิบัติการ – แนะนำ Ionic Framework – ติดตั้ง Ionic Framework, Visual Studio Code, – FirstApp บรรยายโดย อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลาและอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 12.00 – 13.00 น.

งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓ : BRICC Festival 2019 ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ด้วยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีกำหนด “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓ :  BRICC Festival  2019  ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยคณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจและการแข่งขัน จำนวน ๓ กิจกรรม  ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่ ๑ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภายใต้ชื่อ “แผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ SME 4.0 (BRU Business Plan Innovation of Creative for SME 4.0 in Challenge 2019)” วันเสาร์ที่

โครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด(BRU marketing Challenge 2019)

marketing ส่งใบสมัครได้ที่ :   439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรสาร 044 621 204 หรือ E-mail : management692@gmail.com หมายเหตุ สมัครภายใน 20 มกราคม 2562 (ให้ผู้สมัคร นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดง ณ จุดแข่งขัน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ โทร : 08-19668189 คุณสายทอง  เกตุชิต โทรศัพท์ 08-3794-3040 ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน : แบบฟอร์ม Word, แบบฟอร์ม Pdf รายละเอียดโครงการ     : โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่บนความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562

plan 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่บนความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ไฟล์   WORD    PDF หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และจัดส่งนิสิต/นักศึกษา

แข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2562 การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2019”

Description เอกสารเพิ่มเติม : >> ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  Word      PDF >>  รายละเอียดการแข่งขัน      

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นงลักษณ์ ทองศรี

คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ มาลีณี  จุโฑปะมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน “วันวารที่พากเพียร วันเกษียนที่ภาคภูมิ ผศ.ดร.นงลักษณ์  ทองศรี” วันที่ 25 กันยายน 2561″ ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์