เอกสารประกอบการบรรยาย วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์  ดาวน์โหลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  จีวัฒนา   ดาวน์โหลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา  ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์  พิมพ์กลัด เอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรม    ดาวน์โหลด การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงาานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    ดาวน์โหลด การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ดาวน์โหลด business plan DEPA-RA-01 DEPA APPLICATION FORM Digital Economy Promotion Agency (Depa) Startup Presentation Capital Budgeting (Cash Flow Projection) key activities Key Partners หมวด VDO ในศูนย์ Doss