ไม่มีหมวดหมู่

ครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โปรแกรมการค้นหาครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรุณากรอกหมายเลขครุภัณฑ์ ลำดับว.ด.ป.หมายเลขครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์จำนวนราคาต่อหน่วยราคารวมหน่วยงานรับผิดชอบสถานที่ตั้งสถานะภาพ 1 12 มีค. 5513.05.0021/55 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด2889028890 คณะเทคโนอุตสาหกรรม1831พบใช้ได้ 2 12 มีค. 5513.05.0022/55 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด2889028890 คณะเทคโนอุตสาหกรรม1832พบใช้ได้ 3 12 มีค. 5513.05.0023/55 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด2889028890 คณะเทคโนอุตสาหกรรม1833พบใช้ได้ 4 12 มีค. 5513.05.0024/55 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด2889028890 คณะเทคโนอุตสาหกรรม1834พบใช้ได้ 5 9 กค. 5713.01.0101/57 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง2470024700 คณะเทคโนฯอุตสาหกรรมสำนักงานคณะพบใช้ได้ 6

ประชุมสามัญคณาจารย์และบุคคลากรคระวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1

ประชุมสามัญคณาจารย์และบุคคลากรคระวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิิ คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์