อบรมสัมนา

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย ชุดโครงการหลัก นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้า ทางการเกษตรเชิงพานิชย์ของชุมชนในเขตพื้นที่ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ชุดโครงการหลัก การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจ้ดการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา

โครงการอบรมสัมมนา “การทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ ธารามันตรา ชำอำ รีสอร์ท ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus” ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ชึ่งมีคณาจารย์ ดังต่อไปนี้ 1. อาจารย์กิตติกร  ฮวดศรี 2. อาจารย์ชนินาถ  ทิพย์อักษร 3. อาจารย์จตุพร  จันทารัมย์ 4. อาจารย์ภัคณิษา  อภิศุภกรกุล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต(KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

            ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต (KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์สุติมา ฮามคำไพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอาจารย์สุนันวดี พละศักดิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย จึงได้เสนอขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต (KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อเติมเต็มความรู้ความเข้าใจวิธีการหรือกระบวนการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จ