อบรมสัมนา

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย ชุดโครงการหลัก นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้า ทางการเกษตรเชิงพานิชย์ของชุมชนในเขตพื้นที่ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ชุดโครงการหลัก การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์