ผลงานของคณะ/นักศึกษา

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการตักบาตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ อาจารย์ปัญจมาพร  ผลเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการตักบาตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ  ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 07.20 น. – 08.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางสาวภัทรวรรณ อาจประโคน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 เข้ารับรางวัลจากการประกวดนักจัดรายการวิทยุฯ โดยได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ครั้งที่ 17

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  อาจารย์จงกล ศิริประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวล นำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ดิจิทัล ปีที่ 17” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่สายอาชีพด้านสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุและให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นางสาวภัทรวรรณ อาจประโคน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4  เข้ารับรางวัลจากการประกวดนักจัดรายการวิทยุฯ โดยได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว

21 สิงหาคม 2562 โครงการฝึกทักษะทางภาษา “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์รวีพรรณ อุตรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการฝึกทักษะทางภาษา “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ (240203) ชั้น 2 อาคาร 24  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นรินทร์ เจตธำรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นวิทยาการบรรยาย การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง คุณสมบัติของบัณฑิตที่องค์กรต้องการ เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) และการจัดทำแฟ้มสะสม (Portfol) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและกำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการ “วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมและสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นั้น ในการนี้ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ดังนี้ ๑. คณะผู้บริหารแต่งกายชุดปกติขาว ถวายพานพุ่มราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) ๒. คณาจารย์ บุคลากร แต่งกายชุดปกติขาวหรือผ้าไทยโทนสีฟ้าเข้าร่วมพิธี 1548 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคโปสเตอร์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ ลุณีวรรณ ปะสุตัง, ณัฐพร สุขสวัสดิ์, สุวรรณา ดาศรี สิทธิการ จะแรมรัมย์,มภัสวรรณ วันเพ็ญ, ผกาพันธ์ เพชรเลิศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคโปสเตอร์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้เข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่านิยมที่ดีงามในชีวิตประจำวัน รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมและเผยแพร่หลักธรรมเพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้แก่ท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีธรรมให้กับสังคม และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาจัดการได้จัดโครงการ​ ปฐมนิเทศ​ บายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูปีการศึกษา2562​

เมื่อวันที่​ 19​  มิถุนายน​ 2562​ สาขาวิชาจัดการได้จัดโครงการ​ ปฐมนิเทศ​ บายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูปีการศึกษา2562​ โดยมีประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกล่าวรายงาน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการกล่าวเปิดงานโดยอาจารย์อัจฉรา หลาวทอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ”

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร13 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน :> รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง กรรมการ :> อาจารย์ ดร.วริศรา เชนะโยธิน กรรมการ :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ เลขานุการ :> อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญที่ 2/2562

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความชื่นชมคณาจารย์ “ผู้สอนดีเด่น” ของแต่ละสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 1. อาจารย์นรินทร์ เจตธำรง  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2. อาจารย์บัญชา  จันทราช  เศรษฐศาสตร์ 3. อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. อาจารย์ ดร.ขัตติยา  ชัชวาลพาณิชย์ สาขาวิชการตลาด 5. อาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 6. อาจารย์ฐิติพร  วรฤทธิ์  สาขาวิชาการบัญชี 7. อาจารย์กานต์มณี  การินทร์  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 8. ผศ.ดร.รพีพรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 9. ผศ.ดร.จันทิราพร  ศิรินนท์  สาขาวิชาการจัดการ