ผลงานของคณะ/นักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอาจารย์จงกล ศิริประภา อาจารย์ภัคณิษา  อภิศุภกรกุล และอาจารย์วิทวัส  สหวงษ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อปรับและทำความเข้าใจบริบทการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยได้จัดให้คณาจารย์ได้มาบรรยาย ให้ความเข้าใจทั้งด้านการเรียนในวิชาชีพ และทักษะการดำเนินชีวิต และได้จัดฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้หยิบจับทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์พื้นฐานด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งกล้องโทรทัศน์ กล้อง D-SLR อุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ การตกแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในงานต่าง ฯลฯ

ต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ราเมศร์ พรหมชาติ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมอาจารย์ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ  ให้การต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ผู้อำนวยการเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพูดคุย หารือกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมพร้อมปรึกษาหารือการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมพิมานเงิน ชั้น 2 โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รศ .ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้เกี่ยวรายงานโครงการ ในอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑประมา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักปรับตัวเกี่ยวกับเพื่อน สถานที่ ระบบการเรียนในระดับคณะ มหาวิทยาลัยทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง และข้อมูลและวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมนักศึกษาวินัยและสวัสดิการนักศึกษาต่าง ๆ ในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาจัดกิจกรรม  “Big Cleaning Day” วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562  โดยนักศึกษาทุกชั้นปี  ได้ร่วมมือกันจัดทำความสะอาด และได้นำโต๊ะ เก้าอี้ นำไปวางเรียงประจำห้องต่างๆ ทุกห้องเรียน ห้องละ 40 ครบทุกชั้นแล้ว ทำให้อาคาร 13  สะอาด หลังจากที่นักเรียนสาธิตได้ย้ายไปตึกใหม่ ขอขอบคุณประธาน

โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์อนงค์ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ . ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562  ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ   เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งบทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงาน

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รศ. ดร. ปรีชา  ปรีชา  ปาโนรัมย์  คณบดีคระวิทยาการจัดการ และผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2561  ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562   ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชภัฏคอมเพล็ก เพื่อให้นักศึกษาได้รู้วิธีการเรียน วัฒนธรรมของสาขา คณาจารย์ รุ่นพี่ การติดต่อประสานงานกับหน่ายงานภายในต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่นักศึกษาและทดสอบและปรับพื้นฐานทางการเรียนก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันอังคารที่  7 พฤษภาคม 2562   ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานงวิจัยและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ภาคสนาม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ราเมศร์ พหรมชาติ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม อาจารย์นรินทร์ เจตธำรง และอาจารย์วีรากร รัตกูล ได้จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ภาคสนาม ครั้งที่ 1 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-พระนครศรีอยุธยา-กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562  และครั้งที่ 2 ภาคทฤษฎี ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม  2562  ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านมัคคุเทศก์ในสถานที่จริง ด้านการนำเที่ยวและเป็นมัคคุเทศก์ให้กับนักศึกษา และให้นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด และนักศึกษาสามารถขอมีบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)ได้

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขา

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขา ประจำปี 2563 นำโดย รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ  ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ จังหวัดระยอง เพื่อระดมสมองและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลด้านการให้และการรับข้อมูลรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้มีระบบธรรมมาภิบาลภายในองค์กร และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้ทราบอย่างทั่วถึง