ผลงานของคณะ/นักศึกษา

โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้เข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่านิยมที่ดีงามในชีวิตประจำวัน รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมและเผยแพร่หลักธรรมเพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้แก่ท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีธรรมให้กับสังคม และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาจัดการได้จัดโครงการ​ ปฐมนิเทศ​ บายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูปีการศึกษา2562​

เมื่อวันที่​ 19​  มิถุนายน​ 2562​ สาขาวิชาจัดการได้จัดโครงการ​ ปฐมนิเทศ​ บายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูปีการศึกษา2562​ โดยมีประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกล่าวรายงาน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการกล่าวเปิดงานโดยอาจารย์อัจฉรา หลาวทอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ”

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร13 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน :> รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง กรรมการ :> อาจารย์ ดร.วริศรา เชนะโยธิน กรรมการ :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ เลขานุการ :> อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญที่ 2/2562

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความชื่นชมคณาจารย์ “ผู้สอนดีเด่น” ของแต่ละสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 1. อาจารย์นรินทร์ เจตธำรง  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2. อาจารย์บัญชา  จันทราช  เศรษฐศาสตร์ 3. อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. อาจารย์ ดร.ขัตติยา  ชัชวาลพาณิชย์ สาขาวิชการตลาด 5. อาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 6. อาจารย์ฐิติพร  วรฤทธิ์  สาขาวิชาการบัญชี 7. อาจารย์กานต์มณี  การินทร์  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 8. ผศ.ดร.รพีพรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 9. ผศ.ดร.จันทิราพร  ศิรินนท์  สาขาวิชาการจัดการ

กำหนดการ “พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ” ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ **** รอบที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.50 น.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอาจารย์จงกล ศิริประภา อาจารย์ภัคณิษา  อภิศุภกรกุล และอาจารย์วิทวัส  สหวงษ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อปรับและทำความเข้าใจบริบทการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยได้จัดให้คณาจารย์ได้มาบรรยาย ให้ความเข้าใจทั้งด้านการเรียนในวิชาชีพ และทักษะการดำเนินชีวิต และได้จัดฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้หยิบจับทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์พื้นฐานด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งกล้องโทรทัศน์ กล้อง D-SLR อุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ การตกแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในงานต่าง ฯลฯ

ต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ราเมศร์ พรหมชาติ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมอาจารย์ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ  ให้การต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ผู้อำนวยการเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพูดคุย หารือกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมพร้อมปรึกษาหารือการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมพิมานเงิน ชั้น 2 โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รศ .ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้เกี่ยวรายงานโครงการ ในอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑประมา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักปรับตัวเกี่ยวกับเพื่อน สถานที่ ระบบการเรียนในระดับคณะ มหาวิทยาลัยทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง และข้อมูลและวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมนักศึกษาวินัยและสวัสดิการนักศึกษาต่าง ๆ ในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาจัดกิจกรรม  “Big Cleaning Day” วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562  โดยนักศึกษาทุกชั้นปี  ได้ร่วมมือกันจัดทำความสะอาด และได้นำโต๊ะ เก้าอี้ นำไปวางเรียงประจำห้องต่างๆ ทุกห้องเรียน ห้องละ 40 ครบทุกชั้นแล้ว ทำให้อาคาร 13  สะอาด หลังจากที่นักเรียนสาธิตได้ย้ายไปตึกใหม่ ขอขอบคุณประธาน