ประชุม

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณบดีได้มอบหมายนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ การเตรียมความพร้อมโครงการงานวันเด็ก แจ้งการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตำรา” เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและส่งผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ซักถามเรื่องต่างๆ ก่อนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคณะต่อไป

ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เข้าร่วมประชุม

 ผศ.ดร.กุลกันยา  ศรีสุขรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย (ระดับคณะ) ร่วมกับ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นโยบายการดำเนินงานบริการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจากอธิการบดี ตลอดจนมีข้อราชการเพื่อปรึกษาหารือคณะทำงานของหน่วยงาน ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยโครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย

ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย โครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (ศูนย์ประคำ-หนองขวาง) ประจำปีงบประมาณ 2560 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์