ทุนการศึกษา

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมไกรรณภูม์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Download the PDF file . Download the PDF file . Download the PDF file . Download the PDF file . Download

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุน ใบสมัครเพื่อขอรับทุน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปึีการศึกษา 2560