ทุนการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน 1 ทุน ในวันที่ 30 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมไกรรณภูม์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุน ใบสมัครเพื่อขอรับทุน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปึีการศึกษา 2560