ข่าวเด่น

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ”ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา”

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ”ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา” วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ วัดอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจ้ดการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา

โครงการอบรมสัมมนา “การทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ ธารามันตรา ชำอำ รีสอร์ท ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus” ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต(KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

            ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต (KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์สุติมา ฮามคำไพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอาจารย์สุนันวดี พละศักดิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย จึงได้เสนอขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต (KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อเติมเต็มความรู้ความเข้าใจวิธีการหรือกระบวนการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จ

ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย นำโดย คณบดีคณะวิทยาการจ้ด ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจ้ดการ กล่าวรายงาน และ อาจารย์อัญญา มัธุรเมธา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยยุค 4.0 ” โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการและได้รับความสนใจจาก คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี และผู้บริหารได้ร่วมโครงการเสวนาเพื่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหารได้ร่วมโครงการเสวนาเพื่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 ณ อัมพวา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม และการบริหารธุรกิจชายฝั่ง รับลมรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งเรียนรู้ระบบการทำงานในการให้บริการในสถาบันศึกษาทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุง ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการ จำนว 50 ท่าน