ข่าวเด่น

2-3 มีนาคม 2562 โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาแอปพลิเครชั้นบนสมาร์ทโฟนด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์นิธิโรจน์ ศุภกิจสุวรรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คธาวุฒิ  จันบัวลา อาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาแอปพลิเครชั้นบนสมาร์ทโฟนด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค” ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบไฮบริดด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนงานสารสนเทศต่าง ๆในองค์กรหรือหน่วยงานของตนเองได้

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ”ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา”

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ”ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา” วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ วัดอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย นำโดย คณบดีคณะวิทยาการจ้ด ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจ้ดการ กล่าวรายงาน และ อาจารย์อัญญา มัธุรเมธา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยยุค 4.0 ” โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการและได้รับความสนใจจาก คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี และผู้บริหารได้ร่วมโครงการเสวนาเพื่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหารได้ร่วมโครงการเสวนาเพื่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 ณ อัมพวา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม และการบริหารธุรกิจชายฝั่ง รับลมรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งเรียนรู้ระบบการทำงานในการให้บริการในสถาบันศึกษาทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุง ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการ จำนว 50 ท่าน

ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัย และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัย วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์อนงค์ ทองเรือง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำคณาจารย์ในสาขาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน “ส่งความสุขให้น้องๆ ตชด.” นำทีมโดย หัวหน้าสาขาวิชา อ.อนงค์ ทองเรือง อ.ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อ.วณิชา แผลงรักษา และ อ.เบญจมาศ เห็นโพธิ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 3 จำนวน 55 คน รวบรวมทุนน้ำใจ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 68,450 บาท ส่งความสุขสู่น้องๆในเขตห่างไกล โดยรวมสร้างศาลาจอดรถจักรยาน และ ปรับปรุงห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน สร้างองค์ความรู้ใหม่ และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทองบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 21 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ต.ท.ธนาชัย