ข่าววิชาการ

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ” microsoft Excel advanced ” รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ” microsoft Excel advanced ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 1347 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 คน และได้เกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ อาจารย์วณิชา  แผลงรักษา และอาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง เป็นวิทยากรในโครงการ ดาวโหลด ภาพเพิ่มเติม

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วิชาการ หลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วิชาการ หลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลภายนอก ร่วมกว่า 30 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานในองค์กร ซึ่งได้เกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัตน์  มณีวรรณ และอาจารย์นิธิโรนจน์  ศุภกฤษสุวรรณกุล เป็นวิทยากรในโครงการ   รายละเอียดภาพเพิ่มเติม : ดาวโหลด