ข่าวงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research expo 2018)

เรื่องการเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research expo 2018)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะ

เรียน คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะ ทุนอุดหนุนโครงการละ 30,000 บาท จำนวน 5 เรื่อง กรอบประเด็นการวิจัย รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ * รับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 10 -25 พ.ย. 2560 * หมดเขตรับข้อเสนอ วันที่ 25 พ.ย. 2560 เวลา 16.30 น. * ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย วันที่ 30 พ.ย. 2560 ขอแสดงความนับถือ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 61 คณะวิทยาการจัดการ