ข่าวงานประกันคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน :> รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง กรรมการ :> อาจารย์ ดร.วริศรา เชนะโยธิน กรรมการ :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ เลขานุการ :> อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน :> อาจารย์รัฐทิตยา  หิรัณยหาด กรรมการ :> อาจารย์รัชฏาพร  วงษ์โสพนากุล กรรมการ :> อาจารย์หิรัญญา  กลางนุรักษ์ เลขานุการ :> อาจารย์ ดร.กนกเกล้า แกล้วกล้า

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลิต กรรมการ :> อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ :> อาจารย์จารุณี  วรรณศิริกุล เลขานุการ :> อาจารย์จงกล  ศิริประภา

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน      :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  มหิงสหพันธุ์ กรรมการ    :> อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์  ภักดีวุฒิ กรรมการ    :> อาจารย์ปรเมศวร์ พืชผักหวาน เลขานุการ :> อาจารย์รัชนีกร บวรชาติ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน      :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ กรรมการ    :> อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ กรรมการ    :> อาจารย์ปรเมศวร์ พืชผักหวาน เลขานุการ :> อาจารย์กิตติกร ฮวดศรี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา กรรมการ :> อาจารย์ พิทักษ์ แสนกล้า กรรมการ :> อาจารย์ จตุรงค์ จิตติพล เลขานุการ :> อาจารย์ ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล รอดแจ่ม กรรมการ :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธ์ กรรมการ :> อาจารย์ ดร. จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ เลขานุการ :> อาจารย์ บัญชา จันทราช

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน       :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์  พวงยาณี กรรมการ    :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี  สุขมณี กรรมการ    :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ เลขานุการ  :> อาจารย์แก้วมณี  อุทิรัมย์

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน      :> อาจารย์ ดร.นฤมล  วลีประทานพร กรรมการ    :> อาจารย์วิเชียร  โสมวิภาต กรรมการ    :> อาจารย์ชลวิทย์  ศุภนิกร เลขานุการ :> อาจารย์อาทิตยา  ลาวงศ์

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน      :> อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู กรรมการ    :> อาจารย์ ดร.วริศรา  เชนะโยธิน กรรมการ    :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  โพธินาม เลขานุการ :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด