ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560

อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียติจากท่าน รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวนมากว่า 800 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะ ความรู้ ชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติตนในหน่วยงานและสถานที่ฝึกประสบกาณณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่องคณะและมหาวิทยาลัย และนักศึกษาสามารถนำความรู้ ทักษะและหลักความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนตจลอดระยะเวลาการศึกษาในภารทฤษฎี นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ จัดนำเสนอปิดโครงการวิจัยหูทำนบ ทั้ง 2 แผนงานวิจัย ชุดโครงการหลัก นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้า ทางการเกษตรเชิงพานิชย์ของชุมชนในเขตพื้นที่ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ชุดโครงการหลัก การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัย และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัย วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์อนงค์ ทองเรือง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำคณาจารย์ในสาขาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน “ส่งความสุขให้น้องๆ ตชด.” นำทีมโดย หัวหน้าสาขาวิชา อ.อนงค์ ทองเรือง อ.ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อ.วณิชา แผลงรักษา และ อ.เบญจมาศ เห็นโพธิ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 3 จำนวน 55 คน รวบรวมทุนน้ำใจ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 68,450 บาท ส่งความสุขสู่น้องๆในเขตห่างไกล โดยรวมสร้างศาลาจอดรถจักรยาน และ ปรับปรุงห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน สร้างองค์ความรู้ใหม่ และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทองบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 21 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ต.ท.ธนาชัย 

ผศ.สายใจ ทันการ. รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0

ผศ.สายใจ ทันการ. รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการสินค้าโอทอป วันที่ 29 พบ2560 เวลา 08.30-17.00 น ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหาร

               หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator:UBI) ซึ่งเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนานิสิต นักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ประกอบธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษารองรับ อีกทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องการตลาด การจัดทำบัญชี การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทำ Business Model ของธุรกิจด้วย จึงด้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหาร (เชิงปฏิบัติการ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม เป็นผู้ประกอบการ และทายาทผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๔๐ รายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มรภ.บุรีรัมย์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อต่างๆดังนี้ ผศ. อรรถกร จัตุกูล สาขาวิชาการตลาด หัวข้อ สถานการณ์ตลาดปัจจุบันและ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคคลากรทุกระดับ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดนครพนม

อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

28 พฤษภาคม 2560 นำโดยอ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2559 ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. จำนวน 38 คน โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการเงินการธนาคาร ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ อาคาร 13 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและการปรับตัวก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาการจ้ดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการร่วมแสดงความยินดี

คณะวิทยาการจ้ดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศเจตจำนงสุจริต

คณะวิทยาการจ้ดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศเจตจำนงสุจริต “มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม” วันที่ 22 มีนาคม 2560   รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศเจตจำนงสุจริต“มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม”