ข่าวการรับสมัครนักศึกษา

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) (ครั้งที่ ๑/๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี         ประเภทรับตรง รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ครั้งที่ ๑/๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ สาขาวิชาที่เปิดรับ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง           ๓. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร ๓.๑ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ๓.๒ ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันที่สมัคร ๓.๓ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชาเท่านั้น ๔. วิธีการสมัคร     ๔.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp ภายหลังจากการกรอกข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น ๔.๒ การสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560

รายละเอียด : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์