ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจและโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ และโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.) วันที่ 9-10 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ช่วงที่ 2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ และโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.) วันที่ 9-10 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

ครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โปรแกรมการค้นหาครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรุณากรอกหมายเลขครุภัณฑ์ ลำดับว.ด.ป.หมายเลขครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์จำนวนราคาต่อหน่วยราคารวมหน่วยงานรับผิดชอบสถานที่ตั้งสถานะภาพ 1 12 มีค. 5513.05.0021/55 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด2889028890 คณะเทคโนอุตสาหกรรม1831พบใช้ได้ 2 12 มีค. 5513.05.0022/55 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด2889028890 คณะเทคโนอุตสาหกรรม1832พบใช้ได้ 3 12 มีค. 5513.05.0023/55 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด2889028890 คณะเทคโนอุตสาหกรรม1833พบใช้ได้ 4 12 มีค. 5513.05.0024/55 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด2889028890 คณะเทคโนอุตสาหกรรม1834พบใช้ได้ 5 9 กค. 5713.01.0101/57 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง2470024700 คณะเทคโนฯอุตสาหกรรมสำนักงานคณะพบใช้ได้ 6

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดในโครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดในโครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์อนงค์ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยากาจัดการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัย

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย 1. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลคำ) ระดับ 1 2. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 3. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1

โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการอาคาร 13 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี “หลักสูตรการเริ่มธุรกิจดิจิทัลด้วยแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ” (Digital Start Up of Business Plan)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี “หลักสูตรการเริ่มธุรกิจดิจิทัลด้วยแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ” (Digital Start Up of Business Plan) ระหว่างวันที่ ๑๙ – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ    —> ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมมือกับ DEPA | สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เอกสารประกอบการบรรยาย วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์  ดาวน์โหลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  จีวัฒนา   ดาวน์โหลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา  ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์  พิมพ์กลัด เอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรม    ดาวน์โหลด การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงาานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    ดาวน์โหลด การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ดาวน์โหลด business plan DEPA-RA-01 DEPA APPLICATION FORM Digital Economy Promotion Agency (Depa) Startup Presentation Capital Budgeting (Cash Flow Projection) key activities Key Partners หมวด VDO ในศูนย์ Doss