ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้เข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่านิยมที่ดีงามในชีวิตประจำวัน รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมและเผยแพร่หลักธรรมเพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้แก่ท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีธรรมให้กับสังคม และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดการ โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ เวลา 07.00 น. – 08.00 น   – ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมเพรียงกันที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ เวลา 08.00 น. – 08.30 น.   – รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดและให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมโครงการ – คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เวลา 08.30

สาขาวิชาจัดการได้จัดโครงการ​ ปฐมนิเทศ​ บายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูปีการศึกษา2562​

เมื่อวันที่​ 19​  มิถุนายน​ 2562​ สาขาวิชาจัดการได้จัดโครงการ​ ปฐมนิเทศ​ บายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูปีการศึกษา2562​ โดยมีประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกล่าวรายงาน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการกล่าวเปิดงานโดยอาจารย์อัจฉรา หลาวทอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ”

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร13 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1767/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562 “

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1767/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 245-1

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน :> รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง กรรมการ :> อาจารย์ ดร.วริศรา เชนะโยธิน กรรมการ :> ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ เลขานุการ :> อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผู้บริหารชวนทำบุญ (ตักบาตรประจำสัปดาห์) ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์229 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกวันพุธ เวลา 07.20 – 08.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต หากท่านประสงค์จะร่วมทำบุญถวายปิ่นโตพร้อมดอกไม้ (100 บาทx9 รูป=900 บาท) สามารถแจ้งความจำนงก่อนถึงกำหนดวันตักบาตร 1 วัน ได้ที่ อัษฎาวุธ  โสแพทย์ ประธานชมรมฯ โทร. 0980973033  

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญที่ 2/2562

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความชื่นชมคณาจารย์ “ผู้สอนดีเด่น” ของแต่ละสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 1. อาจารย์นรินทร์ เจตธำรง  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2. อาจารย์บัญชา  จันทราช  เศรษฐศาสตร์ 3. อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. อาจารย์ ดร.ขัตติยา  ชัชวาลพาณิชย์ สาขาวิชการตลาด 5. อาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 6. อาจารย์ฐิติพร  วรฤทธิ์  สาขาวิชาการบัญชี 7. อาจารย์กานต์มณี  การินทร์  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 8. ผศ.ดร.รพีพรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 9. ผศ.ดร.จันทิราพร  ศิรินนท์  สาขาวิชาการจัดการ