ข่าวประชาสัมพันธ์

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นงลักษณ์ ทองศรี

คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ มาลีณี  จุโฑปะมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน “วันวารที่พากเพียร วันเกษียนที่ภาคภูมิ ผศ.ดร.นงลักษณ์  ทองศรี” วันที่ 25 กันยายน 2561″ ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วามต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจการประเมิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วามต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจการประเมิน คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินผลระดับคณะ ณ ห้องประไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหงสพันธุ์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ มีท่าน อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน เป็นประธานเปิดงาน และมี วิทยากรคือ คุณสราวุฒิ มาตรทอง ดารานักแสดง มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการประเมินสาขาวิชาการจัดการ 3.53

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการประเมินสาขาวิชาการบัญชี 3.48

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผลการประเมินสาขาวิชาการตลาด 3.35