ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

6 – 8 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพิื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ที่มีการแปลงแผนยุทธศาสต์สู่แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยการดำเนินการเชิงรุกสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ให้สัมพันธ์และสอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดชลบุรี

สมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ใบสมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

23 พ.ค.2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของคณะ

23 พ.ค.2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของคณะ ภายใต้โครงการหลัก “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข้งและยังยืนด้วยสหวิทยาการจัดการ ในตำบลสวายจีก” ซึ่งมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ อาจารย์อัจฉรา หลาวทอง และผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ เป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนางานวิจัย จัดที่ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อเรื่อง “Economic Situation and life way of Drug Addict after assuaging in the Lamheung Korakemark, Muang district, Buriram Province” ในงาน “The 1st National and International Symposium on Humanities and Social Sciences (1st HUSOC Symposium 2018)” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ผลงานวิจัยดังกล่าวมีผู้ร่วมงานวิจัยคือ Preecha Panoram, Suriya Rakkansil,Pisamai

หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไฮบริดด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค

Schedule กรอกแบบตอบเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/GrpYa3  ยืนยันการลงทะเบียน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ติดต่อ: อ.คธาวุฒิ จันบัวลา โทร: 084-9544774 Email: khathawut.c@gmail.com line-id: biggy4774

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจและโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ และโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.) วันที่ 9-10 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ช่วงที่ 2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ และโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.) วันที่ 9-10 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี”

สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี” 7 เมษายน 2561 สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาราชเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตรครราชสีมา ขอขอบพระคุณประธานในพิธี ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ให้ความเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ขอขอบพระคุณวิทยากร ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์ ขอขอบพระคุณอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.เอมอร แสวงวโรตม์ อาจารย์ฐิติพร วรฤทธิ์ และอาจารย์แก้วมณี อุทิรัมย์ ที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ดูแลเอาใจใส่ความเรียบร้อยในการจัดโครงการ ตลอดจนอยู่ร่วมโครงการจนลำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งแสดงให้ถึงความรัก ความสามัคคีในการทำงานของสาขา ขอขอบใจนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาค กศ.บป. รุ่น 29 ที่เข้าอบรมอย่างตั้งใจ และที่สำคัญขอขอบใจคณะกรรมการดำเนินโครงการทุกคน

ครุภัณฑ์คณะวิทยาการจัดการ

ครุภัณฑ์สาขาวิชาการตลาด กรุณากรอกหมายเลขครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาการตลาด ลำดับว.ด.ป.หมายเลขครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์จำนวนราคาต่อหน่วยราคารวมผลการตรวจสอบขอแทงจำหน่ายให้แทงจำหนายสถานที่ ไม่พบพบชำรุดพบใช้ได้อื่นๆ 1 2 เมย. 5605.06.0015/56 (1) ชุดเครื่องเสียงลำโพงกลางแจ้ง1 ชุด35,000.0035,000.00?สาขาการตลาด 2 2 เมย. 5605.06.0015/56 (2) ชุดเครื่องเสียงลำโพงกลางแจ้ง? 3 22 ตค. 5506.01.0016/55 (ปี 56) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล SONY DSC-HX90V 1 กล้อง15,000.0015,000.00?สาขาการตลาด 4 28 มค. 5613.01.0344/55 (ปี 56) เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 1