Author - pronprun sangkaew

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานการดำเนินการด้านกิจการนักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ กว่า 50 คน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์ http://grads.bru.ac.th/

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์http://grads.bru.ac.th/ Cr.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แจ้งผลการตัดสินรอบคัดเลือกโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 การประกวดแผนธุรกิจ Bru business plan challenge 2018

business plan   รายละเอียดโครงการ : โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการปี 2561 การประกวดแผนธุรกิจ“BRU Business Plan Challenge 2018”

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 1

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผศ.ดร.กุลกันยา  ศรีสุข ผู้จัดทำโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรบาย เรื่องการเรียนตำราเพื่อการสอนและส่งผลงานทางวิชาการ วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 2 ซึ่งท่านผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.กุลกันยา  ศรีสุข ผู้จัดทำโครงการ ดำเนินการติดตามผลในระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรบาย เรื่องการเรียนตำราเพื่อการสอนและส่งผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 3 ซึ่งท่านผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.กุลกันยา  ศรีสุข ผู้จัดทำโครงการ ดำเนินการติดตามผลในระยะที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล เป็นวิทยากรบรรบาย เรื่องการเรียนตำราเพื่อการสอนและส่งผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สายใจ ทันการ รองศาสตราจารย์คนใหม่

ผู้ช่วยศาสตารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ขอแสดงความยินดีรองศาสาตราจารย์คนใหม่ รองศาสตราจารย์สายใจ  ทันการ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผกามาศ มูลวันที และคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การนำเสนอบทความวิจัย

ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดี โดยได้รับเกียติจากท่าน ผศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอช่อดอกไม้ เพื่อเป็นกำลังใจกับ อาจารย์ผกามาศ  มูลวันดี และคณะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ เรื่อง ศักยภาพเศรษฐกิจของชุมชนรอบป่าบนพื้นฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560

อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียติจากท่าน รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวนมากว่า 800 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะ ความรู้ ชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติตนในหน่วยงานและสถานที่ฝึกประสบกาณณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่องคณะและมหาวิทยาลัย และนักศึกษาสามารถนำความรู้ ทักษะและหลักความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนตจลอดระยะเวลาการศึกษาในภารทฤษฎี นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม