Author - pronprun sangkaew

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุน ใบสมัครเพื่อขอรับทุน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปึีการศึกษา 2560

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) (ครั้งที่ ๑/๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี         ประเภทรับตรง รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ครั้งที่ ๑/๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ สาขาวิชาที่เปิดรับ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง           ๓. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร ๓.๑ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ๓.๒ ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันที่สมัคร ๓.๓ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชาเท่านั้น ๔. วิธีการสมัคร     ๔.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp ภายหลังจากการกรอกข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น ๔.๒ การสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา

อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี อธิการบดี ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกล่าวตอนรับคณะกรรมการตรวจการประเมิน

7 กันยายน 2560 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี อธิการบดี ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกล่าวตอนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพระดับคณะ คณะกรรมการตรวจการประเมิน 3 ท่าน 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา  สราญรมย์     ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.รัชดา   ภัคดียิ่ง         กรรมการ 3. ผู้ช่วยสาสตราจารย์นภดล  เชนะโยธิน    กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร  ศิรินนท์    เลขานุการ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

31 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์