Author - pronprun sangkaew

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการประเมินสาขาวิชาการจัดการ 3.53

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการบัญชี ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการประเมินสาขาวิชาการบัญชี 3.48

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการตลาด ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผลการประเมินสาขาวิชาการตลาด 3.35

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผลการประเมินสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.55

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผลการประเมินสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3.30

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดชุมชน

เวลา 13.00 น. วันที่ 31 กรกฏาคม คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดชุมชน” ณ ชุมชน สวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูณย์การศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผศ.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 นำโดย ผศ.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์