Author - pronprun sangkaew

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560

อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียติจากท่าน รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวนมากว่า 800 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะ ความรู้ ชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติตนในหน่วยงานและสถานที่ฝึกประสบกาณณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่องคณะและมหาวิทยาลัย และนักศึกษาสามารถนำความรู้ ทักษะและหลักความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนตจลอดระยะเวลาการศึกษาในภารทฤษฎี นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครร่วมแข่งขันทักษะตอบคำถามทางการบัญชี .docx ใบสมัครร่วมแข่งขันทักษะตอบคำถามทางการบัญชี .Pdf

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณบดีได้มอบหมายนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ การเตรียมความพร้อมโครงการงานวันเด็ก แจ้งการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตำรา” เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและส่งผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ซักถามเรื่องต่างๆ ก่อนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคณะต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกเกล้า แกล้วกล้า ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกเกล้า  แกล้วกล้า ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชุมสามัญคณาจารย์และบุคคลากรคระวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1

ประชุมสามัญคณาจารย์และบุคคลากรคระวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิิ คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัลชมเชย การนำเสนอบทความวิจัย ประเภทโปสเตอร์

ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยประเภทโปสเตอร์ บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพนักงานบริหารอาหาร ศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา ร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์” และได้รับรางวัลชมเชย ปรเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผศ.ดร.กุลกันยา  ศรีสุข ผู้จัดทำโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรบาย เรื่องการเรียนตำราเพื่อการสอนและส่งผลงานทางวิชาการ วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัญญา มธุรเมธารองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน และ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมทั้ง รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมมากกว่า 100 คน ณ ลานกิจกรรม อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ