Author - pronprun sangkaew

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2561-2565 หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2561-2565 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2560 ณ สวนสุชาดา รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ข่าวเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีกระบวนการพิจารณา โครงการ “การปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์” ภายใต้การสนับสนุนโครงการท้าทายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น ๒ อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ บริเวณองค์พระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้โอวาทนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อ “Business ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยโครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย

ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย โครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (ศูนย์ประคำ-หนองขวาง) ประจำปีงบประมาณ 2560 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์มรดกไทย

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ลานศิลาแลงและบริเวณองค์พระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

                               กำหนดการโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ                                                  วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ