Author - pronprun sangkaew

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ บริเวณองค์พระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้โอวาทนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อ “Business ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยโครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย

ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย โครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (ศูนย์ประคำ-หนองขวาง) ประจำปีงบประมาณ 2560 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์มรดกไทย

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ลานศิลาแลงและบริเวณองค์พระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

                               กำหนดการโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ                                                  วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560

รายละเอียด : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจ้ดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการร่วมแสดงความยินดี

คณะวิทยาการจ้ดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศเจตจำนงสุจริต

คณะวิทยาการจ้ดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศเจตจำนงสุจริต “มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม” วันที่ 22 มีนาคม 2560   รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศเจตจำนงสุจริต“มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม”