Author - pronprun sangkaew

การเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

ดาวโหลด การเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559   

โครงการอบรมเสริมทักษะและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

3 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมเสริมทักษะและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่  3 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัครพล  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักร์  จีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาและความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หอประชุมวิชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

โครงการ “นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560” เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิจัยและนำเข้าข้อมูลระบบ NRMS วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (ห้องใหญ่) ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษยา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เข้าร่วมประชุม

 ผศ.ดร.กุลกันยา  ศรีสุขรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย (ระดับคณะ) ร่วมกับ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นโยบายการดำเนินงานบริการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจากอธิการบดี ตลอดจนมีข้อราชการเพื่อปรึกษาหารือคณะทำงานของหน่วยงาน ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีและผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับคณะ วันที่ 19 เมษายน 2560  

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมรดน้ำขอพร

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมรดน้ำขอพรจากท่าน รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร และดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารนับถือและผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสําคัญนี้