Author - pronprun sangkaew

ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัย และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัย วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์อนงค์ ทองเรือง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำคณาจารย์ในสาขาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน “ส่งความสุขให้น้องๆ ตชด.” นำทีมโดย หัวหน้าสาขาวิชา อ.อนงค์ ทองเรือง อ.ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อ.วณิชา แผลงรักษา และ อ.เบญจมาศ เห็นโพธิ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 3 จำนวน 55 คน รวบรวมทุนน้ำใจ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 68,450 บาท ส่งความสุขสู่น้องๆในเขตห่างไกล โดยรวมสร้างศาลาจอดรถจักรยาน และ ปรับปรุงห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน สร้างองค์ความรู้ใหม่ และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทองบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 21 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ต.ท.ธนาชัย 

ผศ.สายใจ ทันการ. รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0

ผศ.สายใจ ทันการ. รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการสินค้าโอทอป วันที่ 29 พบ2560 เวลา 08.30-17.00 น ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหาร

               หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator:UBI) ซึ่งเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนานิสิต นักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ประกอบธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษารองรับ อีกทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องการตลาด การจัดทำบัญชี การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทำ Business Model ของธุรกิจด้วย จึงด้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหาร (เชิงปฏิบัติการ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม เป็นผู้ประกอบการ และทายาทผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๔๐ รายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มรภ.บุรีรัมย์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อต่างๆดังนี้ ผศ. อรรถกร จัตุกูล สาขาวิชาการตลาด หัวข้อ สถานการณ์ตลาดปัจจุบันและ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคคลากรทุกระดับ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดนครพนม

อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

28 พฤษภาคม 2560 นำโดยอ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2559 ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. จำนวน 38 คน โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการเงินการธนาคาร ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ อาคาร 13 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและการปรับตัวก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560