Author - pronprun sangkaew

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีและผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับคณะ วันที่ 19 เมษายน 2560  

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมรดน้ำขอพร

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมรดน้ำขอพรจากท่าน รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร และดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารนับถือและผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสําคัญนี้

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีและผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 9 เมษายน 2560 ณ สุชาดารีสอร์ท อำเภอวังน่ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2561-2565 หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2561-2565 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2560 ณ สวนสุชาดา รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ข่าวเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีกระบวนการพิจารณา โครงการ “การปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์” ภายใต้การสนับสนุนโครงการท้าทายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น ๒ อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ บริเวณองค์พระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้โอวาทนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อ “Business ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยโครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย

ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย โครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (ศูนย์ประคำ-หนองขวาง) ประจำปีงบประมาณ 2560 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์