Author - pronprun sangkaew

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 407 ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2447/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2447/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 393 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

ประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (โครงการทุนอัจฉริยะ)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (โครงการทุนอัจฉริยะ) เพื่อเป็นอีกช่องทางที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก จึงขอความร่วมมือจากท่านพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่จำกัดจำนวน) พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการต่อไป 390 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นักศึกษาติดต่อขอรับผลการเทียบโอนรายวิชา (ด่วนที่สุด)

ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ขอให้ติดต่อขอรับผลการเทียบโอนได้ที่ห้องทะเบียนหมายเลข 4 และนำคำร้องไปดำเนินการต่อให้เรียบร้อยตามกระบวนการ  

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Global Student Entrepreneur Awards 2019-2020 (National Round)

ขอความอนุเคราะห์ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาในการแข่งขัน Global Student Entrepreneur Awards 2019-2020 (National Round) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อร่วมกันค้นหาสุดยอดนักเรียนผู้ประกอบการไทย เพื่อไปแสดงศักยภาพบนเวทีโลก ที่สาธารรัฐแอฟริกาใต้ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2563 รายละเอียดต่าง ๆ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 316 ดาวน์โหลดที่นี่

ประชาสัมพันธ์ “การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน”

ทางเว็บไซต์ www.hoteljob.in.th ได้มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน” ในสายงานโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาที่เตรียมตัวก่อนออกไปฝึกงาน กับโรงแรมชั้นนำต่าง ๆ ที่รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ครอบคลุม และตรงกลุ่มเป้าหมายทางเว็บไซต์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางสถาบันการศึกษาประชาสัมพันธ์ “การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน” ดังกล่าว ลิงค์ http://bit.ly/2KOi52T  หรือ QR Code  ที่แนบมาด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. – 18.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1  ในการนี้ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ดังนี้ 1. หัวหน้าสาขาวิชาทุกท่านส่งตัวแทนสาขาวิชาละ 3 ท่าน แต่งกายชุดผ้าไทยโทนสีเขียวเข้าร่วมพิธี 2. คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน แต่งกายชุดผ้าไทยโทนสีเขียวเข้าร่วมพิธี 1627 ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

ตามที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันทางการศึกษา (MOU) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3-4 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ณ บิ๊กซีสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่นายอัศวิน  พานแก้ว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสรรหาว่าจ้าง โทรศัพท์ 063-208-0701 อีเมลล์ phautsawin@bigc.co.th    

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 1 (เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562) ที่ประสงค์จะเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต สามารถติดต่อขอรับแบบคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมกันนี้ให้ดำเนินการทำคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562  หากเลยกำหนดนี้  มหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ ในการยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักฐานที่ต้องใช้ในการเทียบโอนคำอธิบายรายวิชา 1. คำอธิบายรายวิชา 2. สำเนาทรานคริป 3. คำร้องขอเทียบโอน 4. รายวิชาที่จะสามารถนำมาเทียบโอนได้ต้องมีผลการเรียนที่เป็น C หรือ 2 ขึ้นไป คำร้องขอเทียบยรายวิชา ดาวน์โหลดประกาศและคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาที่นี่    

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการตักบาตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ อาจารย์ปัญจมาพร  ผลเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการตักบาตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ  ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 07.20 น. – 08.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์