Author - pronprun sangkaew

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 121 รายละเอียดโครงการ แบบลงทะเบียน  

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 22 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิดคลินิกการทำผลงานทางวิชาการ”

ด้วยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิดคลินิกการทำผลงานทางวิชาการ” ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/HytkG2oi5TQMLref6 หรือ สแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 นี้ 18 รายละเอียดโครงการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม “การจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร”

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม “การจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร” ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรม ดังต่อไปนี้ 21 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้มีการจัดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation โดยตระหนักถึงการประยุกต์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อทำโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการจากหลายหลายอุตสาหกรรมชั้นนำ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษา วางแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ.2563 ซึ่งการจัดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่สนใจในด้านการเขียนแผนการตลาด เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ ฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลา แผนงาน และการเสนอแนะแนวทางการประเมินผล และสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3888/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่มนานาชาติ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3888/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่มนานาชาติ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 8 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3850/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3850/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 05 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3885/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3885/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร อาคาร 23 04 ดาวน์โหลดที่นี่