Author - pronprun sangkaew

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัญญา มธุรเมธารองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน และ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมทั้ง รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมมากกว่า 100 คน ณ ลานกิจกรรม อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ” microsoft Excel advanced ” รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ” microsoft Excel advanced ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 1347 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 คน และได้เกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ อาจารย์วณิชา  แผลงรักษา และอาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง เป็นวิทยากรในโครงการ ดาวโหลด ภาพเพิ่มเติม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะ

เรียน คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะ ทุนอุดหนุนโครงการละ 30,000 บาท จำนวน 5 เรื่อง กรอบประเด็นการวิจัย รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ * รับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 10 -25 พ.ย. 2560 * หมดเขตรับข้อเสนอ วันที่ 25 พ.ย. 2560 เวลา 16.30 น. * ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย วันที่ 30 พ.ย. 2560 ขอแสดงความนับถือ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 61 คณะวิทยาการจัดการ

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมไกรรณภูม์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วิชาการ หลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วิชาการ หลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลภายนอก ร่วมกว่า 30 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานในองค์กร ซึ่งได้เกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัตน์  มณีวรรณ และอาจารย์นิธิโรนจน์  ศุภกฤษสุวรรณกุล เป็นวิทยากรในโครงการ   รายละเอียดภาพเพิ่มเติม : ดาวโหลด