Author - pronprun sangkaew

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2122/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2122/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์296

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2081/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2081/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 และ 1 – 5 สิงหาคม 2562 คำสั่งที่ 2081

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (รับจำนวน 80 ท่านเท่านั้น หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนจะปิดรับสมัครทันที) ทางอีเมล journal-rdi@nrru.ac.th หรือลงทะเบียนที่ http://bit.ly/2ZcXOlq หรือ QR-Code และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrru.ac.th/rdi/ข่าวประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรุจิรา  ริคารมย์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 044-009009 ต่อ 9462 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-9845614237

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครที่แนบไปด้วย และส่งหลักฐานการสมัครพร้อมเรียงความ ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 23 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.285

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเอกสารประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.กิตติกันตพงศ์  ศรีบัวนำ โทรศัพท์ 0 2216 3955 ต่อ 226273

ประชาสัมพันธ์

ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุลและชื่อบทความเข้าร่วมประชุม NIC-HUSOC II ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน  2562 คณาจารย์ที่สนใจไปร่วมงานประชุมที่ประเทศพม่า สามารถส่งชื่อ – นามสกุล พร้อมชื่อบทความได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นี้นะคะ 281  

ประกาศ-ก.พ.อ.-เรื่อง-การขอกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

professor   ดาวโหลดเอกสาร : ประกาศ-ก.พ.อ.-เรื่อง-การขอกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แจ้งการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ด้วยสำนักงานทะเบียนและประมวลผล ได้จัดทำพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของแต่ละชั้นปี สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เนื่องจากไม่ส่งวุฒิการศึกษา สำนักงานทะเบียนและประมวลผลจึงขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และขอความอนุเคราะห์ทางคณะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง 261

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 263(จากเดิม) รับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 – 7 กรกฎาคม 2562 (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์) ขยายระยะเวลาการรับสมัครถึง  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่และสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่และสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 15.30 น. – 19.30 น. ณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบุรีรัมย์ (ถนนสุนทรเทพ ใกล้ตลาดสดเทศบาลเมือง268บุรีรัมย์)