Author - pronprun sangkaew

โครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด(BRU marketing Challenge 2019)

marketing ส่งใบสมัครได้ที่ :   439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรสาร 044 621 204 หรือ E-mail : management692@gmail.com หมายเหตุ สมัครภายใน 20 มกราคม 2562 (ให้ผู้สมัคร นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดง ณ จุดแข่งขัน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ โทร : 08-19668189 คุณสายทอง  เกตุชิต โทรศัพท์ 08-3794-3040 ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน : แบบฟอร์ม Word, แบบฟอร์ม Pdf รายละเอียดโครงการ     : โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่บนความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562

plan 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่บนความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ไฟล์   WORD    PDF หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และจัดส่งนิสิต/นักศึกษา

แข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2562 การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2019”

Description เอกสารเพิ่มเติม : >> ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  Word      PDF >>  รายละเอียดการแข่งขัน      

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นงลักษณ์ ทองศรี

คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ มาลีณี  จุโฑปะมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน “วันวารที่พากเพียร วันเกษียนที่ภาคภูมิ ผศ.ดร.นงลักษณ์  ทองศรี” วันที่ 25 กันยายน 2561″ ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วามต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจการประเมิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วามต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจการประเมิน คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินผลระดับคณะ ณ ห้องประไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหงสพันธุ์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ มีท่าน อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน เป็นประธานเปิดงาน และมี วิทยากรคือ คุณสราวุฒิ มาตรทอง ดารานักแสดง มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 15 สิงหาคม 2561