Author - pronprun sangkaew

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 “บ้านเชียงเกมส์”

การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 “บ้านเชียงเกมส์” ในระหว่างวันที่ 14 – 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กีฬานักศึกษา ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่ ดาวน์โหลดกำหนดการแข่งขันที่นี่

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51″บ้านเชียงเกมส์”

การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51″บ้านเชียงเกมส์” ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดการ บ้านเชียงเกมส์ ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่ ดาวน์โหลดกำหนดการแข่งขันที่นี่

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3639/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่3639/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562  574 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้เด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชน สมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวน 38 คน ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562 นี้ >>โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th 413

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ ที่ 3578/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม “องค์กรโปร่งใส ประจำปีการศึกษา 2562”

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3578/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรม “องค์กรโปร่งใส ประจำปีการศึกษา 2562” ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 16.15 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23) 563 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่ ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ภาค กศ.บป.)

⇒ อาจารย์ผู้สอน สามารถบันทึกผลการเรียนออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งผลการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นี้ ส่งผลการเรียนออนไลน์ 1-2562 กศ.บป. ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการ “อธิการพบนักศึกษา”

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการ “อธิการพบนักศึกษา” จากเดิมวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เลื่อนเป็น 27 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกำหนดการเดิม ของวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นั้น คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  ส่วนกำหนดการในวันอื่น ๆ ยังคงเดิมคะ 533 ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะทั้งงบประมาณสาขา และงบประมาณคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศรับ >> ข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หมดเขตรับ >> ข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. นำเสนอ >> ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนประเภทที่ 1 ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น.                     ณ ห้องประชุมสนธยาไกรรณภูมิ (ตามรายละเอียดในข้อ 3.8) ประกาศผล >> โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3187/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการ “การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง”

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3187/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการ “การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 3187 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่