Author - pronprun sangkaew

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 22 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิดคลินิกการทำผลงานทางวิชาการ”

ด้วยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิดคลินิกการทำผลงานทางวิชาการ” ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/HytkG2oi5TQMLref6 หรือ สแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 นี้ 18 รายละเอียดโครงการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม “การจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร”

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม “การจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร” ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรม ดังต่อไปนี้ 21 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้มีการจัดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation โดยตระหนักถึงการประยุกต์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อทำโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการจากหลายหลายอุตสาหกรรมชั้นนำ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษา วางแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ.2563 ซึ่งการจัดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่สนใจในด้านการเขียนแผนการตลาด เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ ฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลา แผนงาน และการเสนอแนะแนวทางการประเมินผล และสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3888/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่มนานาชาติ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3888/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่มนานาชาติ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 8 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3850/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3850/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 05 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3885/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3885/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร อาคาร 23 04 ดาวน์โหลดที่นี่

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3884/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3884/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร อาคาร 23 03 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่