ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 96/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 96/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
22

ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

แชร์ข่าวนี้