ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้มีการจัดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation โดยตระหนักถึงการประยุกต์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อทำโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการจากหลายหลายอุตสาหกรรมชั้นนำ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษา วางแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ.2563

ซึ่งการจัดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่สนใจในด้านการเขียนแผนการตลาด เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ ฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลา แผนงาน และการเสนอแนะแนวทางการประเมินผล และสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ

ด้วยวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 ดังนี้

     1. อนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ
     2. อนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ และ e-Poster ผ่านสื่อต่าง ๆ ของคณะ อาทิเช่น Website , Facebook
     3. อนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ
     4. อนุเคราะห์ร่วมส่งนักศึกษาสมัครแข่งขันในโครงการ
     5. อนุเคราะห์บรรจุเนื้อหากิจกรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน

  ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายรัฐพงศ์ ประสาทเงิน โทร 02-661-7750 ต่อ 217 หรือ 084-707-0993 อีเมล Ratthapong@absolutealliances.com info-absolute@absolutealliances.com

หนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ
รายละเอียดโครงการฯ
โปสเตอร์
Concept Paper

แชร์ข่าวนี้