ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม “การจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร”

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 97/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม “การจัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร”
ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรม ดังต่อไปนี้
21

ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

แชร์ข่าวนี้