ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3888/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่มนานาชาติ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3888/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่มนานาชาติ
ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
8

ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

แชร์ข่าวนี้